Ervaringsleren
Zoeken
Home
Over ons
Links
Contact
Home » Nieuws

Procesbegeleiding in outdoor-programma’s - Een reflectie bij 40 jaar Nederlandstalige outdoor-training (Johan Hovelynck)

58 reacties | reageer hier

1. Inleiding

 

Outdoor-training is historisch dermate verwant met het concept van ervaringsleren dat beide begrippen in het Nederlands soms als synoniemen gebruikt worden. Dat ze desondanks niet hetzelfde betekenen, werd vooral duidelijk toen tegen het einde van de jaren ’80 een markt ontstond voor alles wat met ‘avontuur’ te maken had. In die periode zagen de enkele organisaties die zich voordien op outdoor-training toegelegd hadden zich plots omringd door, enerzijds, buitensporters die zich als organisatiedeskundige of orthopedagoog opwierpen en, anderzijds, bedrijfsconsulenten en therapeuten die met outdoor-activiteiten aan de slag gingen. De schaalvergroting die met deze evolutie gepaard ging, droeg in eerste instantie bij tot de aanvaarding van outdoor-programma’s in het trainingsaanbod. Al gauw bracht de outdoor-trend echter een drietal essentiële programmakenmerken in het gedrang: ten eerste wijzigde ze de plaats van het ervaringsleren in outdoor-training, ten tweede had ze een immense impact op het milieu waarin deze programma’s plaats vonden en ten derde plaatste ze de programmaveiligheid op de agenda.


Dit artikel focust op het eerste van deze drie punten, namelijk: de opvattingen over leren en begeleiden die outdoor-training kenmerken. Een bespreking van outdoor-training is echter onaf zonder een toelichting over milieu en veiligheid, en daarom komen ook deze twee punten kort aan bod.


Outdoor-training kan men omschrijven als een programmavorm die

 • beoogt bij te dragen tot de ontwikkeling van deelnemers en deelnemersgroepen,
 • daartoe uitgaat van hun samenwerking in opdrachten die grotendeels aan de buitensport ontleend zijn,
 • hen daartoe ten gepaste tijde aanzet zich meer bewust te worden van de wijze waarop ze samenwerken.

In dit artikel schets ik de ontwikkeling van een eigen Nederlands-Belgische traditie in outdoor-training (Wittockx, Van Stiphout & Lagrou, 1988, 4; Hovelynck, 1998a). Daarin zijn ontwikkelingen in opvattingen over kennis en leren verbonden met de praktijken van bepaalde mensen en organisaties, en met plaatsnamen en perioden.


2. Ontstaan en de ontwikkeling


In ons taalgebied namen outdoor-programma’s een aanvang met de eerste cursussen van de Nederlandse Outward Bound School te Renesse, Zeeland, in de zomer van 1961. Evenals in de meeste andere landen werd outdoor-training gekoppeld aan de pedagogische principes van Kurt Hahn, die 20 jaar eerder in Aberdovey, Wales, de Britse Outward Bound School oprichtte.


De basis van Hahn’s werk was gelegen in zijn kritiek op de eenzijdige focus op kennisoverdracht in het onderwijs. Hij stichtte daarom een tweetal middelbare scholen – Salem in Beieren, in 1920, en Gordonstoun in Schotland, in 1934 – waar persoonsvorming minstens even belangrijk was als het kennen van de leerstof. De aanpak in deze scholen was geschraagd op principes die gekend raakten als Hahn’s “vier pijlers”, namelijk: lichamelijke conditie, vakmanschap, expeditie en projectwerk, en dienstverlening en reddingswerk (Heckmair & Michl, 1998, 25).


Toen Hahn in 1941 samen met Lawrence Holt de eerste Outward Bound School oprichtte, dacht hij hieraan als een “short term school” of een “Kurzschule” waarin hij zijn werk uit Salem en Gordonstoun voortzette (Miner & Boldt, 1981, 44). Dat neemt niet weg dat er een paar belangrijke verschillen waren:

 

 • doordat de leerstof, die een belangrijk deel uitmaakte van het curriculum in Salem en Gordonstoun, uit het programma wegviel kwamen Hahn’s vier pijlers duidelijker op de voorgrond.
 • de deelnemers waren niet langer schooljongens, maar vooral jongvolwassenen die doorgaans door hun werkgevers naar Outward Bound gezonden werden, soms door gerechtelijke instanties, en die soms op eigen initiatief kwamen.

Qua vormgeving waren de eerste Outward Bound-cursussen in menig opzicht te vergelijken met sportkampen. In Nederland betrof het een gestructureerd, 21-daags programma van ochtendloop en hindernissenbaan, atletiek, judo, voet- en boottochten, bootonderhoud, dienstverlening in duin- en bosbeheer, en reddingswerk. Het doel daarvan was echter niet zozeer gelegen in het ontwikkelen van de lichamelijke conditie, dan wel in het ontwikkelen van de persoon. Met Hahn’s woorden:

The aim of education is to impel people into value-forming experiences… to ensure the survival of these qualities: an enterprising curiosity, an undefeatable spirit, tenacity in pursuit, readiness for sensible self-denial and above all, compassion.

Gedurende de jaren ’60 ontwikkelden een aantal van de Nederlandse Outward Bound-instructeurs een aanpak die grondig van het geïmporteerde Britse model verschilde. Deze ontwikkeling legde de basis voor een kenmerkende Nederlands-Belgische outdoor-traditie (Wittockx, Van Stiphout & Lagrou, 1988, 4; Hovelynck, 1998a). Bij de verdere bespreking hiervan ga ik uit van het kenmerk dat outdoor-trainers stelselmatig als eigenheid naar voor schuiven, namelijk: het experiëntiële karakter van hun werk.


3. Een programmavorm voor ervaringsleren

 

Het begrip ‘experiëntieel’ blijft in het Nederlands ietwat gekunsteld klinken en zoals eerder aangegeven is het gebruik van het woord ‘ervaringsleren’ derhalve meer ingeburgerd. Als synoniem voor experiëntiële programma’s werkt deze term echter een dubbele verwarring in de hand. Ten eerste is ervaringsleren een doorlopend proces, dat geenszins gebonden is aan de grenzen van een programma (Lave & Wenger, 1991, 37-38; Rhys, 1992, 85). Ten tweede bemoeilijkt dit gebruik van het woord ‘ervaringsleren’ het onderscheid tussen leren en het begeleiden daarvan: vermits ervaringsleren voortdurend plaats vindt, is het eigene van outdoor-programma’s niet zozeer dat de deelnemers er leren-door-ervaren, maar wel dat hun ervaringsleren er de focus vormt van de begeleiding. Outdoor-training wordt, met andere woorden, gekenmerkt door een experiëntiële begeleiding.


Hoewel de literatuur over outdoor-training Kurt Hahn steevast als grondlegger van het ervaringsleren opvoert, is het onduidelijk in hoever Hahn’s Outward Bound-model ‘experiëntieel’ te noemen valt. De klemtoon ligt er sterk op karaktervorming en hoewel uit bovenstaand citaat kan blijken dat Hahn’s pedagogische uitgangspunten een belangrijke plaats toekennen aan “experiences”, weerspiegelen de vier pijlers van Hahn’s benadering zijn nadruk op het herstel van maatschappelijke waarden, die Hahn in de periode tussen de twee wereldoorlogen verloren zag gaan (Hahn, 1957, 10; Heckmair & Michl, 1998, 24-26; Amesberger, 1992, 31-32), eerder dan op ervaringsleren.
De benadering die de Nederlandse Outward Bound-instructeurs in de jaren ’60 en ’70 ontwikkelden bracht outdoor-training dichter bij een experiëntieel model. Daarin maakten Hahn’s pijlers plaats voor het ideeëngoed uit de humanistische therapieën, onder meer ontleend aan auteurs als Fromm (1962) en Rogers (1971), en uit de T-groeptraditie, geïnspireerd door het werk van Kurt Lewin. De klemtoon in de begeleiding verschoof naar noties als het ‘hier-en-nu’ en ‘feedback’, en naar ervaren als proces van betekenisgeving: de rol van de trainers evolueerde van instructeur naar procesbegeleider.


Deze ontwikkeling veranderde het aanzicht van de Outward Bound-programma’s ingrijpend. In 1969, nauwelijks 8 jaren na de stichting van de organisatie, begeleidden Bob De Rooij en Han Tierolf een programma waarin de krachtlijnen van een Nederlandstalige traditie voor het eerst duidelijk en geïntegreerd herkenbaar waren:

 • de programmaduur was ingekort van de oorspronkelijke drie weken tot één week,
 • het programma vond plaats voor een bestaande groep, eerder dan voor individueel ingeschreven deelnemers,
 • de progressieve instructie van vaardigheden had plaats gemaakt voor een onmiddellijk beroep op bestaande kennis en zelfredzaamheid,
 • de strakke programmatie had plaats gemaakt voor een emergent programmaontwerp, op basis van het groepsgebeuren tijdens de cursus zelf,
 • de instructeur was een procesbegeleider geworden.

Dat deze benadering in Outward Bound controversieel was, blijkt onder meer uit het feit dat het toenmalige bestuur de trainers weliswaar toeliet het programma op te zetten, en het ook logistiek ondersteunde, maar niet toeliet dat het onder de naam ‘Outward Bound’ plaats vond. Gedurende de jaren ’70 bleek het nieuwe begeleidingsmodel echter meer in overeenstemming met de veranderende inzichten over ervaren en leren, en geleidelijk aan – onder impuls van mensen als Frans Griffioen en Joop Zandberg – verving het de aanvankelijke begeleidingsstijl (Hovelynck, 1998a, 14-15).


4. De verspreiding van een begeleidingsmodel

 

De geschetste ontwikkeling had belangrijke implicaties voor Outward Bound als organisatie: het emergent programmaontwerp vereiste een grote logistieke flexibiliteit, de rol van procesbegeleider vergde een ander trainersprofiel dan die van outdoor-instructeur en de nieuwe klemtonen vroegen om een andere vorm van bedrijfsleiding. De overgang verliep moeizaam en werd, in 1971, als het ware bezegeld met de verhuizing van de organisatie van Renesse naar Ulvenhout.


In Ulvenhout werden de eerste Vlaamse outdoor-trainers opgeleid in een outdoor-concept dat door de Nederlandse trainers grondig herzien was, en toen in 1977 de Belgische organisatie werd opgericht, was dat meteen de eerste Outward Bound School die niet op Hahn’s vier pijlers berustte maar op een combinatie van principes uit de humanistische psychologie en de T-groeptraditie. Qua vormgeving sloten de Belgische Outward Bound-programma’s nauw aan bij het pilootprogramma van ’69: korte programma’s voor bestaande groepen, een onmiddellijk beroep op de zelfredzaamheid van de deelnemers en een procesgewijs programmaontwerp.
De Belgische organisatie vestigde zich aanvankelijk in Nadrin, in de provincie Luxemburg, en verhuisde enige jaren later naar Lustin, nabij Namen. De programma’s duurden een vijftal dagen en omvatten trektochten, vlotbouw en rafting, rotsklimmen, speleologie en de zogenaamde ‘dynamics’ – een variëteit aan groepsopdrachten die doorgaans buiten plaats vinden maar eerder uit de ‘new games’-beweging stammen of aan de T-groepbeweging ontleend werden (Hovelynck, 2000a, 41).


Zowel in België als in Nederland heeft outdoor-training zich in eerste instantie verbreid via Outward Bound-medewerkers die na verloop van tijd en om een verscheidenheid van redenen elders gingen werken. Een aantal van hen zetten hun eigen organisatie op – zoals Frans Griffioen met Elan Training, Herman Wittockx met Organisational Behaviour Development of Stef Geens met Exponent. Daarnaast zetten een aantal trainers hun outdoor-werk verder in de jeugdhulpverlening, het vormingswerk of het hoger onderwijs. Zodoende lag het begeleidingsmodel dat in Outward Bound Nederland geïnitieerd werd en verder vooral door Belgische trainers gegrond werd in het gedachtegoed van de experiëntiële therapie (Greenberg, Rice & Elliot, 1993) en de organisationele procesbegeleiding (Schein, 1987), aan de oorsprong van een lokale benadering, die ik hier outdoor-procesbegeleiding zal noemen. Elders heb ik er ook naar verwezen met het begrip ‘proces-experiëntieel’ (Hovelynck, 1998b, 13; Greenberg, Rice & Elliot, 1993).


5. Outdoor-procesbegeleiding

 

Om het concept van outdoor-procesbegeleiding te verduidelijken, doe ik beroep op het driepolige gedragsmodel aan de hand waarvan ook Schein (1987, 40) de notie van “process consultation” introduceerde. De procesbegeleiding gaat uit van een onderscheid tussen drie aandachtsvelden in het functioneren van mensen en hun samenwerkingsverbanden, namelijk: product, procedure en proces. Deze driedeling wordt afgebeeld in Figuur 1 (Hovelynck, 2000a, 36). Ze kan zowel betrekking hebben op verschillende gebeurtenissen van de samenwerking tussen de procesconsulent en zijn of haar klant als op de werking van het klantsysteem, zij het een bepaalde teamvergadering of het functioneren van het totale bedrijf. Afhankelijk van het systeemniveau dat men beschouwt, zullen bepaalde bewoordingen passender lijken dan andere.

 

 • De pool van product, inhoud of taak betreft de inzet of het ‘wat’ van het gebeuren. Dat kan zowel de inhoud van een gesprek zijn als het product van een fabricagelijn, bijvoorbeeld. Afhankelijk van de context kan het zinvol zijn een onderscheid te maken tussen het beoogde resultaat en de technische aspecten die erbij komen kijken om dit resultaat te realiseren. Het gaat, met andere woorden, om het niveau van de taak en de taakvervulling (Bouwen, 1984, 7).
 • De procedurepool verwijst naar de ordeningsaspecten van de samenwerking (Gerritsen, 1980, 9). Een eerste deelaspect daarvan is structuur: de indeling van productieprocessen in tijd en ruimte. Wat de tijdsstructuur betreft, kan het verloop van een gesprek, bijvoorbeeld, gefaseerd worden in een kennismaking met de betrokkenen, een doelbepaling, een verkenning van verschillende standpunten enzovoort. Ook fabricagelijnen kunnen op verschillende wijzen gestructureerd worden. Daarnaast kent de samenwerking een ruimtelijke structuur, door het indelen van het systeem in subsystemen, die op een bepaalde wijze gekoppeld zijn. Zo kan een vergadering opgesplitst worden in subgroepen die vervolgens aan het plenum rapporteren, bijvoorbeeld, of kan een productieproces op verschillende manieren gestructureerd worden. Een tweede aspect van de procedure zijn de rollen, die aan bepaalde mensen in de structuur worden toegekend.
 • Het proces, tenslotte, betreft de wijze waarop de betrokkenen aan de taak samenwerken. Aansluitend bij de voorbeelden van het product, gaat het om de manier waarop ze het gesprek voeren, of aan de productielijn werken. Hier kan men een onderscheid maken tussen het waarneembaar gedrag van de betrokkenen en het geheel van hun onderliggende assumpties, of beweeg-redenen.


figuur 1: Het driepolig gedragsmodel uit de procesbegeleiding

Een eenvoudiger versie van Figuur 1 is reeds opgenomen in Han Tierolf’s “Handleiding voor het begeleiden van Outward Bound-werkweken” (1983). In het kader van de vermelde ‘dynamics’ zijn de drie polen van dit interpretatiekader relatief eenvoudig te onderscheiden. Ik licht dit toe aan de hand van een activiteit waar outdoor-trainers gewoonlijk naar verwijzen als ‘het blind vierkant’.

Het doel stemt overeen met de opdracht die de trainer voorstelt. Voor ‘het blind vierkant’ is één variant bijvoorbeeld: “De opdracht luidt van, terwijl jullie allemaal geblinddoekt zijn, twee touwen van ongekende lengte in de vorm van twee perfecte vierkanten te leggen. Daarbij moet het kleinere vierkant precies midden in het grotere liggen. Als de taak afgewerkt is, mogen de blinddoeken uit.”

Wat de techniek betreft, vergt deze taak noties van geometrie, maar ook handigheid in het geblinddoekt voortbewegen, vaardigheid met touwen, en zo verder. Groepen variëren in de mate waarin ze een beroep doen op elk van deze ‘technische’ competenties.

Ook de structuur van de taakaanpak verschilt van groep tot groep. De tijdsstructuur varieert van een strakke fasering van planning, uitvoering en evaluatie – eventueel met een vooropgestelde ‘timing’ – tot een doorlopende afstemming tijdens het manipuleren van de touwen. Verder organiseren sommige groepen de taak in subgroepen, terwijl andere in de volledige groep blijven werken en een enkele groep de opdracht aan een paar initiatiefnemers overlaat.

De rollen die groepen voor deze taak onderscheiden, omvatten die van coördinator, subgroepcoördinator, tijdsbewaker, en “kwaliteitscontroleur”. De mate waarin deze rollen formeel toegewezen worden, verschilt en in bepaalde groepen is er van taakrollen nauwelijks sprake.

In hun gedrag vullen de deelnemers bepaalde rollen in, verhouden ze zich op een bepaalde manier tegenover de structuur en hebben ze een min of meer uitgesproken technische inbreng: ze hebben hun handen aan het touw, lopen te zoeken, simuleren de taakuitvoering met een schoenveter, geven instructies, gaan aan de kant zitten, ontwarren de touwen, verheffen hun stem, en zo verder.

In dit gedrag voeren ze een veelheid van impliciete veronderstellingen op, die opnieuw in het driepolig model gesitueerd kunnen worden. Een aantal ervan hebben betrekking op het product, zoals het uitgangspunt dat een vierkant, in tegenstelling tot een ruit, twee gelijke diagonalen heeft, bijvoorbeeld, of dat “links” voor al de geblinddoekte groepsleden dezelfde kant betekent. Andere hebben betrekking op de gepaste procedure, zoals het idee dat de taak slechts kan slagen als er overlegd wordt wie wat doet nog voor iemand de touwen oppakt. Tenslotte zijn er assumpties over het proces, zoals de aanname dat iedereen actief bij de taak betrokken is, bijvoorbeeld, of dat geen van de andere groepsleden zich ergert aan het chaotische verloop van de taakuitvoering…


Als vorm van procesbegeleiding richten outdoor-programma’s zich op de derde pool: een eerste, te weinig genuanceerde, verwoording van de bedoeling van outdoor-training is dan dat de deelnemers de assumpties onderkennen die ze in hun gedrag belichamen. Ik licht deze doelstelling verder toe aan de hand van de leeropvattingen die een outdoor-procesbegeleiding kenmerken.


6. De onderliggende visie op ervaren en leren

 

De visie op leren die in dergelijke outdoor-programma’s vervat ligt, verschilt fundamenteel van de leeropvatting die aan de basis ligt van de gebruikelijke onderwijs- en opleidingsvormen. Deze laatste kunnen gekarakteriseerd worden als “didactic teaching methods” (Hobbs, 1992): de nadruk ligt er op aanleren eerder dan leren en de ‘leerkracht’ beoogt er zijn of haar kennis zodanig door te geven dat de leerlingen deze verder kunnen ‘toepassen’. Wildemeersch en collega’s (1998, 252) spreken in dit verband over “blueprint models for learning and teaching.”

Een experiëntiële begeleiding is gegrond in een leeropvatting die hier in een aantal opzichten radicaal van verschilt (Hovelynck & Wittockx, 1996). Ten eerste gaat ze er van uit dat kennis, tenminste in een aantal domeinen, haar daadkracht ontleent aan het proces waarin ze tot stand komt. Ervaringskennis staat in dit verband voor een doorleefd inzicht: het is kennis die, in tegenstelling tot zogenaamde schoolse kennis, door de betrokkenen is mee-gemaakt en het is precies deze kwaliteit die er voor instaat dat kennis nieuwe gedragsmogelijkheden genereert.

Ten tweede impliceert het doorleefd karakter van ervaringskennis dat leren en kennen geen louter verstandelijke activiteit zijn. In de literatuur is in dit verband sprake van ‘holisme’, wat doorgaans omschreven wordt als een gerichtheid op een geïntegreerd intellectueel, emotioneel en gedragsmatig kennen (Hovelynck, 2000a, 21).
Ten derde impliceert dit dat leren of kennen ook geen louter individuele aangelegenheid is maar steeds plaats vindt in interactie en dat de daadkracht van ervaringskennis, minstens tot op zekere hoogte, gebonden is aan de relationele context waarin ze ontwikkeld werd. Met andere woorden: dat leren steeds relationeel leren is (Lave & Wenger, 1991, 33, 53; Wildemeersch et al, 1998) en kennis steeds contextkennis (Hovelynck & Wittockx, 1996, 333).

In het kader van een dergelijke leeropvatting is de verwoording van het doel van outdoor-training als een bewustwording van de assumpties die deelnemers in hun gedrag belichamen mogelijk misleidend. Met name de term ‘assumpties’ roept vaak eenzijdig cognitieve connotaties op, terwijl een experiëntiële begeleiding ervan uitgaat dat het om essentieel socio-emotionele beweegredenen gaat (Greenberg, Rice & Elliot, 1993, 51 e.v.). Outdoor-trainers verwijzen naar deze assumpties met begrippen als “referentiekaders”, “denkpatronen”, en “paradigma’s”, maar ook met woorden die het socio-emotionele karakter van het proces wellicht beter weergeven zoals “beelden” en “metaforen” (Hovelynck, 2000a, 31, 438). Bovendien zijn deze referentiekaders blijvend in ontwikkeling (Lave & Wenger, 1991, 31) zodat het verschil tussen leren en kennen vervalt.

In deze notie van ervaringsleren onderscheiden outdoor-trainers verschillende facetten, die kunnen worden samengevat in het drieluik van herkennen, erkennen en verkennen (Hovelynck, 2000a, 295-308). Deze drie facetten kunnen gelijktijdig voorkomen of in opeenvolgende leerfasen.

 • Een eerste facet is herkennen. Het gaat erom dat de deelnemers bepaalde kenmerken van het gebeuren doorzien: ze onderscheiden een patroon van gebeurtenissen dat ze in één of ander opzicht typerend achten voor bepaalde situaties en de wijze waarop zij zelf, bepaalde groepsgenoten, de groep of zelfs de ruimere organisatie waar ze deel van uitmaken, dergelijke situaties aanpakken. Hoewel dit niet noodzakelijk het geval is, blijkt herkenning vaak teweeggebracht door een zekere onvrede met wat aan de gang is: iemand slaagt niet in zijn of haar voornemen of krijgt het moeilijk met de wijze waarop iemand anders zich in de samenwerking opstelt, bijvoorbeeld. De frustratie leidt er toe dat de deelnemers het gebeuren niet langer vanzelfsprekend vinden en is meteen ook een motief voor verandering.
 • Een tweede facet van ervaringsleren betreft het erkennen. Hier gaat het erom dat de deelnemers het patroon niet alleen opmerken maar het – minstens tot op zekere hoogte – ook op zich nemen. Dyer (1994, 40) spreekt in dit verband van “owning up”: de groepsleden geven zich rekenschap van hun eigen aandeel in de wijze waarop het patroon tot stand komt, en komen daar ook voor uit. Als dusdanig is de term tegelijk verwant aan de notie van ‘ik-boodschappen’ en aan het begrip ‘interne attributie’: er is sprake van ‘owning up’ als in de manier waarop een gebeuren wordt verwoordt hoorbaar is dat de sprekers het gebeuren aan zichzelf toeschrijven.
 • Een derde facet is verkennen: als deelnemers hun eigen rol in het gebeuren onderkennen, wordt het mogelijk daarmee te experimenteren. In zekere zin wordt dat zelfs onvermijdelijk: het erkennen van een assumptie impliceert immers het inzicht dat er ook alternatieve assumpties mogelijk zijn.


De opvatting van leren als een drieluik van herkennen, erkennen en verkennen kan toegelicht worden aan de hand van de ervaring van een deelnemer in het kader van een activiteit in een grot (Hovelynck, 1999a, 42). De groepsleden trekken achter elkaar lopend de grot in, omdat de ingang niet erg breed is. Al gauw wordt de gang echter een kruipgang, die niet alleen smal is, maar ook laag. Een vijftal deelnemers gaat zonder meer verder, maar de zesde twijfelt zichtbaar. Aan de vernauwing gekomen maakt hij aanstalten om verder te kruipen, gaat dan achteruit zitten, schijnt toch te zullen vertrekken, maar onderbreekt zijn beweging weer….
Als de deelnemer die achter hem zit te wachten hem vraagt waarom hij stopt, antwoordt hij dat hij claustrofobie heeft. Daarmee drukt hij een bepaalde herkenning van de situatie uit. Hoewel zijn groepsgenoot op deze verklaring reageert met de stelling dat hij zich in dat geval niet verplicht moet voelen met de groep de grot in te trekken, maakt hij geen aanstalten om terug te keren. Wel zet hij zich opzij om de andere deelnemers voorbij te laten en gaat hij daarna opnieuw voor de smalle gang zitten.
Op dat moment vraagt de trainer hem wat er gebeurt. De trainer houdt claustrofobie als verklaring af en stuurt aan op een verkenning van het referentiekader dat hem tegenhoudt. In het daaropvolgend gesprek formuleert de betrokken deelnemer beetje bij beetje een viertal assumpties, namelijk:

 • Als ik in dat gat kruip, kom ik misschien op een punt dat te nauw is om verder te kunnen
 • Vermits het daar te smal is om me om te draaien, zal ik in dat geval achteruit terug moeten
 • Als het vooruit al moeilijk is, zal het achteruit wellicht onmogelijk zijn
 • Als ik achteruit niet terug kan, zit ik vast.

In zekere zin zat de deelnemer echter al vast: hij wilde namelijk naar de andere kant en kon niet. Dat was de aanleiding om, met behulp van de trainer, zijn beeld van de passage te bevragen. Zijn referentiekader bleek al gauw te berusten op de veronderstelling dat hij vooruit de passage in zou moeten. De erkenning dat dit een assumptie is, creëerde de gewenste mogelijkheid: hij kroop achteruit de smalle gang in, wat weliswaar moeilijker was maar hem de zekerheid bood er weer uit te kunnen. De gang bleek niet zo smal als hij verwacht had, en even later voegde hij zich bij de rest van de groep.


Dit programmafragment is in die zin atypisch dat outdoor-training niet focust op referentiekaders die direct samenhangen met een bepaalde outdoor-activiteit. De eenvoud van het betrokken referentiekader draagt er toe bij dat het proces van herkennen, erkennen en verkennen zichtbaarder wordt: kenmerkend voor een experiëntiële begeleiding is de aandacht voor de wijze waarop de betrokkenen het concrete gebeuren ervaren, voor het feit dat deze ervaring niet evident is en dat ze het gebeuren mee vorm geeft. De vraag is daarbij niet in de eerste plaats of de beleving van deelnemers ‘waar’ of ‘juist’ is; de begeleiding is er veeleer op gericht nieuwe mogelijkheden te creëren waar het ervaringsproces belemmerend werkt.


Samenvattend kan men stellen dat outdoor-training er op gericht is dat de deelnemers patronen of tendensen in hun gedrag herkennen, de onderliggende assumpties erkennen en de wijze waarop die hun gedrag tekenen verkennen. In dit proces worden assumpties tot op zekere hoogte verwoord, maar de intentie is niet zozeer referentiekaders volledig te expliciteren – wat overigens onmogelijk zou zijn (Eraut, 1994, 15) – dan wel van in het actief experimenteren met assumpties nieuwe gedragsmogelijkheden te creëren. De nadruk ligt, met andere woorden, niet op feitenkennis maar op het ontwikkelen van een “generatieve” mogelijkheden (Hovelynck, 1999a). Met Gergen’s woorden (1994, 109):


“Generative capacity (is) the capacity to challenge the guiding assumptions of the culture, to raise fundamental questions regarding contemporary social life, to foster reconsideration of what is ‘taken for granted’, and thereby to generate fresh alternatives for social action.”

Dergelijk ‘generatief’ expliciteren en experimenteren is slechts mogelijk in de context van een voldoende ontwikkelde relatie.


7. Leren als relationeel proces: de plaats van groepsontwikkeling

Het uitgangspunt dat het drieluik van herkennen, erkennen en verkennen slechts generatief kan zijn in de context van een voldoende veilige relatie ligt aan de basis van de aandacht van outdoor-trainers voor groepsontwikkeling. ‘Owning up’ en feedback vergen immers dat de deelnemers een zekere openheid en wederzijds vertrouwen ontwikkelen. Bovendien zijn groepsvorming en leren ook in die zin met elkaar vervlochten dat beide fenomenen betrekking hebben op het ontwikkelen van referentiekaders, die in min of meerdere mate afgestemd zijn met die van collega’s of groepsgenoten. Als dusdanig zijn de ontwikkeling van individuen en de ontwikkeling van de groep waarvan ze deel uitmaken twee aspecten van een zelfde proces van relationeel leren (Lave & Wenger, 1991; Wildemeersch et al, 1998). Doorheen dit proces komen een aantal min of meer gezamenlijke interpretatiekaders tot stand, die voor de samenwerking zowel mogelijkheden als beperkingen scheppen.


Het volgende programmafragment licht het drieluik van herkennen, erkennen en verkennen toe op het niveau van het gezamenlijke referentiekader van een managementteam (Hovelynck, 1998b, 9). Op de eerste dag van het outdoor-programma pakt het team met gemak een aantal ‘dynamics’ aan. De groep lijkt niet erg grondig in zijn overleg, maar de resultaten lijden er niet onder en de groepsleden schijnen tevreden met hun manier van werken. In deze gang van zaken komt echter verandering bij de eerste opdracht waarvoor de deelnemers niet vrij snel met een plausibele strategie voor de dag komen. Er worden verschillende opties voorgesteld, maar de voor- en nadelen daarvan blijven onduidelijk. Het team komt er niet toe de alternatieven behoorlijk te evalueren en de beslissing blijft dus uit. De begeleiders zijn getuigen van een beleefd gesprek, waarin de meeste voorgestelde ideeën wel ter sprake komen maar waarin geen enkel alternatief méér gewaardeerd wordt dan een ander.
Tijdens hun gesprek verwijzen de teamleden naar meningsverschillen in termen van “defensief”, “aanvallen”, “posities”, “gewapend met informatie”, “stellingname”, “terugtrekken”… Deze bewoordingen weerspiegelen steeds duidelijker een beeld dat kan worden samengevat als ‘discussie is oorlog’. De manier waarop de managers hun gesprek voeren, reflecteert de implicatie van deze metafoor: ze vermijden de discussie.
De samenspraak over de aanpak van complexe situaties belooft in deze omstandigheden weinig vlot te lopen, maar in eerste instantie zijn er geen aanwijzingen dat de deelnemers zich van deze beperking rekenschap geven. Slechts na enige tijd verschijnen een aantal “indicators of stuckness” (Hovelynck, 1998b, 11): een aantal groepsleden trekken zich uit het gesprek terug, het aantal ‘geladen’ stiltes neemt toe. Een ietwat bijzondere indicatie is de herhaling van een hele gespreksepisode, waarbij groepsleden tot twee maal toe in dezelfde sequentie herhalen wat ze even tevoren vertelden, alsof het de eerste keren niet gebeurd was.
Tijdens één van de stiltes vroegen de trainers aan de groepsleden wat er gebeurde. De deelnemers repliceerden met de vraag hen een aantal gesprekstechnieken bij te brengen. De trainers verduidelijkten dat ze het niet opportuun achtten hier op in te gaan en nodigden hen uit terug te kijken naar wat ze zonet meemaakten. Tijdens het gesprek dat daarop volgde, identificeerden de deelnemers verschillende denkbeelden die ze in het groepsfunctioneren opvoerden: “expertise als territorium”, “confrontatie als een aanval op dat territorium”, “communicatie als een techniek” en “de trainer als oplosser”.
De relevantie en de onhoudbaarheid van hun metafoor van expertise als individueel territorium waren de deelnemers onmiddellijk duidelijk. Ook in hun veranderende werkomgeving liepen steeds vaker zaken vast op het denkbeeld dat experts hun domein quasi-autonoom beheerden en de outdoor-activiteit had er hen vooral op gewezen hoe sterk ze zich dit beeld hadden eigen gemaakt: het groepsfunctioneren blééf er door getekend ondanks het feit dat de oefening niet echt tot iemands veld van expertise behoorde.
Het begrijpen van confrontatie als een aanval op het eigen territorium bleek nauw met de vorige metafoor verbonden. Verscheidene teamleden bevestigden het gevoel dat het bevragen van beslissingen van de expert vaak als het betwijfelen of beoordelen van diens professionele competentie werd ervaren. De groep was het er makkelijk over eens dat deze houding hen veel energie en goede ideeën ontnam, en besloot er een aandachtspunt van te maken.
De grenzen van een technische kijk op communicatie waren de deelnemers eveneens duidelijk. Voor sommigen waren deze slechts duidelijk geworden door het benoemen van de vier vermelde metaforen: de behoefte om het eigen beroepsaanzien doorlopend te bewaken valt immers niet te herleiden tot een communicatietechnische kwestie. Het beter structureren van het overleg verhelpt in een dergelijke context niet dat men in het eigen territoriumbeeld vastloopt.
Tenslotte was er het beeld van de trainers als oplossers: de docenten die toepasbare kennis, in dit geval communicatieregels presenteren – lees ‘voorschrijven’ – en misschien zelfs de toepassing ervan bewaken. Met het beeld van de trainers als oplossers nam de groep de begeleiders in haar expertisedenken op: ze werden als experts verondersteld vanuit hun specialisme een oplossing aan te brengen.

Typerend is dat de teamleden het gebeuren herkenden naar aanleiding van het vastlopen in een patroon. Evenals in het fragment van de grot was er sprake van “stuckness”. In eerste instantie bleef hun bereidheid het eigen aandeel in het gebeuren te erkennen beperkt: ze situeerden het probleem als een technische aangelegenheid en legden de verantwoordelijkheid ervoor bij de trainers. Slechts als dezen weigerden een schijnoplossing aan te bieden, verwoordden de managers een aantal assumpties die hun teamfunctioneren vorm gaven.
Gedurende de volgende programmadagen werden de vier denkbeelden verkend: de teamleden maakten er zichzelf en elkaar tijdens verschillende outdoor-activiteiten en besprekingen op attent wanneer hun gedrag door de verwoorde assumpties getekend was of wanneer ze een gepast alternatief opvoerden.


Waar bepaalde referentiekaders typerend lijken voor een specifieke groep, blijken een aantal andere gerelateerd aan groepsontwikkeling. Hoewel de wijze waarop deze in het outdoor-programma naar voor komen, varieert met de contacten die de groep reeds vooraf had, onderkennen trainers in dit verband over de groepen heen een drietal samenhangende patronen, voorgesteld in Figuur 2.

 • Een eerste, makkelijk observeerbare evolutie betreft de verdieping van het overleg. Deze kan begrepen worden in termen van het driepolige model van product, procedure en proces (Fry, Rubin & Plovnick, 1981; Hovelynck, 2000a, 252, 427). Aanvankelijk focussen de groepsleden vooral op het product: het niveau van de taak en de taakvervulling laat hen toe een tastbare bijdrage tot de groep te leveren zonder dat het contact persoonlijk wordt. Veelal blijkt de eenzijdige aandacht voor het beoogde resultaat en voor de technische aspecten daarvan echter weinig efficiënt en om hun frustraties daarmee te verhelpen, lassen de groepsleden een procedure in: de nadruk verschuift naar het structureren en coördineren van de taakaanpak. Als tenslotte ook deze vorm van organiseren tekortschiet voor een bevredigende samenwerking, gaan groepen er doorgaans toe over het eigen functioneren te bespreken in termen van concreet gedrag en de onderliggende beweegredenen.
 • Het bespreekbaar worden van het proces lijkt enerzijds gedreven door de gerichtheid op een bevredigende taakuitvoering en anderzijds geremd – of beter: getemporiseerd – door de relationele veiligheid die de deelnemers in de groep ervaren. De verdieping van het overleg gaat immers gepaard met een verpersoonlijking van de communicatie. Over het product kan men praten in termen van ‘het’: het is een afstandelijk ‘praten over’. In een procesbespreking is dit niet langer mogelijk: deze vergt, om generatief te zijn, een gesprek van ‘ik’ tot ‘jij’ waarin de gespreksgenoten zich verder engageren dan het onpersoonlijke ‘het’ van de taak en de techniek. Met andere woorden: het gesprek vergt ‘owning up’. Aangezien dit een zeker risico inhoudt, verkennen de groepsleden de haalbaarheid van persoonlijke gesprekken in een variëteit van mengvormen van ‘praten over’ en ‘owning up’, waarin bijvoorbeeld de verbale en de paraverbale communicatie in dit verband niet consistent zijn (Hovelynck, 2000a, 430). Meestal komt doorheen deze mengvormen geleidelijk een toenemend ‘owning up’ tot stand.
 • Tenslotte zijn de verpersoonlijking en de verdieping van het contact tot op zekere hoogte een veruiterlijking van de evolutie van ‘het thema’. Met deze term verwijzen de trainers naar de onderliggende gerichtheid die het gedrag van de groepsleden tot op zekere hoogte kenmerkt. Aanvankelijk blijken de deelnemers er vooral op gericht als groepslid aanvaard te worden. De bezorgdheid in de groep opgenomen te worden, leidt onder meer tot de initiële productfocus. In tweede instantie wordt het groepslidmaatschap bezegeld door een nadruk op onderlinge gelijkheid: de deelnemers doen zo veel mogelijk dingen samen en op dezelfde manier. Dit komt onder meer tot uiting in de focus op structuur: iedereen is gelijk voor de procedure en het gesprek verloopt in termen van ‘we’. De onhoudbaarheid van de klemtoon op gelijkheid geeft aanleiding tot een bekommering om invloed, of met andere woorden: om wie het in de groep voor het zeggen heeft. Deze periode wordt gekenmerkt door vragen over de coördinatorrol en gaat vaak gepaard met gesprekken over de vraag welk soort leiderschap men in de groep wil. Slechts als over de invloedskwestie een zekere gerustheid bestaat, komt er ruimte voor openheid en verscheidenheid en daarmee voor het generatief expliciteren van en experimenteren met assumpties die het eigen gedrag typeren (Srivastva, Obert & Neilsen, 1977, 98; Oomkes, 1992, 81; Hovelynck, 2000a, 251).


Figuur 2: Drie sporen van groepsontwikkeling

De groep vormt als dusdanig een samenspel van referentiekaders van waaruit de deelnemers in wisselende configuraties (van Dongen, de Laat en Maas, 1996, 82, 92) vorm geven aan hun taak en hun relatie. Individueel, met enkele gelijkgestemden of samen met alle groepsgenoten belichamen ze in hun samenwerking – en hun samen leren – bepaalde assumpties, waar ze zich tot op zekere hoogte van bewust zijn en die hen min of meer mogelijkheden geven.


8. Het faciliteren van relationeel leren: de rol van de trainer

In dit proces van relationeel leren bestaat de rol van de outdoor-trainer er in te bevorderen dat relevante assumpties voor de deelnemers herkenbaar, erkenbaar en verkenbaar worden. Een centrale notie in de wijze waarop de begeleiding deze rol invult, is “procesdirectiviteit” (Hovelynck, 2000a, 33): de bedoeling is niet de deelnemers een bepaald referentiekader mee te geven, maar van het proces van herkennen, erkennen en verkennen te faciliteren. Greenberg, Rice en Elliot (1993, 128) vatten deze opdracht kernachtig samen in de richtlijn “direct process, not content.”

Ten eerste gaat de begeleiding er van uit dat de outdoor-activiteiten op zich voor de deelnemers niet van belang zijn. Het gaat niet om dit product: outdoor-training is geen klimschool of speleo-opleiding… De outdoor-opdrachten vormen vooral een context waarin de deelnemers een variëteit van assumpties kunnen opvoeren en waarin de generativiteit daarvan aan het licht komt. Dit impliceert dat de mate waarin de groep resultaat boekt in de outdoor-opdrachten slechts relevant is, één, voor zover taaksucces een draagvlak vormt voor de initiële ontwikkeling van de groep en, twee, voor zover dit resultaat feedback geeft over het interactieproces. Voor de trainers is de techniek die daarbij komt kijken vooral een kwestie van programmaveiligheid. De bedoeling is echter dat de deelnemers een doorleefd inzicht verwerven in het eigen proces en in hun procedure, die daarbij wordt opgevat als “those processes that are stable, recurring, and defined by members of the group as their ‘structure’” (Schein, 1987, 43).


De rol van de activiteiten in outdoor-training wordt in de vakliteratuur vooral beschreven in termen van de volgende kenmerken: hun fysiek aspect, hun vaak speelse karakter, de directe feedback en hun relatieve ongekendheid.
Het fysieke en het speelse karakter van de outdoor-activiteiten wordt in de eerste plaats in verband gebracht met ‘holisme’, dat opgevat wordt als een verruiming van verstandelijk leren naar een leren dat ook een beroep doet op het emotioneel en lichamelijk functioneren van de deelnemers.
Het aspect van directe feedback sluit hier nauw bij aan. Bedoeld wordt dat de gevolgen van het eigen handelen in de outdoor-activiteiten onmiddellijk waarneembaar zijn, en dit in een drietal opzichten. Ten eerste blijft de tijdspanne tussen het gestelde gedrag en zijn consequenties er beperkt. Ten tweede zijn deze consequenties “natuurlijk” of “reëel” in die zin dat ze niet bemiddeld zijn door de evaluatie van een begeleiding die aan bepaalde gedragingen straffen of beloningen verbindt. Ten derde worden de deelnemers in outdoor-activiteiten met deze consequenties “geconfronteerd” (Wittockx, Van Stiphout & Lagrou, 1988, 5), in die zin dat de resultaten van het gestelde gedrag “uitgesproken zichtbaar worden” (Wittockx, 1994, 23) of zelfs “onontkoombaar” zijn (Duindam, Glas & van der Ploeg, 1996, 204). Deze drie aspecten worden – met wisselende klemtoon – verzameld in de notie van ‘consequential learning’.
Een element dat de herkenbaarheid van het eigen gedrag volgens de literatuur versterkt is het ongekende karakter van de activiteiten: outdoor-opdrachten zijn voor de meeste deelnemers een onvertrouwde setting waarin, ten eerste, “geen beroep kan worden gedaan op gewoonte of routine en waar men wordt aangesproken om nieuwe facetten van zichzelf te gaan exploreren” (Peeters, 1997a, 6) en die, ten tweede, “stimuleren tot het loslaten van oude ‘rationele’ denkmodellen” (Wittockx, 1994, 23).
Hoewel dit overzicht geenszins volledig is, kan men samenvattend stellen dat de kenmerken van de outdoor-activiteiten vooral in verband worden gebracht met het holistisch leren, het onderbreken van routines, en de duidelijk en onmiddellijk waarneembare gevolgen van het eigen handelen. Een opvallend verschil tussen de Nederlandstalige – en tot op zekere hoogte Europese literatuur – en de Amerikaanse is de sleutelrol die deze laatste vaak aan het risico toekent dat met een aantal outdoor-activiteiten gepaard gaat, en met name aan het onderscheid tussen ‘gepercipieerd risico’ – dat in verband wordt gebracht met de idee van ‘consequential learning’ – en ‘reëel risico’ – van belang voor de veiligheid van het programma. In de Europese literatuur komt dit thema weinig tot niet ter sprake.


Ten tweede gaat de begeleiding er van uit dat niet alle opgevoerde assumpties op elk moment herkenbaar, erkenbaar en verkenbaar zijn. De beschreven leeropvattingen kaderen het leerproces in een dynamiek van frustratie of verwondering over niet ingeloste assumpties, en daarmee de herkenbaarheid, en relationele veiligheid, en daarmee de erkenbaarheid van het eigen referentiekader. Faciliteren berust dan ook in belangrijke mate op het opmerken van indicatoren van deze dynamiek, namelijk: indicatoren van ‘stuckness’ en verrassing enerzijds en van de verdieping en verpersoonlijking van de communicatie anderzijds.
In deze laatste zin is het begrip ‘opmerken’ van belang. In termen van Weick’s enactietheorie (1979, 45) gaat het er om dat de trainers het programmagebeuren “punctueren”: ze onderscheiden in de continue ervaringstroom gebeurtenissen die in het kader van hun opvattingen over relationeel leren significant zijn. Het opmerken van de trainers is echter geen louter waarnemen: het krijgt gestalte in lichaamshoudingen en gelaatsuitdrukkingen. Ze punctueren met een hoofd- of oogbeweging, een glimlach of het optrekken van de wenkbrauwen: trainers kunnen niet ‘niet interveniëren’, hun tussenkomsten zijn alleen meer of minder uitgesproken. ‘Opmerken’ houdt zodoende een dubbele beweging in. Ten eerste impliceert het een overgang van een doorlopend gebeuren naar discrete gebeurtenissen, die in een bepaald referentiekader zinvolle, benoembare eenheden zijn. Ten tweede impliceert opmerken, a fortiori in de positie van begeleider, op één of andere manier ‘doen opmerken’. Zodoende plaatst de begeleiding als het ware ‘ken-merken’ in het programmaverloop, namelijk: merktekens op basis waarvan het proces kenbaar wordt.


Ten tweede gaat de begeleiding er van uit dat niet alle opgevoerde assumpties op elk moment herkenbaar, erkenbaar en verkenbaar zijn. De beschreven leeropvattingen kaderen het leerproces in een dynamiek van frustratie of verwondering over niet ingeloste assumpties, en daarmee de herkenbaarheid, en relationele veiligheid, en daarmee de erkenbaarheid van het eigen referentiekader. Faciliteren berust dan ook in belangrijke mate op het opmerken van indicatoren van deze dynamiek, namelijk: indicatoren van ‘stuckness’ en verrassing enerzijds en van de verdieping en verpersoonlijking van de communicatie anderzijds.
In deze laatste zin is het begrip ‘opmerken’ van belang. In termen van Weick’s enactietheorie (1979, 45) gaat het er om dat de trainers het programmagebeuren “punctueren”: ze onderscheiden in de continue ervaringstroom gebeurtenissen die in het kader van hun opvattingen over relationeel leren significant zijn. Het opmerken van de trainers is echter geen louter waarnemen: het krijgt gestalte in lichaamshoudingen en gelaatsuitdrukkingen. Ze punctueren met een hoofd- of oogbeweging, een glimlach of het optrekken van de wenkbrauwen: trainers kunnen niet ‘niet interveniëren’, hun tussenkomsten zijn alleen meer of minder uitgesproken. ‘Opmerken’ houdt zodoende een dubbele beweging in. Ten eerste impliceert het een overgang van een doorlopend gebeuren naar discrete gebeurtenissen, die in een bepaald referentiekader zinvolle, benoembare eenheden zijn. Ten tweede impliceert opmerken, a fortiori in de positie van begeleider, op één of andere manier ‘doen opmerken’. Zodoende plaatst de begeleiding als het ware ‘ken-merken’ in het programmaverloop, namelijk: merktekens op basis waarvan het proces kenbaar wordt.


Het uitgangspunt dat niet alle assumpties op elk moment kenbaar zijn, impliceert het belang van ‘timing’. In dit verband blijken de trainers vooral gericht op gebeurtenissen die de “proximale ontwikkeling” (Vygotsky, 1987, 85-86) van het relationeel leerproces aankondigen: ze initiëren zelden zelf de verdieping van het gespreksfocus of de verpersoonlijking van de uitwisseling, maar markeren wel uitingen van deze ontwikkelingen. Voor deelnemers die er aan toe zijn dat het proces verder vordert, is deze punctuering herkenbaar; voor de anderen wordt ze herkenbaar naarmate meer groepsleden de onderliggende assumpties erkennen en verkennen, en ze daarbij eventueel ter sprake brengen. Zodoende verifiëren de trainers voortdurend het proces dat ze beogen – ‘verifiëren’ in de dubbele betekenis van ‘nagaan’ en ‘waar maken’ (Kvale, 1989, 86; Hovelynck, 2000a, 463) – zonder daarbij het eigen referentiekader op de voorgrond te plaatsen.


Eén van de belangrijkere kenmerken van de voortgang van het relationeel leerproces is de mate waarin de deelnemers “own up” (Dyer, 1994, 40), of “met” elkaar praten eerder dan “praten over” (Hovelynck, 2000a, 129-136, 430). Doorheen het programma merken de trainers gedragingen op die deze communicatievorm aankondigen en inleiden. Voorbeelden daarvan zijn onder meer het veralgemenend verwoorden van de eigen beleving, het bevragen van de ervaring van anderen zonder de eigen ervaring te verwoorden of het in de derde persoon spreken over een bepaalde groepsgenoot, die bij het gesprek aanwezig is.
Trainers beschouwen deze gedragingen als indicatoren van een nakende ontwikkeling en markeren deze op verschillende manieren – doorgaans nadrukkelijker naarmate meer dergelijke gedragingen voorkomen. Zo kan iemands stelling dat “wij dat niet verwacht hadden” – bijvoorbeeld – aanvankelijk aangestipt worden door de kring rond te kijken om te zien of dit inderdaad voor iedereen geldt, verder met de beklemtonende herhaling “jullie hadden dat niet verwacht” of met de uitdrukkelijke vraag “wie is ‘wij’?” Terugkerende opmerkingen wanneer een groepslid in de derde persoon vermeld wordt, zijn – bijvoorbeeld – “ze zit hier” of een directiever “zeg het aan hem.” Ook in deze voorbeelden stuurt de trainer niet wat er ter sprake komt, maar de wijze waarop: zijn of haar begeleiding betreft niet de inhoud van leren, maar het proces.


Een benadering van faciliteren als het opmerken van een nakende ontwikkeling verschilt sterk van de gangbare “blueprint models for learning and teaching” (Wildemeersch e.a., 1998, 252) die bepaalde leerinhouden vooropstellen op basis van de ervaring van de trainers of de opdrachtgever. Een experiëntiële begeleiding gaat uit van het ervaren van de deelnemers: de opmerkingen van de trainers zijn er in de eerste plaats op gericht de referentiekaders van waaruit de deelnemers het programmagebeuren mee-maken te accentueren, zodat de mogelijkheden en beperkingen die in deze kaders vervat liggen, herkenbaar worden. De begeleiding is in zover directief dat ze het erkennen en verkennen van deze kaders faciliteert. Daartoe zal ze, op het moment dat de ontwikkelende relatie dit toelaat, een aantal assumpties aan de kaak stellen die dit proces in de weg staan – zoals, in de hoger beschreven voorbeelden, de impliciete norm dat iedereen in de groep ‘gelijk’ is, of het idee dat het niet hoort van mededeelnemers persoonlijk aan te spreken.
Daarnaast verduidelijkt dergelijke notie van faciliteren dat de trainer minstens in een aantal opzichten één van de groepsleden is: net als de deelnemers identificeert hij of zij in het programmagebeuren, vanuit een bepaald referentiekader, zinvolle, benoembare ‘events’. De punctuering van de trainer vertolkt weliswaar een ander referentiekader en is – gezien de begeleidingspositie – doorgaans meer zichtbaar dan die van de andere groepsleden, maar de trainer maakt in belangrijke mate mee deel uit van het relationele leerproces (Hovelynck, 2000a, 293). Dit impliceert onder meer dat de trainers het proces niet als een soort ‘master mind’ van op de zijlijn kunnen sturen, en dat hun vakkennis niet louter begrepen kan worden als een “technical rationality” (Schön, 1983, 140-143), maar vergt dat de begeleiding voeling heeft met de socio-emotionele assumpties die ze zelf in het programma brengt.


9. De markt voor avontuur: een ingrijpende trend

 

In de tweede helft van de jaren ’80 kwamen precies de laatste twee punten in het gedrang. Tot dan hadden outdoor-procesbegeleiders hun vak geleerd door aanvankelijk als deelnemer en vervolgens als trainer op een steeds volwaardiger wijze in de programmapraktijk mee te werken: ze ontwikkelden van “peripheral” tot “full participant” in een relatief kleine gemeenschap van outdoor-trainers (Lave & Wenger, 1991, 29-30) waarin het experiëntiële karakter van de begeleiding voorop stond. Toen “de popularisering van de buitensporten” (Vanreusel, 1993, 181) echter een markt creëerde voor al wat avontuurlijk leek, ontstond een ruim aanbod van programma’s die niet langer uit deze lokale traditie stamden. Hoewel het ervaringsleren een centrale plaats behield in een aantal daarvan, zo verscheiden als de touwenparcoursprogramma’s van Rongen Consult of de trektochten van BJ Gelderland (Kummeling, 1995), ging in deze evolutie het experiëntiële karakter van outdoor-training in belangrijke mate verloren: programma’s werden steeds vaker opgezet om vooraf gedefinieerde boodschappen over te brengen en de ervaring van de deelnemers moest er veelal plaats ruimen voor de objectieven van de opdrachtgevers. Terwijl outdoor-programma’s in het taalgebruik met het ervaringsleren vereenzelvigd bleven, bleken ze steeds vaker een vorm van kennisoverdracht waarin trainers en deelnemers fundamenteel dezelfde posities innamen als in de didactische onderwijsvormen of blauwdrukbenaderingen waartegen experiëntiële leerprogramma’s aanvankelijk een reactie vormden. Met Roger’s metafoor (in Hobbs, 1992, xiv): outdoor-trainers werden er opnieuw “the jug” en deelnemers andermaal “the mug”: deze laatsten waren er weliswaar fysiek actiever, maar bleven in eerste instantie een recipiënt van kennis die hen door de trainers werd ingelepeld.

Deze beweging werd in de hand gewerkt door een tweetal ontwikkelingen die in dezelfde periode doorbraken, namelijk: de nadruk op teams en teamwerk in het bedrijfsleven en de invoer van een Amerikaans concept van ‘adventure education’.


In de sterk toegenomen aandacht voor teams en teamwerk in het bedrijfsleven werden outdoor-programma’s haast synoniem voor ‘team building’. In de mate waarin groepsontwikkeling een belangrijke plaats inneemt in de eerder besproken opvatting over relationeel leren, lijkt deze associatie in eerste instantie terecht. In de nieuwe aandacht voor ‘team building’ werd de groepsvorming echter losgekoppeld van het drieluik van herkennen, erkennen en verkennen. Groepsvorming werd niet langer begrepen als een conditie om het eigen samenwerkingsproces op een generatieve manier onder de loep te nemen en te herzien, maar tegelijk gepresenteerd als een soort automatisch effect van gezamenlijke sportactiviteiten en als een voldoende voorwaarde voor een verhoogde productiviteit en werkkwaliteit.


Het succes van buitensportorganisaties in ‘team building’ voor bedrijven lijkt nauw verbonden met een bepaald beeld van succesvolle sportteams en het appèl dat daarvan uitgaat. De link tussen sport en teamprestatie wordt vaak verwoord in termen van ‘team spirit’. De onuitgesproken veronderstellingen, die deze rationale veelal dekt, zijn dat samenhorige teams beter presteren dat sport tot groepscohesie leidt. Beide aannamen zijn erg betwistbaar.
Wat de samenhang tussen cohesie en teamprestatie betreft, zijn onderzoeksbevindingen niet consistent: sommige gegevens suggereren dat er geen verband is en andere geven het tegengestelde aan. Zo blijken hechte groepen het moeilijker te hebben met het kritisch bespreken van de taakaanpak, ook als er aanwijzingen zijn dat deze aanpak niet effectief is (Janis, 1972; Hackman & Morris, 1975). Er zijn indicaties dat de besluitvorming van cohesieve teams moeizamer verloopt (Cohen & Bailey, 1997) en dat ze geneigd zijn aan het eigen groepsdoel te werken eerder dan aan het organisatiedoel – wat niet per se hetzelfde is (Shaw, 1981; Cohen & Bailey, 1997). Kortom: cohesie kan ook contraproductief zijn.
Voor zover er een verband is tussen groepscohesie en –prestatie, blijkt dat zwak te zijn. Interessanter is dat de richting van het verband niet duidelijk is: de neiging van groepen om cohesie te ervaren na een succesprestatie, lijkt groter dan de neiging van cohesieve groepen om beter te presteren (Mullen & Copper, 1994; Guzzo & Dickson, 1996).
Met betrekking tot de band tussen sport en cohesie, tenslotte, blijkt dat er ook sportteams zijn die niet cohesief zijn en dat die daarom niet per se minder goed presteren (Donnelly, Carron & Chelladurai, 1985). Voor zover cohesie volgt uit de gezamenlijke succeservaring bij een goede prestatie, kan een goede sportprestatie dus tot groepscohesie bijdragen, maar dat is niet noodzakelijk.
Er zijn dus aanwijzingen dat teamcohesie niet per se een zinvol werkobjectief is en dat het vereenzelvigen van sport en teambuilding op een misverstand berust. Sportprogramma’s kunnen wellicht andere doelen dienen, maar teambuilding vergt een inhoudelijke gerichtheid op de ontwikkeling van het team als samenwerkingsverband.


De wijze waarop sportactiviteiten zodoende aan bedrijfsdoelen gekoppeld werden, leidde tot een gamma van buitensportprogramma’s dat van outdoor-training vooral de uiterlijkheden overnam, namelijk: de meest in het oog springende activiteiten en de uitbundige sfeer die sommige groepen in een bepaalde fase van hun ontwikkeling ten toon spreiden. In termen van het besproken groepsontwikkelingsmodel betekent dit dat de begeleiding van deze programma’s in de eerste plaats gericht was op het ‘product’ en dat ze beoogde de groep tot een fase van ‘gelijkheid’ te brengen. Het is veelbetekenend dat outdoor-procesbegeleiders precies deze fase als een noodzakelijke overgangsperiode beschouwen, waarin leren en teameffectiviteit echter tijdelijk belemmerd worden door de beperkte mogelijkheid van de groepsleden om op een generatieve manier met de onderlinge verscheidenheid om te gaan (Hovelynck, 2000a, 447).
In vergelijking met de outdoor-procesbegeleiding gaat de aandacht van de ‘outdoor team building’ die in de jaren ’80 opgang maakte, vooral naar de buitensportactiviteit. Daarbij is de mate waarin deelnemen belangrijker geacht wordt dan winnen erg wisselend. In beide gevallen is de opstelling van de begeleiding animerend eerder dan faciliterend, en veelal reflecteert ze een erg beperkt begrip van leer- en groepsontwikkelingsprocessen. Voor de stand van zaken in outdoor-training is het van belang dat de nieuwe buitensportprogramma’s voor bedrijven, ten eerste, qua opzet wezenlijk van de op dat moment bestaande programma’s verschillen en, ten tweede, voor hun doelgroep moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Tenslotte is het van belang dat deze ontwikkeling niet uitsluitend in de bedrijfsmarkt herkenbaar is: in dezelfde periode vond een soortgelijke evolutie plaats in de programma’s voor randgroepjongeren, waar een nieuw aanbod van ‘overlevingstochten’ ontstond dat, evenals de beschreven ‘team building’, vooral aandacht had voor de buitensport en – mutatis mutandis – het ‘activerende’ karakter daarvan.
Een tweede beweging die outdoor-training in de jaren ’80 kenmerkte, was de invoer van methoden uit de Verenigde Staten (Hovelynck, 1998a, 20). Voordien waren deze vooral overgekomen met trainers die met de traditie van outdoor-procesbegeleiding vertrouwd waren, die gedurende een bepaalde periode in Amerikaanse programma’s meedraaiden en deze ervaring vervolgens in hun outdoor-procesbegeleiding integreerden. In de ‘adventure boom’ kwamen bovendien twee andere kanalen tot stand, namelijk: enerzijds de Amerikaanse vakliteratuur en conferenties – vooral van de Association for Experiential Education – en anderzijds de outdoor-programma’s die multinationale bedrijven met een Amerikaans hoofkantoor uit het land van herkomst importeerden – met de programma’s van het Pecos River Learning Center wellicht als best gekende.
Kenmerkend voor de theorie en praktijk die op die manier ingevoerd werden, is dat ze ‘experiences’ en ‘outdoor activities’ als synoniem hanteren (zie onder meer Gass, 1991, 8; Priest, Gass & Gillis, 2000, 139). In deze optiek stelt de begeleiding niet alleen activiteiten voor, waarin de deelnemers – en in een bepaalde zin de trainers – hun referentiekaders en assumpties vertolken, maar levert ze ervaringen af: haar opdracht wordt vaak verwoord als “delivering experiences” (zie onder meer Priest, Gass & Gillis, 2000, 67). De verwarring tussen activiteiten en ervaringen had een dubbele aantrekkingskracht: ten eerste maakte ze het mogelijk programma’s voor ervaringsleren in detail vooraf te plannen, wat zowel op het niveau van de logistiek als van de groepsbegeleiding een beduidend gemak is, en ten tweede bood ze opdrachtgevers en trainers de geruststellende gedachte dat ze precies in de hand hadden wat de deelnemers in het programma zouden leren. Daar staat echter tegenover dat dergelijke opvatting de rol van de “referentiekaders”, “denkpatronen”, “paradigma’s”, “beelden” of “metaforen” die deelnemers in hun activiteiten opvoeren, grotendeels buiten beschouwing laat.


Een voorbeeld van de wijze waarop de Amerikaanse vakliteratuur de blauwdruk van de begeleiders op de voorgrond plaatst, is de gevalstudie van een programma voor drugverslaafden in The Journal for Experiential Education (Gass, 1991). Centraal staat de bespreking van een activiteit, die aan de deelnemers wordt voorgesteld onder de naam “The path to recovery”. De activiteit houdt in dat de deelnemers geblinddoekt in een labyrint worden geplaatst, dat met touwen op een open terrein was opgezet. Hun taak bestond erin geblinddoekt een uitweg te vinden.
De keuze voor deze activiteit was de begeleiding ingegeven door de opvatting dat drugontwenning in een aantal opzichten gelijk is aan de zoektocht doorheen het labyrint. Volgens de auteur is er een structurele overeenkomst tussen drugontwenning en de zoektocht in het labyrint; deze “equivalentie” wordt doorgaans aangeduid met de term “isomorfie” (p. 7).
De trainers geven hun blauwdruk van succesvolle ontwenningskuren verder vorm in een aantal spelregels. In de gevalstudie stellen ze daarin twee factoren centraal, namelijk: het vragen van (professionele) hulp en het verbreken van het contact met het milieu van drugverslaafden. Ze stellen de regels daarom zodanig op dat, ten eerste, het vinden van de uitgang slechts mogelijk is door de begeleiding om hulp te vragen en, ten tweede, dat diegenen die de uitgang gevonden hebben dat niet opnieuw kunnen doen als ze zich terug in het labyrint wagen om hulp te bieden aan wie daar nog in ronddoolt. In “the path to recovery” worden deze spelregels gerealiseerd door een labyrint zonder uitgang te maken, waarin de begeleiders een uitgang maken als een deelnemer om hulp vraagt.
In een volgende stap wordt de activiteit ingeleid als een metafoor voor de verslaving. Daarbij wordt de isomorfie uitgedrukt door het labyrint voor te stellen in termen van verslaving: “de verslaving maakt ons blind”, “de uitgang van onthouding”, “de drugvrije zone”...
Na afloop van de activiteit wordt het gebeuren in de groep besproken. Naar dit programma-element wordt doorgaans verwezen met de term ‘debriefing’.


De zogenaamd ‘metaforische’ programmaopbouw en –begeleiding werd in de Amerikaanse literatuur over ‘adventure education’ voorgesteld als een experiëntiële modelpraktijk. Verschillende publicaties (Kolb, 1991; Mack, 1996; Hovelynck, 1998b) duidden echter aan dat niet de ervaring van de deelnemers, maar de expertkennis van de trainers in deze benadering vooropgesteld werden. Specifiek met de betrekking tot “the path to recovery” is ook het uitgesproken deceptieve karakter van de activiteit – met name door de combinatie van blinddoeken en een labyrint zonder uitgang – sterk bekritiseerd (Hovelynck, 1998a, 12). Noch het vooropstellen van de expertkennis van de begeleiding, noch het misleiden van de deelnemers zijn echter congruent met een experiëntiële begeleidingshouding.
Een recentere analyse van het eerder besproken labyrint in een programma voor alcoholisten illustreert verder de wijze waarop de ervaring van deelnemers in de Amerikaanse vakliteratuur ondergeschikt wordt gemaakt aan de les die de begeleiding vooropstelt (Porter, 1999).
De trainers stellen de activiteit aan de groep voor onder de naam “the maze”: de spelregels zijn uit “the path to recovery” (Gass, 1991) behouden, met die uitzondering dat de deelnemers niet alleen geblinddoekt zijn maar dat het hen bovenden niet toegelaten is met elkaar te spreken. Porter stelt dat het labyrint op die manier een “elegant isomorphic metaphor” is (Porter, 1999, 87).
Het artikel beschrijft verder dat “when participants find out what the ‘solution’ was, it is not uncommon for them to feel deceived, outraged or humiliated” (p. 88). Eerder dan deze ervaringen ernstig te nemen en de deceptie in haar begeleiding te bevragen, stelt Porter dat ze “often needed to spend considerable time detoxifying this response” (p. 88). Zelfs indien dit sowieso verenigbaar zou zijn met het faciliteren van ervaringsleren, kan het weerleggen van deelnemerservaringen bezwaarlijk als een experiëntiële modelpraktijk gelden.


De centrale plaats die in de geïmporteerde Amerikaanse benadering courant wordt toegekend aan de “blueprint” van de trainers doet de vraag rijzen in hoever dergelijke begeleiding experiëntieel kan worden genoemd. Wat de deelnemers beleven, blijkt er in die zin van secundair belang dat de begeleiding niet zozeer ingaat op de actieve wijze waarop deelnemers hun programmasituatie vanuit hun referentiekaders en assumpties ‘mee-maken’ – zoals ‘ervaren’ in het Nederlands ook verwoord wordt – maar de betekenis vooropstelt die ze zelf aan die situatie toekent. De import van deze benadering leidde zodoende tot outdoor-programma’s waarin ervaringsleren herleid werd tot “the familiar ‘experiential’, which consists of adding a layer of experience onto conceptual knowledge” (Raelin, 1997, 564): steeds vaker ging het erom dat de deelnemers de les erkenden die hen door de begeleiding aan de hand van een aantal activiteiten gespeld werd, eerder dan de referentiekaders en assumpties die ze zelf in het programmagebeuren vertolkten.

Zowel de teamtrend als de invoer van Amerikaanse programma’s en methoden hadden een grote impact op outdoor-training in ons taalgebied. Ze droegen bij tot een grotere verscheidenheid in het programma-aanbod. Deze zette verschillende vertegenwoordigers van een proces-experiëntiële benadering er toe aan hun aanpak verder te expliciteren en van andere te onderscheiden (zie onder meer Overlaet & Wittockx, 1996, 31; Peeters, 1997b, 42). Hoewel dit de begripsverwarring niet ophief, kan men stellen dat de ontwikkelingen in de jaren ’80 de koppeling tussen outdoor-training en ervaringsleren verbraken: steeds meer outdoor-programma’s bedeelden slechts een marginale plaats toe aan wat de deelnemers mee-maakten en de vernieuwende opvattingen over leren en kennen die de lokale outdoor-traditie aan het werk van Hahn en vooral van Lewin ontleende, gingen zodoende grotendeels in de commercialisatie van het avontuur verloren.

Een korte analyse van het woord ‘meemaken’, dat ik al een paar maal als synoniem voor ‘ervaren’ gebruikte, kan deze stelling toelichten. De betekenis waarin ‘meemaken’ doorgaans begrepen wordt, en die ook het huidige zogenaamde ervaringsleren sterk tekent, is die van “ondervinden” of “beleven”. ‘Meemaken’ betekent echter ook “met anderen iets volbrengen” (van Dale woordenboek, 1995). Dit tweede aspect van het ervaringsbegrip is voor een experiëntiële leeropvatting van wezenlijk belang. Het kan op verschillende wijzen worden verstaan. Outward Bound België gaf de lokale outdoor-traditie een Gestalt-interpretatie mee, waarin ervaren begint bij het invullen – de ‘Gestaltung’ – van een onvervulde situatie (Peeters, 1997b; Gilsdorf, 1998, 138): de trainer presenteert de deelnemers een open leerruimte waaraan de deelnemers vanuit hun referentiekaders verder vorm geven en zodoende kunnen leren over de veronderstellingen die hun ‘Gestaltung’ kenmerken. Recenter werd dit ervaringsbegrip door een aantal outdoor-trainers in een sociaal-constructivistisch kader geplaatst (Delay, 1996, 78). Daarin is ‘meemaken’ het voor de hand liggend synoniem voor het ‘co-construeren’ van de programmarealiteit, die de deelnemers derhalve de mogelijkheid biedt hun constructielogica te herzien. Het ‘enactment’-kader dat in mijn onderzoek naar voren komt, tenslotte, bevindt zich als het ware tussen beiden in: het geeft aan dat een procesperspectief op ervaren niet voorbij kan aan de idee dat deelnemers het programma dat ze beleven zelf mee tot stand brengen, en dat ervaringsleren impliceert dat ze zich van de wijze waarop ze dat doen bewust worden (Hovelynck, 2000a, 422). Op dit punt waren de ontwikkelingen van de jaren ’80 een verarming: het ervaringsbegrip werd er gereduceerd tot ‘meemaken’ in de zin van ‘iets ondervinden’. De beschreven Amerikaanse benadering is hierin weliswaar gesofistikeerder dan de ‘outdoor team building’, maar in beide gevallen ligt de nadruk dermate op het ‘iets’ dat de deelnemers verondersteld worden te beleven, dat ervaringsleren dreigt gereduceerd te worden tot “a series of activities done to a learner” (DeLay, 1996, 80).


In een eerder nummer van dit Handboek formuleerden Gaillard en Wientjes (1999) een kritiek op outdoor-training als programma’s voor het “verhogen van stresstolerantie”. In zover een bepaald outdoor-programma er van uit zou gaan dat “het aangaan en overwinnen van fysieke uitdagingen (..) ‘automatisch’ de stresstolerantie verhoogt” (p. 3), is dit illustratief voor de ontwikkelingen in de ‘avonturenmarkt’ van de jaren ’80. “Traditioneel” is deze opstelling geenszins, en de stelling van Gaillard en Wientjes (1999, 4) dat “traditionele outdoor-trainingen (..) primair bedoeld zijn om iemands stresstolerantie te verhogen” berust op een misverstand. In een experiëntiële benadering is het dermate ongebruikelijk dat het verhogen van stresstolerantie het doel wordt van de training, dat de loutere vermelding van outdoor-programma’s in een artikel over “Het trainen van stresstolerantie” verrassend is. Slechts voor zover bepaalde deelnemers zelf beogen hierover te leren, vanuit hun herkenning en erkenning van de wijze waarop ze in het programma met stress omgaan, zal een experiëntiële outdoor-training hun verkenning van dit thema faciliteren. Dan nog is “het overwinnen van uitdagingen” een denkbeeld dat in dit verband vaak tot ‘stuckness’ en meer stress leidt, en zal een generatieve verkenning van het thema deze gevechtsmetafoor wellicht vervangen of minstens differentiëren (Hovelynck, 1998a, 12).


10. Terrein en veiligheid

Tenslotte had de schaalvergroting in de avonturenmarkt ook implicaties voor de omgeving waarin de programma’s plaats vonden, en op het vlak van veiligheid. De ontwikkelingen op deze gebieden brachten voor outdoor-programma’s en in het bijzonder voor de traditie van outdoor-procesbegeleiding een aantal specifieke moeilijkheden met zich mee.

In termen van milieu leidde “de popularisering van de buitensporten” (Vanreusel, 1993, 181) tot een zware overbelasting van bepaalde bossen, rivieren, rotsen en grotten. De situatie werd verergerd doordat de meeste buitensporters – zowel fanaten en beroepsmensen als gelegenheidssporters – weinig vertrouwd waren met zogenaamde ‘low impact’-praktijken.
Na verloop van enkele jaren reageerden de bevoegde overheidsdiensten en grondeigenaars, in een poging tot natuurbehoud of -herstel, met drastische toegangsbeperkingen. Voor de meeste outdoor-organisaties betekenden deze maatregelen een beduidende inkrimping van hun werkterrein en om een aantal actiemogelijkheden te behouden, gingen ze enerzijds over tot de aankoop van een aantal rotsen en grotten en anderzijds tot de bouw van een aantal artificiële ‘outdoor’-terreinen, zoals touwenparcours en klimmuren. Het staat echter buiten kijf dat de lokale outdoor-traditie, die in sterke mate berust op de mogelijkheid een variëteit van activiteiten aan te bieden en op de mogelijkheid dit te doen in functie van het aan de gang zijnde relationeel leerproces, onder deze evolutie te lijden had.

Ook in verband met programmaveiligheid betekende de ‘adventure boom’ een verandering. Zoals gezegd was een bepaald segment van het nieuwe outdoor-aanbod vooral gebaseerd op de uiterlijkheden van gevestigde progamma’s. Voor deelnemers of buitenstaanders zijn de veiligheidsmaatregelen in outdoor-programma’s echter grotendeels onzichtbaar en in het kopiëren van activiteiten werd doorgaans een aantal essentiële voorzorgen uit het oog verloren.


Een voorbeeld van een activiteit die vaak op onbezonnen wijze gekopieerd werd, is de zogenaamde ‘elektrische muur’: een schutting van een tweetal meter hoog, waar de groep over moet zonder het obstakel aan te raken. Daartoe krijgen ze, onder meer in functie van de lichamelijke mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers, bepaalde hulpmiddelen ter beschikking: één of twee balken van een bepaalde lengte, soms planken in plaats van balken, eventueel een stuk touw…
Enerzijds leidde het aantal incidenten bij de ‘elektrische muur’ er toe dat outdoor-organisaties die daadwerkelijk oog hadden voor de veiligheid van hun programma’s, voor deze activiteit strikte voorzorgen inbouwden. In de context van het ruimere programma omvatten de veiligheidsmaatregelen gewoonlijk:

 • Een ‘screening’ van de gezondheidstoestand van de deelnemers, om er zich van te vergewissen dat de activiteit met hun lichamelijke conditie veilig uitvoerbaar is.
 • Het aanleggen van een geschikte dempende ondergrond rond de muur.
 • Een korte instructie over veilig heffen en tillen, en toezicht daarop.
 • Adequaat ‘spotting’: een techniek om mensen op geringe hoogte te beveiligen door een eventuele val te ‘breken’.
 • Het dragen van klimhelmen.
 • Een adequate EHBO-kit binnen handbereik.
 • Begeleiding met een recente EHBO-opleiding.
 • Een afdoende ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

Zelfs dan achtte menige outdoor-organisatie de ‘elektrische muur’ onvoldoende veilig en werd de activiteit in hun programma’s zonder meer verboden.
Anderzijds kopieerden een aantal opvoeders en trainers deze activiteit zonder zich van enig risico bewust te zijn: ze maakten een bepaalde variant van de ‘elektrische muur’ als deelnemer in een outdoor-programma mee, of vonden ze beschreven in één van de vele activiteitenboeken die voor de groeiende ‘avonturen’-markt gepubliceerd werden, en lasten ze zonder één enkele van de genoemde veiligheidsvoorzorgen in hun programma’s in.


De onbezonnen kopieën buiten beschouwing gelaten, is er weinig reden om aan te nemen dat outdoor-programma’s in de late jaren ’80 meer of minder veilig werden dan voordien. Wel werden outdoor-trainers meer dan tevoren met de praktijken van hun collega’s uit andere organisaties geconfronteerd en werd het zichtbaarder dat een aantal van deze praktijken ondermaats waren. Tevens weerspiegelde de toename van het aantal programmadeelnemers zich in een toename van het aantal ongevallen, en haalde een beperkt aantal ernstige ongevallen ook de pers. Zodoende kwam de veiligheid van outdoor-programma’s door de popularisering van de buitensport op de publieke agenda.

In het publieke debat voerde de veronderstelling dat programmaveiligheid een kwestie is van individuele sporttechnische opleiding al gauw de boventoon. Geheel in lijn met de gevestigde onderwijsopvattingen en vestigingswetten werd er van uitgegaan dat een programma veilig is indien de begeleiding over de juiste diploma’s beschikt, en in de context van de Europese eenmaking vingen federaties en opleidingsinstituten het lobbywerk aan om in dit verband erkend te worden.
In de politieke dynamiek die zo tot stand kwam, neigt men echter voorbij te gaan aan de bevindingen van analyses van ongevallen en bijna-ongevallen (Hovelynck, 1998c; Brackenreg, 1999). Deze suggereren onder meer

 • dat ongevallen in outdoor-programma’s – evenals elders (Weick, 1990) – hun oorsprong vinden in een samenloop van gebeurtenissen die tot op zekere hoogte van technische, maar vooral van organisatorische en van relationeel-menselijke aard zijn. In de preventie en de opvang van ongevallen in buitensportprogramma’s speelt de sporttechnische opleiding van de individuele begeleiders derhalve wel een rol, maar ze is niet doorslaggevend (Hovelynck, 1998c).
 • dat veel begeleiders, organisatoren en opleidingsinstanties het eigene van de ‘institutionele’ buitensport onderschatten. Met de term ‘institutioneel’ wordt verwezen naar de programma’s waarin buitensporten worden aangeboden aan groepen deelnemers die niet per se de intentie hebben zich in deze activiteiten te bekwamen. Dergelijke programma’s stellen qua veiligheid andere eisen dan die waarmee buitensporters en sportopleidingen vertrouwd zijn en moeten derhalve aan andere veiligheidsnormen beantwoorden.

Specifiek voor de outdoor-procesbegeleiding stelden deze ontwikkelingen een probleem met betrekking tot begeleidingshouding en het zogenaamd ‘emergent programma-design’.
Ten eerste blijken de sportopleidingen die erkende brevetten uitreiken sterk vergroeid te zijn met het didactische opzet dat een experiëntiële begeleiding precies beoogt te vermijden. Federaties en sportinstituten leiden ‘instructeurs’ op, in de zin die Outward Bound in ons taalgebied in de jaren ’70 verliet, en dragen zodoende bij tot een norm die het progressief aanleren en inoefenen van vaardigheden als de enige veilige vooropstelt. Outdoor-procesbegeleiders, daarentegen, doen een maximaal beroep op de ervaringskennis van de deelnemersgroep om de wijze waarop deze het programma ‘mee-maakt’ zoveel mogelijk op de voorgrond te brengen – een benadering die door veel buitensporters argwanend bekeken wordt en voor erkende brevetten niet in aanmerking komt.
Ten tweede bemoeilijken terreinbeperkingen en de noodzaak rotsen of grotten, bijvoorbeeld, lang op voorhand te reserveren, het “emergent” of “procesgewijs programmaontwerp” (Hovelynck, 1998a, 14; 2000a, 259, 458). Met dit begrip verwijs ik naar het gebruik van outdoor-procesbegeleiders om activiteiten voor te stellen die het ervaringsleren op elk moment zo veel mogelijk ondersteunen. In de termen die ik eerder toelichtte: de trainers kiezen outdoor-activiteiten zo dat ze de naaste ontwikkeling onderlijnen. Dit gebruik vergt echter een grotere flexibiliteit dan het beschikbare werkterrein actueel mogelijk maakt.
Het valt buiten het bestek van dit artikel in te gaan op de wijzen waarop outdoor-procesbegeleiders met deze evoluties omgaan; vast staat dat de lokale outdoor-traditie in verandering is, en daarbij in menig opzicht af te rekenen heeft met de ontwikkelingen van de late jaren ’80.


11. Besluit

In mijn historische situering van outdoor-training in Nederland en België zijn verschillende ontwikkelingen herkenbaar: de geschiedenis van outdoor-training is er onder meer één van organisaties, één van buitensportactiviteiten en één van een vernieuwende opvatting over leren en kennen, en deze ontwikkelingslijnen zijn met elkaar verstrengeld.

Ten eerste schetst dit artikel tot op zekere hoogte een geschiedenis van organisaties. Evenals in veel andere landen is outdoor-training in ons taalgebied verbonden met de naam van Outward Bound. Het gebruik deze merknaam als methodenaam te gebruiken stamt uit de periode waarin Outward Bound in outdoor-training een quasi-monopoliepositie had. Zowel in Nederland als in België duurde dit een tiental jaar. Daarna werd Outward Bound in beide landen één van de aanbieders, en vooral in Nederland één van de vele. In Nederland zette de organisatie in 1995 zelfs haar activiteiten stop. Desondanks bleef Outward Bound een referentiepunt, mede doordat de stafleden van verschillende outdoor-organisaties er hun opleiding kregen.
De schokgolf van de ‘adventure boom’ lijkt ondertussen uitgedeind: van de veelheid aan grotere en kleinere organisaties die in de late jaren ’80 op de outdoor-markt hun aanbod deden, blijven er een aantal stabielere over. Meer dan voorheen specialiseerden deze aanbieders zich in het werk met een bepaalde doelgroep, zodat er als het ware 3 outdoor-netwerken ontstonden: één dat vooral vervlochten is met onderwijs, één met randgroepen – en daarin vooral risicojongeren – en één dat zich richt op het bedrijfsleven. Vooral een paar van de langer gevestigde organisaties, waaronder Outward Bound België, bewegen zich vlot over de grenzen van deze netwerken heen.

Ten tweede speelde outdoor-training een rol in de geschiedenis van de institutionele buitensport, dat wil zeggen: van sporten als rotsklimmen, kanoën, ‘rafting’ of speleologie voor groepen mensen die niet met deze activiteiten vertrouwd zijn en veelal ook niet de intentie hebben zich in deze sporttakken te bekwamen.
Toen Outward Bound Nederland in 1961 zijn eerste cursus opzette, was dat meteen het eerste buitensportprogramma in ons taalgebied. Outward Bound zelf sloeg een meer experiëntiële richting in, die relatief kleinschalig bleef, maar Outward Bound Nederland lag ook mede aan de basis van een bepaalde vorm van buitensporttoerisme. Eén van hun ‘offshoots’, het Outdoor Centre met Aad Kos, werd een voorloper van de grootschalige operaties die het leven zagen tijdens de popularisering van het avontuur. De wijze waarop een aantal van deze aanbieders hun natuurlijke omgeving als een loutere ‘resource’ uitbaatten, speelde een doorslaggevende – zij het geen exclusieve – rol in de terreinbeperkingen die kort daarop van kracht werden.
Ook de notie van programmaveiligheid evolueerde sterk sinds dit eerste programma. Aanvankelijk werd veiligheid uitsluitend beschouwd als een sporttechnische kwestie en was de persoonlijke ervaring van de instructeurs in de betrokken sporttak een afdoende garantie. Naarmate buitensport- en outdoor-programma’s een groter en meer verscheiden publiek aantrokken, groeide echter het begrip dat de normen die in de buitensport gangbaar waren niet volstonden om de veiligheid te waarborgen in de institutionele versie van deze activiteiten. Diverse federaties formuleerden in dit verband richtlijnen, die grosso modo in twee strekkingen kunnen ondergebracht worden: een eerste die de ervaring van de individuele begeleider in een diploma bevestigd wil zien en een tweede die veiligheid ook op het niveau van de organisatie wil aanpakken en voor de doorlichting en accreditatie van aanbiedende organisaties pleit.

Ten derde weerspiegelt outdoor-training de evolutie van een kenmodel dat de traditionele vooronderstellingen over leren en kennen die in ons onderwijs worden opgevoerd, grondig ter discussie stelt. Tegenover de “blueprint models for learning and teaching” (Wildemeersch et al., 1998, 252), waarin leerkrachten hun begrip van een bepaalde realiteit aan leerlingen overdragen, stelde outdoor-training een benadering waarin trainers deelnemers stimuleren de assumpties van waaruit ze hun realiteit mee-maken te herkennen, te erkennen en te verkennen. Eerder dan een bepaalde leerinhoud als afgewerkt kenproduct af te leveren, faciliteren trainers er een generatief kenproces.
De Nederlands-Belgische outdoor-traditie vormde in dit opzicht – en in vergelijking met de gangbare outdoor-training in omliggende landen en de Verenigde Staten – een opmerkelijke begeleidingspraktijk, waarin de implicaties van een experiëntieel kenmodel vrij consequent ‘geverifieerd’ werden (Hovelynck & Wittockx, 1996). De snelle verbreiding van outdoor-programma’s in de late jaren ‘80 bracht de koppeling tussen ‘outdoor’ en ‘experiëntieel’ echter in het gedrang. Het is in dit verband tekenend dat heel wat van de ingevoerde richtlijnen voor programmabegeleiding uit het Amerikaanse ‘adventure education’ in de experiëntiële therapie te boek staan als “non experiential response modes” (Greenberg, Rice & Elliot, 1993, 134): de aandacht voor de activiteit, en in een aantal gevallen voor de wijze waarop deze activiteit het doel van de opdrachtgever vertaalt, hebben er de aandacht voor het ervaringsproces van de deelnemers in de marge gebracht.

In zekere zin is outdoor-training daarmee het nieuwe toneel geworden voor de opvoering van een oud debat, dat Oomkes (1992, 91-92) onder meer benoemt in termen van “directief versus non-directief”, “onderwijs versus ontdekkingsleren” en “product- versus procesgeoriënteerd”. Terecht merkt Oomkes op dat er “een tegenspraak zit in het gegeven dat de trainer met veel zorg leersituaties opzet, waarin de trainees door ‘zelf te ontdekken’ precies dat leren waar die situaties voor opgezet waren”, en het is precies deze tegenspraak die een aantal outdoor-trainers – en ik met hen – aan de kaak stellen: programma’s waarin het ervaringsproces van de lerenden niet als grondslag voor leren voorop staat, kan men beter niet ‘experiëntieel’ noemen.
Daarbij zijn twee punten aan de orde. Ten eerste is er een ethisch probleem met de aanspraak dat leerinhouden bepaald worden door het ervaren van de deelnemers zelf, indien de trainer hen via uitgekiende activiteiten en een inhoudelijke sturing van de besprekingen naar eenzijdig vooropgestelde programma-uitkomsten loodst. In het internationale debat verwees Smith (in review) naar dit probleem met de term “facipulation”.
Een tweede punt betreft de tendens om een trainingsvorm, die haar oorsprong heeft in een kritiek op de didactische onderwijsmethoden (Hobbs, 1992) en de technisch-rationele kennisopvatting die hieraan ten grondslag ligt (Schön, 1983, 22-46), steeds meer tot een dergelijk didactisch en technisch-rationeel opzet terug te voeren. De jaren ’80 zijn in dit verband gekenmerkt door het idee dat outdoor-programma’s als een quasi-gestandaardiseerde interventie op groepen kunnen ‘toegepast’ worden en als dusdanig voor alle deelnemers vergelijkbare uitkomsten leveren. De tendens om zodoende de complexiteit van het ervaringsproces uit de weg te gaan, werd door Ringer (1999, 4) aangeduid met de term “facile-itation”.

De huidige stand van zaken in ons taalgebied en bepaalde evoluties in het internationale outdoor-landschap suggereren dat ‘outdoor’ en ‘experiëntieel’ in de toekomst uitdrukkelijker als onderscheiden benaderingen naast elkaar zullen staan. Enerzijds wordt ervaringsleren sinds jaren ook begeleid in gesprekscontexten, via drama en muziek, of in zogenaamde ‘service’-projecten, waarin deelnemers hun samenwerking voor natuurbehoud, stadsherwaardering, buurtwerking, of bejaardenzorg, bijvoorbeeld, als leerkader hanteren. Anderzijds zijn buitensportprogramma’s, zoals gezegd, vaak op andere grondslagen gebaseerd dan het proces van ervaringsleren. Het gamma van trainingen dat beide kenmerken verenigt, lijkt in aantal af te nemen, maar blijkt nadrukkelijker dan voorheen op zoek naar de plaats van natuur en openluchtleven én van het ervaringsproces in het leren van de deelnemers. In deze context lijkt vooral het ingeburgerd taalgebruik de differentiatie van ‘outdoor’ en ‘ervaringsleren’ in de weg te staan.


Literatuur

Amesberger G. (1992). Persönlichkeitsentwicklung durch Outdoor-Aktivitäten? Frankfurt, Afra Verlag

Argyris C. & D. Schön (1974). Theory in practice: increasing professional effectiveness. San Fransisco: Jossey Bass

Bouwen R. (1984). Een overzichtsschema van interventies in groepen. Leren en Leven met Groepen, 1307, 1-18

Brackenreg M. (1999). Learning from our mistakes – before it’s too late. Australian Journal of Outdoor Education, 3(2), 27-33

Cohen S. & Bailey D. (1997). What makes teams work: group effectiveness research from the shop floor to the executive suite. Journal of Management, 23(3), 293-290

Delay R. (1996). Forming knowledge: constructivist learning and experiential education. Journal of Experiential Education, 19(2), 76-81

Donnelly P., Carron A. & Chelladuray P. (1985). Group cohesion and sport. Ottawa: CAHPER

Duindam T., M. Glas & J. van der Ploeg (1996). De sprong wagen. Utrecht, NIZW

Dyer W. (1994). Team building: current issues and new alternatives. Reading: Addison-Wesley

Eraut M. (1994). Developing professional knowledge and competence. London: Falmer Press

Fromm E. (1962). De angst voor vrijheid. Utrecht: Bijleveld

Fry R., F. Rubin & M. Plovnick (1981). Dynamics of groups that execute or manage policy, in Payne R. & C. Cooper (Eds), Groups at work. New York, John Wiley & Sons

Gass M. (1991). Enhancing metaphor development in adventure therapy programs. The Journal of Experiential Education, 14(2), 7-13

Gergen K. (1994). Transformation toward social knowledge. London, Sage.

Gerritsen P. (1980). Teamontwikkeling: enkele dilemma’s. Leren en Leven met Groepen, 1305, 1-23

Gilsdorf R. (1998). Gestalt and adventure therapy: parallels and perspectives, in Itin C. (Ed), Exploring the boundaries of adventure therapy: international perspectives. Boulder, AEE

Godfrey R. (1980). Outward Bound: schools of the possible. Garden City, Anchor Press – Doubleday

Greenberg L, L. Rice & R. Elliot (1993). Facilitating emotional change: the moment-by-moment process. New York, The Guilford Press

Guzzo R. & Dickson M. (1996). Teams in organizations: recent research on performance and effectiveness. Annual Review of Psychology, 47, 307-338

Hackman R. & Morris C. (1975). Group task, group interaction process and group performance effectiveness, in Berkowitz L. (Ed), Group processes: advances in experimental social psychology. New York: Academic Press

Hahn K. (1957). Origins of the Outward Bound Trust, in James D., (Ed), Outward Bound. London, Routledge and Kegan Paul

Heckmair B. & W. Michl (1998). Erleben und Lernen: Einstieg in die Erlebnispädagogik. Berlin, Luchterhand

Hobbs T. (1992). Experiential training: practical guidelines. London, Tavistock/Routledge

Hovelynck J. & H. Wittockx (1996). Outdoor-training: een epistemologie voor het ervaringsleren, in Bouwen R., K. De Witte & J. Verboven (Red), Organiseren en veranderen. Leuven, Garant

Hovelynck J. (1998a). Ervaringsleren in outdoor programma’s: een overzicht van en reflectie op gangbare begeleidingsmodellen. Werken, Leren en Leven met Groepen, C2520, 1-26

Hovelynck J. (1998b). Facilitating experiential learning as a process of metaphor development. Journal of Experiential Education, 21(1), 6-13

Hovelynck J. (1998c). Learning from accident analysis: the dynamics leading up to a rafting accident. Journal of Experiential Education, 21(2), 86-95

Hovelynck J. (1999a). Handlungstheorien erkennen und entwickeln. Erleben & Lernen, 7(3&4), 42-51

Hovelynck J. (2000a). Praktijktheorieën van een experiëntiële begeleiding in Outward Bound: een onderzoeksrapport. Leuven, doctoraatsonderzoek KUL

Janis I. (1972). Victims of groupthink. Boston: Houghton Mifflin

Kolb D. (1991). When is a metaphor not a metaphor? Journal of Experiential Education, 14(3), 53-54

Kvale S. (1989). To validate is to question, in Kvale S. (Ed), Issues of validity in qualitative research. Lund: Studentlitteratur

Lave J. & E. Wenger (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. New York, Cambridge University Press

Mack H. (1996). Inside work outdoors: women, metaphor and meaning, in Warren K. (Ed), Women’s voices in experiential education. Dubuque: Kendall/Hunt

Miner J. & J. Boldt (1981). Outward Bound USA: learning through experience in adventure-based education. New York, William Morrow & Cy

Mullen B. & Copper C. (1994). The relation between group cohesiveness and performance. Psychological Bulletin, 116, 210-227

Oomkes, F. (1992). Training als beroep: trainingstheorie. Amsterdam: Boom

Overlaet B. & H. Wittockx (1996). De outdoor-methode: leren over werken en het organiseren van werk in teamverband. M&O, 50(1), 25-46

Peeters L. (1997a). Outward Bound en City Bound training: activiteiten in de natuur en in de grootstad als middel tot het verhogen van teameffectiviteit. Kluwer Praktijkgids Management Lokale Besturen, org1430/1-13

Peeters L. (1997b). ‘De paal’ als werkinstrument binnen een experiëntiële Gestaltpsychotherapiebenadering. Gestalt: tijdschrift voor Gestalttherapie, 4(4), 41-44

Porter T. (1999). Beyond metaphor: applying a new paradigm of change to experiential debriefing. Journal of Experiential Education, 22(2), 85-90

Priest S., Gass M. & Gillis L. (2000). The essential elements of facilitation. Dubuque: Kendall/Hunt

Raelin J. (1997). A model of work-based learning. Organizational Science, 8(6), 563-578

Rhys S. (1992). Training student health visitors in helping skills, in Hobbs T. (Ed), Experiential training: practical guidelines. London, Tavistock/Routledge

Ringer M. (1999). The facile-itation of facilitation? Searching for competencies in group work. Scisco Conscientia, 2(1), 1-19

Rogers C. (1971). Leren in vrijheid. Haarlem: De Toorts

Schein E. (1987). Process consultation: its role in organization development. Reading, Addison-Wesley

Schön D. (1983). The reflective practitioner: how professionals think in action. New York, Basic Books

Shaw M. (1981). Group dynamics: the psychology of small group behavior. New York: McGraw-Hill

Smith M. (in review). Wilderness and paradoxical intent: the links betweenthe Wilderness Enhanced Model and Provocative Therapy, in Richards K. (Ed), Proceedings of the Second International Adventure Therapy Conference, Augsburg, 20-24.03.2000

Srivastva S., Obert D. & Neilsen E. (1977). Organizational analysis through group processes, in Cooper C. (Ed) Organizational development in the UK and the USA. London: Mac Millan

Tierolf H. (1983). Handleiding voor het begeleiden van Outward Bound werkweken. Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling

Vanreusel B. (1993). Naar een socio-ecologische visie op sportbeoefening in de natuur, Buekers M (Red), Kwaliteit in de lichamelijke opvoeding: praxis bewegingsopvoeding. Leuven, Acco

Weick K. (1979). The social psychology of organizing. Reading, Addison-Wesley

Weick K. (1990). The vulnerable system: an analysis of the Tenerife air disaster. Journal of Management, 16(3), 571-593

Wildemeersch D., T. Jansen, J. Vandenabeele & M. Jans (1998). Social learning: a new perspective on learning in participatory systems. Studies in continuing education, 20(2), 251-265

Wittockx H. (1994). Leren over rationele en irrationele processen van organiseren. Leren en leven met groepen, E1600, 1-22

Wittockx H, H. Van Stiphout & L. Lagrou (1985). Groepstrainingen volgens de Outward Bound-methodiek. Leren en leven met groepen, 1535, 1-26


De auteur

Johan Hovelynck is verbonden aan het Centrum voor Personeels- en Organisatiepsychologie van de Katholieke Universiteit te Leuven, waar hij onder meer outdoor-training onderzoekt. Voordien was hij zelf als outdoor-trainer werkzaam, en gedurende een vijftal jaren verantwoordelijk voor de bedrijfsprogramma’s bij Outward Bound België.


58 reacties
Goed artikel over onze geschiedenis. www.outwardboundnederland.com
JP
http://www.outwardboundnederland.com
JP
still http://www.nikeair-max.es/ nothing http://www.guccihandbags.net.co/ happened http://www.rayban-sunglassesoutlet.co.uk/ quietly. http://www.michael--kors.us.com/ Those http://www.thenorth-faces.co.uk/ catalpa http://www.longchampoutlet.com.co/ tree, http://www.nike-airmaxinc.co.uk/ sycamore, http://kings.nbajersey.us.com/ toon, http://www.new-balance-schuhe.de/ not http://suns.nbajersey.us.com/ to http://www.polos-ralphlauren.us.com/ mention, http://www.ralphlaurenepolo.com/ still http://www.swarovski-australia.com.au/ carried http://www.coachhandbags2016.us.com/ the http://www.prada-handbags.com.co/ winter http://www.canada-goosesjackets.us.com/ bleak http://www.christianlouboutin.org.uk/ and http://www.timberlandbootsoutlet.us.com/ lonely, http://www.newbalance.com.es/ lonely http://www.uggs-onsale.net/ and http://www.thomas-sabos.org.uk/ helpless http://www.tommy-hilfiger-online-shop.de/ shiver http://www.beatsbydrdre.co.com/ in http://www.ray-banocchiali.it/ the http://www.nikerosherun.us/ cold http://www.yogapantscanada.ca/ wind. http://www.michaelkors.so/ However, http://www.cheapjerseys.com.co/ willow http://www.pandoracharms-canada.ca/ alive http://www.michaeljordan.com.de/ but http://www.ferragamo.com.co/ slowly http://nets.nbajersey.us.com/ pan http://www.converses-outlet.com/ up, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/ shoots http://www.coachoutletstore-online.com.co/ soft, http://www.toms--outlet.com.co/ and http://www.thenorth-face.ca/ not http://www.mizuno-running.net/ a http://www.maccosmetics.gr.com/ few http://michaelkors.euro-us.net/ days, http://www.michael-kors-taschen.com.de/ the http://www.mmoncler-outlet.com/ slender http://www.guccioutlet-sale.in.net/ soft http://www.rolex-watches.us.com/ branches, http://www.toms-shoes.com.co/ came http://www.designerhandbagsoutlet.net.co/ out http://www.tommyhilfigeroutlet.in.net/ a http://www.rayban.com.de/ little http://www.reebok.com.de/ swelling http://www.soft-ballbats.com/ buds. http://www.barbour-factory.com/ Next http://www.mcm-bags.us.com/ hickory http://www.nike.org.es/ flowers, http://www.rayban-sunglasses.us.org/ followed http://magic.nbajersey.us.com/ by http://www.nikefactory.org/ wild http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/ apricot http://pacers.nbajersey.us.com/ flowers http://www.christianlouboutin-shoes.ca/ gladly http://www.jordanrelease-dates.us.com/ wake http://www.ralphlaurenonlineshop.de/ up. When http://www.prada-shoes.com.co/ I http://celtics.nbajersey.us.com/ followed http://www.cheapshoes.com.co/ his http://www.airmax-90.org/ flock http://www.true-religion.com.co/ father, http://www.ralph-laurens.org.uk/ bind http://clippers.nbajersey.us.com/ tightly http://www.longchamp.com.de/ to http://www.converse.net.co/ huddle http://www.hermesbirkin-bag.net/ body, http://www.truereligion-outlet.us.org/ fainthearted, http://www.toryburchsale.com.co/ to http://www.babyliss-pro.us.com/ the http://www.burberryonlineshop.de/ ravine http://northfaceoutlet.co-om.com/ of http://www.nikemercurial.in.net/ time, http://www.toms-outlets.us.com/ often http://www.coachoutlet-online.com.co/ pleasantly http://www.omegarelojes.es/ surprised http://www.nike-maxfr.com/ to http://www.longchamphandbagsoutlet.net/ find http://www.beats-headphone.com.co/ that http://www.toms-shoes.net.co/ the http://www.handbagsoutlet.net.co/ vast http://www.michaelkors.com.se/ lifeless http://www.tomsoutlet-online.com/ lonely http://www.nike--freerun.co.uk/ river http://www.mcmbags.us.com/ bifurcated http://www.cheapoakley-sunglasses.in.net/ groove http://www.michaelkors-outlet-online.com.co/ hillside http://www.giuseppe-zanotti.net/ hilly, http://www.rolexwatches-canada.ca/ suddenly http://www.replica-watches.com.co/ appeared http://www.salvatoreferragamo.in.net/ in http://www.toryburch-sandals.in.net/ a http://www.harrods-london.co.uk/ pink, http://www.bebeclothing.in.net/ or http://www.rolex-watch.me.uk/ a http://www.cheapuggboots.us.com/ mass http://www.tomsoutletonline.net/ of http://www.weddingdressesuk.org.uk/ gray, http://www.newbalance-shoes.org/ like http://www.tommyhilfigerca.ca/ the http://www.ugg-uggboots.net/ painter http://coachoutlet.euro-us.net/ inadvertently http://www.rayban.co.nl/ spilled http://www.tiffanyandco-au.com/ between http://www.chiflatiron.net.co/ brown http://monsterbeats.co-om.com/ silk http://www.katespadeoutlet.gb.net/ paper http://www.thejoreseproject.com/ pigments. http://www.mcm-backpacks.com/ That http://www.nike-air-max.com.se/ is http://www.northfaceoutlet.com.co/ the http://www.nfl-jersey.us.com/ earliest http://www.oakley.org.es/ blooming http://www.calvin-kleins.us.com/ mountain http://www.gucci-outletstore.com/ peach, http://www.uggsaustralia.com.co/ wild http://www.nike-roshe-run.com.es/ apricot, http://www.instylers.us.com/ is http://www.pandora.com.de/ the http://www.nike-tnrequinpascher.fr/ magical http://www.michael-kors.net.co/ nature http://www.nikefree-run.net/ painter http://www.michael-kors-handbags.us.com/ quietly http://rockets.nbajersey.us.com/ blooming http://www.pandorajewelry.top/ in http://www.adidas-schuhe-online.de/ the http://www.airhuarache.co.uk/ land http://supra.shoesoutlet.us.com/ of http://www.mcm-handbags.org/ this http://www.burberry-outlet.net.co/ rice http://www.yoga-pants.net.co/ paper, http://www.air-max.com.de/ decorated http://www.swarovski-crystal.us.com/ in http://www.tiffanyandco-ca.ca/ large http://www.ralphlauren-au.com/ tracts http://www.airmax-2015.org/ of http://www.bottega-veneta.us.com/ poplar http://www.longchamp-handbagsoutlet.us.com/ locust http://www.marcjacobs-sale.com/ grove, http://www.zxcoachoutlet.com/ particularly http://www.coachoutletstore.net.co/ eye-catching. These http://www.abercrombie-hollister.nl/ wild http://www.raybanoutlet.ca/ apricot http://airhuarache.shoesoutlet.us.com/ Prunus http://www.lauren-ralph.co.uk/ davidiana http://jazz.nbajersey.us.com/ fend http://knicks.nbajersey.us.com/ for http://bucks.nbajersey.us.com/ themselves, http://www.timberlands-paschere.fr/ the http://michaelkors.co-om.com/ bird http://www.ralphlaurenoutlet-online.us.com/ is http://www.soccer-shoes.us.com/ a http://www.uggboots.com.de/ seed http://www.hollister-clothing.in.net/ in http://www.ghdhair-straighteners.co.uk/ his http://www.supra-shoes.org/ mouth http://www.beatsbydre.com.co/ falling, http://www.truereligion-outlet.com.co/ or http://www.ralphlaurenoutlet-online.in.net/ the http://www.coach-factoryoutlet.net.co/ wind http://www.nikeair-max.ca/ blowing http://www.cheap-oakleyglasses.us.com/ a http://pelicans.nbajersey.us.com/ pit, http://www.mk-outlet.us.com/ then http://www.michael-kors-australia.com.au/ take http://www.montblanc--pens.in.net/ root, http://www.tomsshoes-outlet.us.com/ sprout, http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/ flower http://www.the-northface.com.co/ and http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ bear http://cavaliers.nbajersey.us.com/ fruit, http://www.gucci-shoes.net/ I http://www.ugg-boots.us.org/ do http://www.nikestore.us/ not http://www.chanel-bags.com.co/ know. http://www.nike-huarache.nl/ Spring http://www.hollisters-canada.ca/ sun, http://www.bcbg-maxazria.ca/ I http://www.burberrybags-outlet.net/ sat http://www.oakley.com.de/ in http://pistons.nbajersey.us.com/ the http://www.moncler-outlet.us.org/ wild http://www.basketballshoes.com.co/ apricot, http://www.coach-outletonline.net.co/ looking http://www.tiffanyand-co.net.co/ away http://bulls.nbajersey.us.com/ sheep http://www.vans-shoes.net/ grazed http://www.michaelkorsbags.us.org/ the http://www.ralphlauren-polos.com.co/ dry http://mcmbackpack.co-om.com/ yellow http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ hay, http://www.nike-air-max.us/ it http://www.ugg-australia.com.de/ will http://www.thomas-sabo.com.de/ then http://www.marc-jacobs.us.com/ innocently http://www.burberry-outletonlinesale.in.net/ thought. http://www.tiffany-und-co.de/ Ilex http://www.nike-rosherun.nl/ flowers, http://www.chanelhandbags.net.in/ because http://thunder.nbajersey.us.com/ it http://www.christian--louboutin.in.net/ is http://www.ralphlauren-outlet.ca/ a http://www.rayban.org.es/ seed http://www.gucci-taschen-outlet.de/ that http://www.jordan-shoes.com.co/ a http://www.converse-shoes.net/ stone http://www.adidasshoescanada.ca/ it? http://www.timberlandshoes.net.co/ Blossom http://www.ray-bansunglasses.net/ of http://www.truereligionjeans.net.co/ a http://www.cheapjerseys.us.org/ tree http://www.retro-jordans.com/ flowers http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/ hardly http://www.nikeair--max.fr/ see http://www.montres-pascher.fr/ the http://spurs.nbajersey.us.com/ leaves, http://www.hermes-outlet.com.co/ clusters http://www.celine-bags.org/ of http://www.coach-factoryyoutletonline.net/ delicate, http://www.tnf-jackets.us.com/ but http://www.designer-handbagsoutlet.us.com/ a http://www.rosheruns.us/ string http://www.jimmy-chooshoes.com/ of http://www.cheap-raybans.com/ delicate http://www.nikeshoesoutlet.org.uk/ flowers, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/ toward http://www.ferragamoshoes.in.net/ the http://www.pumaonline-shop.de/ sky, http://www.kate-spade.in.net/ toward http://www.hollisterclothes.us.com/ all http://airmax.misblackfriday.com/ directions. http://www.tiffany-andco.us.com/ Around http://www.thenorthfacejackets.net.co/ diffuse http://www.burberryoutlet2016.us.com/ chilly http://www.coach-factory.in.net/ flowers, http://www.ralphlauren-polos.co.uk/ attracting http://hawks.nbajersey.us.com/ countless http://www.longchamp.com.co/ bees, http://www.ugg-boots-australia.com.au/ naturally, http://www.the-northfacejackets.us.com/ are http://www.michael-kors-outlet.us.org/ also http://timberwolves.nbajersey.us.com/ some http://www.asics-outlet.us.com/ wild http://www.uggs.in.net/ bees http://www.rayban-wayfarer.in.net/ children. http://www.rayban-pas-cher.fr/ Butterflies, http://www.eyeglassframes.in.net/ white, http://www.oakley-outletstore.in.net/ pink, http://www.converse.com.de/ yellow, http://nuggets.nbajersey.us.com/ fall http://wizards.nbajersey.us.com/ flower, http://www.oakley--sunglasses.com.au/ the http://www.iphone-cases.net.co/ tiny http://www.tocoachoutlet.com/ wings http://www.eyeglassesonline.us.com/ fan http://heat.nbajersey.us.com/ from http://www.hermesbags.jp.net/ the http://www.hollisterclothingstore.org/ waves http://www.ray-ban-outlet.us.com/ of http://www.uggsoutlet.com.co/ fragrance, http://www.chi-flatiron.us.com/ like http://www.cheap-michaelkors.com/ a http://www.newbalancecanada.ca/ charming http://www.burberryoutlet-sale.in.net/ melody http://airmax.shoesoutlet.us.com/ floating http://www.coco-chanels.us.com/ between http://www.oakleysunglasses-canada.ca/ heaven http://www.oakleysunglass-outlet.net/ and http://www.guccishoes.com.co/ earth. http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/ http://www.burberrys-outlet2016.com/ http://www.tommy-hilfiger.co.nl/ http://www.tommyhilfiger.net.co/ http://www.hollisteronlineshop.com.de/ http://www.nike-schoenen.co.nl/ http://www.mkoutletonline.us.com/ http://www.hollister-abercrombie.com.se/ http://nike.shoesoutlet.us.com/ http://www.michael-korshandbags.org.uk/ http://www.swarovski--uk.me.uk/ http://www.abercrombie-fitchsale.com/ http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/ http://www.p90xworkout.us.com/ http://www.beats-by-dre.com.co/ http://www.polo-outlets.com.co/ http://www.giuseppezanotti.com.co/ http://www.bottegaveneta-bagsoutlet.com/ http://www.guccishoes.in.net/ http://www.newbalance-outlet.org/ http://uggboots.misblackfriday.com/ http://www.mcmhandbags.com.co/ http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/ http://www.cheap-nike-shoes.net/ http://www.valentino-shoesoutlet.us.com/ http://www.kate-spade.gb.net/ http://www.coachblackfriday.com/ http://warriors.nbajersey.us.com/ http://www.ralphlaurenpolos.in.net/ http://www.nike-air-max.com.au/ http://www.michael-kors.com.co/ http://www.pandorajewellery.com.au/ http://www.cheaprayban.com.co/ http://76ers.nbajersey.us.com/ http://www.scarpe-hoganoutlets.it/ http://www.ghd-hairstraightener.net/ http://www.ralphs-lauren.co.uk/ http://www.rosherun.org.uk/ http://www.burberry-outletstore.net/ http://www.nike-free-run.de/ http://www.nikeskos.dk/ http://www.pradaoutlet.com.co/ http://www.prada.com.de/ http://www.polo-ralph-lauren.de/ http://www.christianlouboutinshoesoutlet.org/ http://www.canadagooses-2016.com/ http://www.burberry-handbags2016.in.net/ http://www.pulseras-pandora.com.es/ http://www.burberry2016.co.uk/ http://www.nike-skor.com.se/ http://www.ugg-bootsclearance.com/ http://www.uhren-shop.com.de/ http://www.outlet-burberry.net.co/ http://www.pradahandbags.net.co/ http://www.nike-schuhe.com.de/ http://www.maccosmetics.net.co/ http://www.omega-watches.us.com/ http://www.abercrombie-andfitch.ca/ http://www.raybans-sunglassesoutlet.in.net/ http://www.michael-kors.com.es/ http://www.coco-chanel.com.de/ http://www.bcbg-dresses.com/ http://www.cheapmichaelkors.us.org/ http://www.ralphslauren-outlet.co.uk/ http://www.uggboots.net.co/ http://www.jordanretro.org/ http://www.juicycoutureoutlet.net.co/ http://www.nikefree5.net/ http://www.polooutlets-store.com/ http://www.swarovski-online-shop.de/ http://www.swarovski-canada.ca/ http://www.lululemonoutlet.gb.net/ http://www.woolrich-clearance.com/ http://www.burberry-outletcanada.ca/ http://www.cheap-baseballbats.net/ http://www.juicycouture.com.co/ http://www.salomon-schuhe.com.de/ http://lakers.nbajersey.us.com/ http://www.coach-purseoutlet.net/ http://www.hogan.com.de/ http://www.uggs.co.nl/ http://www.tommy-hilfiger.com.de/ http://www.toryburchoutlet-sale.us.com/ http://www.adidas-superstar.de/ http://www.oakleys-glasses.us.com/ http://www.guccishoes-uk.co.uk/ http://www.oakleyoutlet.ar.com/ http://www.replicarolex-watches.us.com/ http://www.pandora-charms.org.uk/ http://www.nike-air-force.de/ http://mavericks.nbajersey.us.com/ http://www.christian-louboutinshoes.com.co/ http://www.fashionclothes.us.com/ http://www.michaelkors.co.nl/ http://www.asicsgels.de/ http://www.nbajersey.us.com/ http://www.adidas.org.es/ http://www.jimmy-choos.com/ http://www.longchamps.us.com/ http://coach.euro-us.net/ http://www.nike-shoescanada.ca/ http://www.lululemon-australia.com.au/ http://grizzlies.nbajersey.us.com/ http://www.vans-shoes.co.uk/ http://www.nikestore.com.de/ http://www.adidasshoes.top/ http://www.airjordans.us/ http://www.burberry-handbagsoutlet.com.co/ http://www.nike-air-max.com.de/ http://www.michaelkors-canadaoutlet.ca/ http://www.tory-burchshoesoutlet.net/ http://www.abercrombie-kid.us.com/ http://www.longchamp-bags.us.com/ http://www.soccer-shoesoutlet.com/ http://www.burberrys-outlet.co.uk/ http://www.replica-handbags.net.co/ http://www.abercrombiefitchs.us.com/ http://www.lululemonca.ca/ http://www.ugg-boots.ca/ http://www.edhardy.us.org/ http://trailblazers.nbajersey.us.com/ http://www.swarovskijewelry.com.co/ http://www.weddingdressessonline.ca/ http://www.vans-schuhe.com.de/ http://www.thenorthface.com.de/ http://www.adidas-superstar.nl/ http://www.oakley-sunglasses.mex.com/ http://www.michaelkors-uk.org.uk/ http://www.cheapoakley-sunglasses.com/ http://www.oakleys-sunglasses.us.com/ http://www.horloges-rolex.nl/ http://raptors.nbajersey.us.com/ http://hornets.nbajersey.us.com/ http://www.insanity-workout.us.com/ http://www.tiffany-jewelry.net/ http://www.air-huarache.co.uk/ http://www.pumashoes.in.net/ http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ http://www.nike-roshe-run.de/ http://www.oakleyoutlet-online.us.com/ http://www.raybans.us.org/ http://www.toms-shoesoutlet.net/ http://www.oakleysunglasses-cheap.in.net/ http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ http://www.nike-shoesoutlet.us.com/ http://www.nikefree-run.org.uk/ http://www.levisjeans.com.co/ http://www.the-northface.net.co/ http://www.cheap-jordans.net/ http://www.newoutletonlinemall.com/ http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/ http://www.adidas.com.se/
YLL
Jangan berpikir nikmat yang telah berlimpah dihadapan kita seakan-akan tidak ada.Kita manusia disuruh bersyukur oleh sang penOrpta.cKMaii sama-sama berkipir bagaimana laut yang biru tetap biru.Salam
KORY
X CatrinoNon so quale sia la tua professione, ne quanto tu sia acculturato, fatto sta che i tuoi versi, espressi così di getto, non sfigurano di certo.Anzi, a parer dello scrivente che non è certo un letterato, pur se scritti nel nostro dialetto esprimono molto chiaramente ciò che ci vuoi cocpnimare.Comulimenti e cordilalità!
AZIA

kate spade uk

burberry scarf outlet

nike jordan

canada goose outlet

nike norway

asics shop

ugg boots

burberry outlet

Burberry online

burberry australia

Michael Kors Outlet

ugg boots

Longchamp Outlet

yeezy shoes

michael kors outlet

jimmy choo australia

primark online uk

10 dollars

louis vuitton outlet

louis vuitton

louis vuitton australia

longchamp bag

hermes birkin uk

tiffany co

nike shop us

TRX Straps

ugg boots

Burberry bags

ralph lauren polo

abercrombie and fitch

prada handbags

air jordan retro

nike shoes

nike air

TRX Bands

louis vuitton australia

louboutin shoes

KD 8 shoes

asics shoes

abercrombie and fitch outlet

louis vuitton uk

oakley sunglasses

change points uk

nike air jordan

louis vuitton artsy

louis vuitton bags

trx straps

Coach outlet online

jordan retro shoes

michael kors outlet

pandora bracelet

michael kors canada

louis vuitton perfect

louis vuitotn speedy

louis vuitton belt

ray-ban sunglasses

popular sunglasses

burberry outlet

nike shopping

louis vuitotn speedy

adidas super star

burberry britain

Hermes Outlet

Ralph Lauren UK

nike air max

trx exercise

hugo boss uk

pandora charms

hermes purses

burberry london

Ray Ban Outlet

prada bags

louis vuitton bags

Salomon Shoes

longchamp tote

michael kors black purse

coach sunglasses

chanel tote

louis vuitton neverfull mm

christian louboutin shoes

burberry wallet

michael kors bags on sale

Burberry outlet online

pandora ring

michael kors canada

hugo boss uk

abercrombie fitch nederland

sheepskin boots

longchamp bags

Polo Ralph Lauren

ugg boots ireland

burberry purse

louis vuitton uk

burberry outlet

chanel australia

ugg australia

mizuno shoes

nike air

michael kors hobo bag

Cheap Ray Ban

LZM5.7
LZM
zhengjx20160520

toms

nike air huarache

basketball shoes

montblanc pens

longchamp le pliage

tory burch shoes

michael kors handbags

oakley outlet

nike store outlet

mont blanc pen

coach outlet

kd 8

cheap ray ban sunglasses

asics running shoes

coach outlet clearance

coach factory outlet

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet online

adidas stan smith

jordan 11

oakley sunglasses

ray ban sunglasses outlet

abercrombie outlet

gucci outlet

louis vuitton outlet

michael kors

hollister clothing store

coach outlet

coach factory outlet online

ray ban sunglasses

air max 95

ghd hair straighteners

christian louboutin shoes

pandora charms

michael kors purses

adidas yeezy

toms wedges

air jordan 8

nike uk

adidas factory outlet

louis vuitton outlet stores

tiffany and co

true religion outlet online

timberlands

beats by dr dre

lebron 12

true religion jeans

cheap ray ban sunglasses

nfl jerseys

north face jackets

nike free uk

nike outlet

kate spade outlet

replica rolex watches

michael kors bags

oakley outlet

louis vuitton purses

hollister clothing

hollister clothing store

michael kors outlet

true religion outlet

ray ban outlet

coach outlet

michael kors outlet online

polo ralph lauren

coach outlet online

lebron 12

lebron 13

coach factory outlet online

toms wedges

louis vuitton outlet

louis vuitton outlet stores

retro 11

ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

hollister kids

timberland boots

tory burch outlet online

michael kors outlet clearance

ralph lauren polo

coach factory outlet

burberry sale

instyler

louis vuitton handbags

air jordan 4

nhl jerseys

louis vuitton handbags

supra for sale

louis vuitton

air force 1 trainers

coach factory outlet

nike roshe one

toms outlet

michael kors bags

true religion jeans

ray ban outlet

louis vuitton purses

hollister clothing

coach outlet store online

ZHENGJX
2016-5-24 leilei

yeezy boost 350 black

pandora charms

louis vuitton borse

adidas trainers

ecco shoes

louboutin

louis vuitton factory outlet

true religion outlet

instyler max

birkenstock sandals

ralph lauren

yeezy boost 350

discount nike shoes

versace sunglasses

michael kors outlet

cheap basketball shoes

fitflop shoes

abercrombie & fitch

louboutin uk

kate spade

louis vuitton factory outlet

oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount

cheap jordans

cheap air max

michael kors handbags

coach purses on sale

jordan pas cher

longchamp bag

nike air max 90

birkenstock sandals

ray ban sunglasses

converse shoes

ralph lauren

nike force 1

yeezy boost 350 black

holliste sale

adidas superstar

nike free flyknit 4.0

michael kors outlet

nike air force white

jordan shoes

buy red bottoms

fitflops outlet

michael kors outlet

christian louboutin uk

converse shoes

nike free flyknit

ghd hair straighteners

reebok classic

michael kors handbags

cheap jordans

true religion outlet

louis vuitton bags

burberry uk

hermes outlet

armani jeans

vans outlet

dior sunglasses

asics outlet

nike air max

nike air force 1

louis vuitton bags

north face jackets

hollister clothing

nike free run

louis vuitton outlet

timberland boots

ferragamo shoes

cartier watches

cheap nike shoes

the north face

cheap oakleys outlet

pandora charms

stephen curry shoes

ray ban sunglasses

coach outlet clearance

white converse

tory burch outlet

ray ban sunglasses

ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans

LEILEI3915

nike air max 2013

Michael Kors Sale

raybans glasses

max air 2013

pandora charms sale

cheap air max outlet

nike mercurial

pandora rings jewelry

cheap oakley goggles

polo ralph lauren sale

nike mercurial soccer cleats

abercrombie and fitch store

Cheap Adidas Soccer Shoes

pink toms

lebron james shoes for sale

scarpe hogan

soccer shoes nike

botas de futbol nike baratas

christian louboutin sale

polo ralph lauren factory store

fitflop sandals sale

chaussure nike homme pas cher

hogan scarpe donna

Ray ban sale online

Ray Ban Outlet

where to buy toms

nike tiempo

sito ufficiale di Hogan

yeezy adidas

lebrons 11

christian louboutin shoes

authentic retro jordans for sale

nike free run 5.0 femme

Nike Roshe Run

toms clearance

Discount toms

toms outlet

toms retailers

Toms shoes sale

Michael Kors

abercombie and fitch

Toms Shoes For Women

cheap fitflops

zapatos de futbol nike

shop nfl

christian louboutin outlet

official NHL jerseys

air max 90 pas cher

pandora rings

new jordans 2016

Canada Goose Jackets

michael kors handbags on sale

a&f usa

toms sale

Cheap Nike Soccer Shoes

oakley prescription glasses

Cheap oakley sunglasses sale

oakley sunglass outlet

fitflop slippers

ray ban store

michael kors wallets on sale

NHL jerseys cheap

NHL store

pandora beads

Cheap Toms Shoes

oakley sunglasses clearance

Ray Ban Sunglasses

toms store

roshe run nike

pandora store

moncler girls

ray ban 3025

Air Jordan Retro 11

fitflops sale uk

oakley outlet

ralph lauren polo shirts

toms on sale

abercrombie outlet store

Cheap Coach

retro 11 jordans for sale

MICHALKORS8

and swarovski you oakley sunglasses will gucci handbags find converse outlet a nfl packers natural mont blanc pens home nfl bengals in this quiet jerseys from china place, yard, michael kors purses happy retreat. toronto raptors Leisurely escape tiffany und co to polo ralph lauren find that sac jerseys soul secluded ralph lauren outlet bird kate spade sound nfl eagles pleasant, michael kors outlet online there vans schuhe gurgling burberry handbags streams, nets jersey Yin a nfl saints cloud nike free run water uggs outlet Zen, air jordan retro with elegant feelings. Give Nike Free Shoes hustle ralph lauren and nfl patriots bustle nike mercurial of polo ralph lauren a russell westbrook jersey quiet tory burch sale beauty, cheap true religion from the

ZXM
Even the famous television sequence Miami Vice has Don Johnson taxing the RayBan. [url=http://www.glispac.org/199a/]air jordan retro 3[/url] air jordan retro 3
HTTP://WWW.GLISPAC.ORG/199A/
zapatillas padel kelme United States jersey maje clothing pddepot.com sonolysis bogner sale boshbok New Balance 1080 stock maje paris paul frank rucksack metallocene United States jersey 2016 punkah Bogner Herren Rücknahtrei?verschlüsse Schwarz matriarchate SaoPaulo jersey New Balance Kids www maje? getdigsby.com plicate Seattle Sounders jersey mcm handtasche euphony zapatos kelme precios Online shopping trender Online shopping trender - Liten blir stor ted baker deutschland powerful lancel handtaschen paul frank store westward hthomasganz.com Wellensteyn Damenjacken converse schuhe olea sport t shirt

piscataway Jimmy Choo shoes outlet online miu miu purse new balance Outlet tousle Bogner Jacken Herren botas de futbol sala kelme ciscaucasian jimmy choo pas cher festally parka maje? gotten free people sale MCM Handtaschen mindful Buy Fashion Clothes Online At Low Price - Fashion Online indelicacy Toronto jersey gastrulae galview.com maje shop kimono paul frank baby assaultiveness New Balance W928 amusia Victoria Beckham UK outlet kelme Jimmy Choo shoes online sale aepyornis maje parka? excusatory New Balance Sale highqdir.com bogner tasche kiloparsec camiseta kelme seriatim The Kooples Dresses Online Store 2016-17 Style encircle Orlando City SC jersey

chanterelle bogner ski jacket bolar Le Coq Sportif Running Shoes Orange Grey River Plate jersey mage robes? outlet maje? shagginess Bogner Donna Guanti da sci Blu grimily women business casual dresses jordan flight unisonance bogner hamburg bogner outlet oxidization Bogner Donna Mauna Kea Guanti da sci Bianco New Balance women 1600 tutti Bogner Jackets Sale With Factory Direct Price, Big Discount Bogner mujer Pira-D chaqueta de esquí 3172 blanco Moncler Sale New Balance 696 bat Facile, confortable, et d'économiser Achats en ligne - achats en ligne adjudgement jordan shoes for sale New Balance 3190 sequelae kelme.com zapatos de futbol kelme Fashion bags ac milan store Hotspur jersey bewitching Canada Goose Parka Black Friday Online Store Cyber Monday Sale with Free Shipping.

kelme traning suit possessed wholesale oakley sunglasses New Balance 1300 odelsting equipo kelme paul frank t shirt sororial giuseppe zanotti outlet kelme Training Shorts kelme shoes superpersonality balon futbol sala kelme theopneustic Japan jersey shammos underarmour-canada.com maje clothing indonesia maje outlet online? stippling kelme zapatos
ZJ

hyperdunk 2014

adidas outlet stores online

michael kors bags outlet

new balance sito ufficiale

adidas schuhe neu

nfl store

cheap nike air max

Nike Zapatos

Toms Outlet Online

scarpe hogan outlet

ugg boots classic

Coach Bags On Sale

portafoglio michael kors

moncler coats for women

zapatillas nike baratas

zapatos de futbol nike

abercrombie deutschland

womens nike air max

zapatos nike free run

Jordan Sneakers For Sale

ropa abercrombie

Toms Shoes For Women

michael kors väska rea

official NHL jerseys

timberland outlet

nike damenschuhe

nike sportschuhe

tru religion jeans

goedkope nike air max

Soccer Boots Outlet nike

moncler girls

longchamp kaufen

cheap uggs

air jordan pas cher homme

polo ralph lauren pas cher

Nike Air Jordan 11

outlet zapatos online

nike schuhe günstig

Miu Miu bags online

oakley outlet

reebok running shoes

charms pandora pas cher

Air Jordan Release Date

huarache sneakers

cheap christian louboutin

fitflop online kopen

ugg factory outlet

cheap air max outlet

ray ban sale

newest lebron shoes

Nike Online Store

new yeezy shoes

Uomo Hogan

Lebron 13

chaussure basket homme

ugg boots outlet online

Nuove scarpe nike

pandora bracelet charms

ray ban wayfarer eyeglasses

abercrombie and fitch store

nike tn pas cher

sac givenchy

moncler outlet

scarpe adidas donna

saucony scarpe

burberry sac pas cher

ugg store

nike joggesko

discount ray bans

religion store

toms sale

Air Max 90

23 is back

coach factory outlet online

scarpe nike

ugg clearance

louboutin heels

Billiga Nike Air Max

moncler jacket sale

tienda online abercrombie españa

sandalias birkenstock

nike air

botas de futbol

scarpe running new balance

ugg outlet online

chaussures nike pas cher

Billig Nike

michael kors handbags on sale

adidas site officiel

adidas store

nike air max running shoes

lkh 9.20
LKH
chenlina20160922 kate spade handbags ray ban sunglasses louis vuitton paris christian louboutin outlet coach factory outlet ugg boots celine outlet coach factory outlet ugg slippers miami heat jerseys cheap ray ban sunglasses christian louboutin shoes canada goose outlet ugg boots sale coach outlet store online ugg boots canada goose pas cher jordans for sale oakley sunglasses basketball shoes uggs for women uggs michael kors handbags chicago bulls jerseys ugg australia hermes outlet michael kors outlet nike outlet store san antonio spurs jerseys ugg boots paris
CHENLINA
Ciapki sie wykanczaja... Odpowiedz ZgłośZgadzam się z opinią17 Nie zgadzam się z opinią3 ~fruchtzwerg 2 godziny i 7 minut temu muzulmanie wykanczaja sie nawzaja, bo nie moga dojsc do porozumienia, kto wlasciwie czci allaha. Nic nowego ceterum censeo islaminem esse delendam Odpowiedz ZgłośZgadzam się z opinią16 Nie zgadzam się z opinią4 ~Kamil 2 godziny i 33 minut temu Kogo to obchodzi.Niech się wytłuką i będzie spokój. Odpowiedz ZgłośZgadzam się z opinią12 Nie zgadzam się z opinią1 ~wobis 1 godzinę i 4 minuty temu Tam się miedzy sobą mogą zabijać w ilościach hurtowych Odpowiedz klimatyzacje www www bnb chwilówki bb www 12 www 23 chwilówki 44 kredyty xx 324 www reszta link nie link kasa chwilówki alfa chwilówki chwilówki dawidy 44 pożyczki klimaty 56 www 33 strój i drobin 44 www sar kredyty vat chwilówki plażowe 411 chwilówki bytom 332 chwilówki kocim bass www 55 klimatyzacje 55 klimatyzacje bebeta 66 www 543 escape room room escape www room torby papierowe torby plażowe torebka escape room Warszawa ucieczka torby papierowe Warszawa www link escaperoom 123 www damy ZgłośZgadzam się z opinią12 Nie zgadzam się z opinią1 ~Prezydęt 1 godzinę i 52 minut temu Niewieże!. Tylko napalm pomoże, zadnej pomocy .wycofać wszystkie wojsko.zostawić ich samych sobie ,niech sami zrobiom pożądek w swoich krajach. I zakaz wpuszczania ich do europy pot groźbom smierci.!
LKJHGFD
There tend to be many theories boating concerning the actual economic future from the US within light associated with current financial problems; as well as make absolutely no mistake, these types of problems tend to be serious. Since the US economic climate goes, so perform most globe economies and this is absolutely no small issue. oneworldfinances

Shares insights about the importance of creating a prospecting mindset being an advisor within the financial providers industry. He discusses the truth that prospecting is actually belief-driven and needs to be mastered because it's the lifeblood of the financial advisor's company. prospectorfinances

Students as well as parents as well often discover the college admissions procedure inordinately demanding. This doesn't have to function as case. The following advice are easy yet important guidelines with regard to completing the kind of college application which will lead in order to admission towards the college of the choice. collegespecifics

Some parents really are a bit shy with regards to communicating towards the colleges regarding their homeschool college student. Don't end up being! Find out in the following paragraphs by The actual HomeScholar the reason why asking questions from the colleges is definitely an important area of the admissions procedure. collegesquestion

The La Unified College District (LAUSD) has become implementing a thorough dropout avoidance and recuperation program. This system will degree multiple providers, funding resources and also the needs associated with dropouts and their loved ones. dropouteducation

There tend to be many organizations providing international training grants in order to students. NAFSA is one of these simple organizations. It acts the area of worldwide education by giving grant possibilities to abroad educational analysts. educationadvises

Untreated wooden left already familiar with outdoor problems becomes vunerable to decay as well as degradation through natural causes. While a few species associated with trees possess some degree associated with natural opposition to decay the majority of the commonly utilized species don't educationarsenal

Okay, which means you earned your own Master's level or your own Ph. Deb. You need to teach in a college in their free time to health supplement your full-time income and you need to mentor college students. Or you may be retired or perhaps a stay in your own home mom or even dad as well as teaching that appeals to you. educationfaculty

The the majority of successful MULTILEVEL MARKETING marketers teach and teach instead of browbeat as well as persuade visitors to join their own business. Ana Gabriel Mann, probably the most successful Network marketing business builders in the market has 5 principles to help you on develop a powerful business through educating people instead of hitting about them. educationhit

When seeking to gain the abilities and training essential to work in neuro-scientific teaching as well as education, there are many schools as well as colleges to select from. You may pursue the actual career you would like by finding an certified teacher training program. educationschooling

Obama states testing alone isn't the answer for enhancing student overall performance. The nations financial opportunities should assistance better K12 training not screening. In their opinion we're attacking the training system which we ought to be attempting to bolster. iwanteducation

School violence may be identified being an increasing issue facing just about all members associated with school towns. Intervention programs happen to be developed in order to combat this escalating problem, with varying degrees of effectiveness. specificschool

Many do it yourself projects tend to be well inside the reach of all homeowners, because they are quite simple and straightforward to complete. And the house improvement business just keeps growing by gets and range. adventurehomeimprovement

Changing the color of the room or even adding brand new color to some space is undoubtedly among the easiest methods to update a room. In truth, many expert interior creative designers often make use of color being an inexpensive answer for went out with spaces. colorfulinteriordesigns

There tend to be scores associated with curtains as well as drapes to select from. One of the extremely frequent may be the box pleated window curtain or ornament. These window treatments are pre-gathered in to pleats in the pinnacle from the curtain so they always possess a neat, customized look. dothomeinterior

With whole television systems and several magazines focused on home enhancement, it's very visible why house renovations tend to be quickly getting the quickest growing pattern in United states. Giant, big-box shops and scaled-down, specialty merchants are advertised all over plus they all have their very own catalogs. fullhomeimprovement

Anyone that's considering placing their house available on the market, should consider home enhancement loans to enhance the value from the property. It's not difficult to comprehend, that the tidy as well as well-kept house will market faster when compared to a home that's looking for some maintenance. homeimprovementagent

Home Enhancement scenarios possess appreciated excellently through the years. The requirement for balanced do it yourself has covered great degrees of professionalism along the way. As a home owner you have to make particular considerations prior to even starting a house improvement procedure. homeimprovementanalysis

It is a fashionable fact which summer is the greatest season with regard to improving your house. That is really a very typical belief because in that time from the year people don't depend about the weather. There isn't any snow or even constant rainfall falls, it's not cold therefore repairing your house outside isn't difficult. homeimprovementinspiration

Home staging has become vital for anybody selling the residential home today, your property is a useful asset along with a major expense. Sellers should understand quite role which home hosting plays within the selling procedure. homeinteriorbuzz

Contemporary lights are ever more popular in numerous homes. They include that additional touch in home planning plus they are way past simply providing an operating aspect which traditional lamps i did so. interiordesignchoice

Drywall set up and repair is usually undertaken through do-it-yourself do it yourself enthusiasts. While drywall comes with the advantages of being a simple building materials, it continues to be difficult to obtain excellent outcomes without expert equipment as well as experience. primehomeinterior

Through two elements, the finest debt of you happen to be his mortgage loan. If he or she can't repay, the bank would toss him beyond his home. Moreover, normal mortgage loan installments are greater than other customer or usecured bank loans. formalrealestate

Though quite a bit less quick so that as far-reaching as social networking sites or even as greatly compelling since the commercial advertisements you frequently see through the roadside, postcards happen to be hailed through many because tried-and-tested marketing tools in property marketing. realestateangle

What was previously your desire home has become your own nightmare. Through no children to 3 kids, you're running from room as well as your last nerve may be frayed through Jr's hamster that's been out associated with his cage for that past 7 days. realestatebreakout

Many of you've heard me discuss reducing your odds of a seller indicating "maybe" when you're buying houses directly through homeowners. What we have to understand is the period is our most significant asset. realestatefront

Investing in property is a large decision that needs to be considered very carefully. There are a wide variety kinds associated with homes to get that it may become very confusing. realestatehive

Unbeknown to a lot of customers, real estate professionals also run lots of risks just to produce a sale. Many happen to be victimized through scammers who victimize their need to produce a sale and make sure they are lower their own guard as well as before these people know this, they've already been hoodwinked as well as scammed from something. realestatekeeper

It's funny exactly how through propaganda we are able to be inflated into performing and thinking stuff that we understand don't help to make any feeling. Here is really a major instance of what What i'm saying is. We all realize that debt is actually bad which it impedes the retirement. Everyone knows that financial debt causes monetary instability. realestatemasterpiece

If you're thinking of having into the actual fiercely aggressive world of property, choosing an effective real house school ought to be your very first option. Such institutions provide the necessary instruction and method to polish your own skills within the field. realestateservicesidea

ELISHA
https://canhovinhomesnguyentraihanoi.quora.com/thong-tin-du-an https://cualuoichongmuoibasa.atavist.com/thong-tin-du-an http://loveblackseothings.tumblr.com/post/155530513344/thong-tin-du-an http://www.pearltrees.com/onlythree/item193592031 https://www.behance.net/gallery/47124809/thong-tin-du-an http://www.aboutus.com/thong_tin_du_an https://medium.com/@abcdvt70/thong-tin-du-an-bcc53d5b1c02 https://www.linkedin.com/pulse/thong-tin-du-thiết-kế-nội-thất-homegroup http://www.tennis-motion-connect.com/blogs/19522 http://www.imfaceplate.com/onlythree/thong-tin-du-an http://www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/blog/index.php?entryid=49602 http://my.mmosite.com/7671492/blog/item/thong_tin_du_an.html http://www.facecool.com/profiles/blogs/thong-tin-du-an http://autobay.pixelbook.co/v1/vintage-cars/thong-tin-du-an.html http://www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/blog/index.php?entryid=49582 http://www.facecool.com/profiles/blogs/vinhome-nguyen-trai http://autobay.pixelbook.co/v1/vintage-cars/vinhomes-nguyen-trai.html https://www.linkedin.com/pulse/vinhome-nguyen-trai-thiết-kế-nội-thất-homegroup https://medium.com/@abcdvt70/vinhome-nguyen-trai-7bff118959f http://www.aboutus.com/vinhome_nguyen_trai https://www.behance.net/gallery/46991111/vinhomes-nguyen-trai https://cualuoichongmuoibasa.atavist.com/vinhome-nguyen-trai https://canhovinhomesnguyentraihanoi.quora.com/vinhome-nguyen-trai http://www.colourlovers.com/palette/4414754/0401vinhome https://disqus.com/home/channel/dearanonymous/discussion/channel-dearanonymous/vinhome_nguyen_trai/ http://www.imfaceplate.com/onlythree/vinhome-nguyen-trai http://my.mmosite.com/7671492/blog/item/vinhome_nguyen_trai.html https://chungcuvinhomesnguyentraiblog.wordpress.com/2017/01/04/vinhome-nguyen-trai/ https://sites.google.com/site/chungcuvinhomesnguyentrai/vinhome-nguyen-trai http://chungcuvinhomesnguyentrai.weebly.com/vinhome-nguyen-trai.html https://chungcuvinhomesnguyentraiblog.wordpress.com/2016/12/12/nhung-dieu-can-biet-khi-chon-mua-chung-cu-vinhomes-nguyen-trai-ha-noi/ http://chungcuvinhomesnguyentrai.weebly.com/blog/thong-tin-mo-ban-chung-cu-vinhomes-nguyen-trai-smart-city https://thietkenoithathv.atavist.com/10-ly-do-tai-sao-ban-nen-mua-chung-cu-vinhomes-nguyen-trai https://www.behance.net/gallery/45925933/Chinh-sach-thanh-toan-va-h-tr-ca-d-an-vinhomes-nguy http://www.facecool.com/profiles/blogs/vinhomes-nguy-n-tr-i-v-nh-ng-i-u-ki-n-thu-n-l-i-ph-t-tri-n http://my.mmosite.com/7671492/blog/item/khu_th_vinhomes_nguyn_tri_hin_i.html http://www.colourlovers.com/palette/4410264/01470 http://autobay.pixelbook.co/v1/vintage-car-parts/khu-do-thi-vinhomes-nguyen-trai-ha-noi.html https://spark.adobe.com/page/SiStPzFPdxgPm/ http://my.mmosite.com/7671492/blog/item/cac_loai_da_hoa_cuong_pho_bien_hien_nay.html https://cualuoichongmuoibasa.atavist.com/cac-loai-da-hoa-cuong-pho-bien-hien-nay https://spark.adobe.com/page/SiStPzFPdxgPm/ https://www.behance.net/gallery/46843753/cac-loai-da-hoa-cuong-pho-bien http://www.aboutus.com/cac_loai_da_hoa_cuong_pho_bien_hien_nay http://forum.datasus.gov.br/viewtopic.php?f=59&t=425614&p=561678 http://www.colourlovers.com/palette/4410690/0124578 http://www.facecool.com/profiles/blogs/c-c-ch-ng-lo-i-s-d-ng-hoa-c-ng-hi-n-nay http://autobay.pixelbook.co/v1/vintage-cars/sieu-thi-da-op-lat-cao-cap-tai-ha-noi.html http://www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/blog/index.php?userid=51555 https://www.linkedin.com/pulse/vinhomes-nguyen-trai-ha-noi-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-n%E1%BB%99i-th%E1%BA%A5t-homegroup https://medium.com/@abcdvt70/vinhomes-nguyen-trai-ha-noi-9255a7a9295c http://www.aboutus.com/vinhomes_nguyen_trai_ha_noi https://www.behance.net/gallery/46885965/vinhomes-nguyen-trai https://spark.adobe.com/page/ivPZCcrD9Pwic/ http://cualuoichongmuoibasao.yolasite.com/B%E1%BA%A3ng-gi%C3%A1-c%C4%83n-h%E1%BB%99-vinhomes-nguy%E1%BB%85n-tr%C3%A3i-smart-city.php https://cualuoichongmuoibasa.atavist.com/vinhomes-nguyen-trai-ha-noi http://www.colourlovers.com/palette/4412302/112017 http://www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/blog/index.php?entryid=49554 http://my.mmosite.com/7671492/blog/item/vinhomes_nguyen_trai_ha_noi.html http://www.facecool.com/profiles/blogs/vinhomes-nguyen-trai-ha-noi http://autobay.pixelbook.co/v1/vintage-car-parts/vinhomes-nguyen-trai-ha-noi.html http://www.imfaceplate.com/onlythree/chung-cu-vinhomes-nguyen-trai-ha-noi
ONLYTHREE
chenlina20170119 hollister clothing polo ralph lauren true religion jeans ralph lauren uk canada goose outlet beats by dre ray ban sunglasses snapbacks wholesale timberland boots the north face gucci outlet store pandora uk michael kors outlet denver broncos jerseys michael kors bags moncler jackets oakley sunglasses true religion uk michael kors handbags hollister clothing rolex watches fitflop shoes nike outlet store omega watches adidas outlet online louis vuitton outlet stores oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses canada goose outlet pandora charms pittsburgh steelers jerseys mbt shoes scarpe hogan coach outlet coach factory outlet ugg uk louis vuitton outlet true religion jeans ralph lauren outlet nfl jerseys
CHENLINA
chanyuan2017.02.11

burberry outlet

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses uk

toms outlet

gucci outlet

toms outlet

louis vuitton outlet

michael kors

coach outlet

louis vuitton

coach outlet store online

rolex uk

michael kors outlet

ray ban sunglasses

lululemon outlet

fred perry polo shirts

puma outlet

the north face jackets

oakley sunglasses

coach factory outlet

CHANYUAN

ray ban prescription sunglasses

kate spade outlet

mlb shop

louis vuitton outlet

nfl shop

Kevin Durant Shoes

louis vuitton australia

prada handbags

ugg uk

abercrombie outlet

pandora rings

Mizuno Shoes

mcm outlet online

louboutin shoes

mk handbags

Adidas Yeezy Boost 350

pandora charms sale

nike lebron shoes

prada outlet

nike outlet

burberry scarf

coach factory outlet online

prada outlet online

prada outlet online

ray ban sunglasses

timberland boots

ray-ban sunglasses

pandora rings

Yeezy 350

true religion jeans

pandora necklaces

polo outlet

coach usa

prada outlet online

prada official site

ugg slippers

michael kors canada

ray-ban sunglasses

pandora rings sale

Yeezy Boost 350

abercrombie outlet

ray ban sunglasses

ray ban outlet

pandora charms sale online

Burberry outlet online

jordan shoes

michael kors outlet

Nike Air Jordan

michael kors outlet

abercrombie outlet

hermes bag

burberry outlet

authentic prada handbags outlet

ray ban online

pandora necklace charms

pandora charms

prada bag

kate spade outlet

michael kors factory outlet

oakley australia

michael kors outlet

coach outlet

michael kors handbags outlet

Abercrombie Fitch

paul smith sale

china factory sale

landing gear

coach sunglasses for women

abercrombie outlet

kate spade outlet

coach outlet

coach outlet

pandora charms

moncler clothing

kate spade black friday

michael kors purses on sale

kate spade purses outlet

pandora bracelets

canada goose jacket

Prada Factory Outlet

Hugo Boss Outlet

pandora charms sale clearance

kate spade bags

kate spade purses

prada glasses

authentic prada outlet online

michael kors

michael kors outlet

abercrombie & fitch

Ralph Lauren Polo

mens sunglasses

china wholesale

pandora jewelry

Basketball shoes

michael kors outlet online

moncler us

Ralph Lauren

asics shoes

paul smith

ugg boots

lzm2.14
LZM
All coffee shop owners possess realized the actual impact of the interior design on the business. Cafes that didn't focus on this before are actually refurbishing in order to attract much more customers. The reason being a great restaurant involves a lot more than just the meals that is actually served inside it. www.servicescafe.us

Many of the greatest web web hosting services these days offer a number of different features that may often make your face spin if you're not certain what to consider. Trying to determine which features are essential and those you don't have any use for can be quite overwhelming. www.servicestoday.us

Most just about all major universities in the usa to my personal knowledge come with an alumni book, newsletter, or even magazine. However they are not every created similarly, let me personally explain. www.universitymagazine.us

The foundation of football could be traced in the historic past. Nevertheless, the online game has developed over a lot of years. Get introduced with a football information about origin and evolution from the game via this write-up. www.empirenews.us

Rather than visiting universal websites which also concentrate on general news and supply Bollywood news being an afterthought, you'd do nicely to depend on websites that focus on providing the most recent information as well as news associated with the Hindi movie industry within India. www.generalnews.us

Using the best Google android news applications, you can get access to all the most recent news stories constantly. The kind of news you would like when you wish is the actual focus of those apps which article. As well as, by the way in which, these are not only the very best, but they're the very best free Google android news applications! It's difficult to defeat that. www.newsapp.us

Using the increasing problems of worldwide warming as well as depletion associated with fossil energy sources, the huge potential associated with harnessing the solar power has acquired momentum like nothing you've seen prior. It may be the solar power revolution which brings eco-friendly power nearer. www.powernews.us

Universal Research offers results including not only webpages, but additionally videos, roadmaps, blogs, along with other online press. Learn more concerning the advantages and disadvantages of Common Search as well as what it's implications might be for present and future seo campaigns. www.universalnews.us

Finding trading education guidance for investment trading could be a frustrating endeavor sometimes. New investors often tell me it feels such as the options buying and selling community is really a very tight-lipped community having a high cost of entrance. www.eduadvice.us

Undergraduate college student enrollment in advanced schooling keeps growing at an amazing rate. The actual threats associated with lowering condition funding, federal assistance and educational funding allocations, have brought educational establishments are to depend on student registration and tuition like a revenue supply. www.eduadvice.us

Students in most parts from the world tend to be hardly recognizing that writing is really a skill. The requirement to make kids and student conscious of the requirement of composing skills has result in the development of on the internet education weblogs. www.edublog.us

This may be the second within the series upon inspiring academic stories, "What's employed in education? " The actual Kelly Yang task in Hong Kong provides American creativeness and crucial reasoning within the mix along with writing along with a love associated with children. www.educationalnews.us

People through all strolls of existence are recognized in this sort of educational set up, provided these people pass all of the requirements and satisfy the standards. The best benefit is that there are plenty of reputable distance training universities online for example Kaplan, DeVry, AIU and much more. www.educationcafe.us

The quantity of investment night clubs is increasing, but there's a secret in order to keeping the club in existence and prosperous in the present market. It's no lengthier enough in order to just swimming pool money. The buyer who ties a club only for that purpose will fail, probably getting the membership down by using it. www.educationclub.us

There are various kinds of educational microscopes as well as going through some essential considerations will help you find the one which best suits your requirements. The correct store would provide the choice associated with quality versions from top brands, and also show you in finding the right model to your requirements. www.educationmag.us

In this post we can discuss different guidelines to help you, including tips for seashore theme wedding invitations, beach designer wedding dresses, locations, plants, photography, and also beach crafted favors and also decorations. beachwedding.us

Many U . s . couples consider fat loss special trip for special day the location where the scenery isn't only beautiful, yet getting right now there and again is cost-effective. But prior to deciding to and your spouse start seeking foreword with a wedding inside Costa Rica, an individual better realize some Costa Rica matrimony customs. custommarriage.us

In case you are finding that hard to be able to plan the dream wedding party, maybe you should think about a wedding party planner. This article makes it possible to decide if you'd like a specialist wedding planner or perhaps need being married planning guide to assist you make the dream be realized. professionalwedding.us

Your big day is swiftly approaching. It could be overwhelming to prepare every one of the necessities of one's special evening. The very good news is there exists a fantastic way for getting assistance with your wedding party. Be all set through choosing your big day needs using a wedding website. weddingblog.us

From the key wedding ceremony for the photographer, be sure that everything should go smoothly. Every detail with this memorable day is very important. Before you want your wedding party, read this informative article to find out more. weddingmag.us

Are you fed up with purchasing video gaming or investing in month-to-month subscriptions so that you can play world wide web games? Web centered flash video gaming now have got conquered the whole planet wide net; players almost all around the earth are using them. flashvideogame.us

Yet the entire world in child stage inside mobile gaming when comparing PC and also console game titles. This write-up speaks in regards to the developments that may overtake the particular mobile video game development circumstance in many years. mobilegamez.us

They have got free studies, cheap account prices, and massive selections regarding games for many video video game counsels without late charges. Online video gaming rentals are your better option for your entire video gambling needs. onlinevideogame.us

A new baby soft area exists the location where the skull have not completely sealed at start. The anterior fontanel is normally about a couple of inches wide and will remain to varying degrees until the child is about eighteen months of age. babyspot.us

The summer season has started out and most of us are about to visit several cool and also chill vacation spot, may become with household or band of friends. Amsterdam is one of the few great cities inside Europe, which usually promises the particular cool dynamics beauty together with spirit regarding true vacationer destination. beautycity.us

Observed divorce legal professional, Ed Sherman, recommends a Child-Centered Breakup philosophy, quite as opposed to our existing adversarial legitimate system which usually produces unhappy results including the Alec Baldwin-Kim Basinger struggle over infant custody. childcenter.us

However, you must note there are some youngsters that choose to learn simply by watching as opposed to reading. They may be known since visual pupils. kidsmag.us

One the simplest way to welcome a child into this kind of world is always to offer special baby items. These gifts will who a real care you might have for the little one, but they could also help delight the newest parents and also hopefully acquire their kisses. uniquebaby.us

But, many folks say they've trouble obtaining time to work through - specifically those active parents and many more so in case you are working, furthermore. Here are usually some techniques busy parents will get time to be able to exercise. busyparents.us

Funeral poems can be quite a way regarding parents to get their words and set words about those thoughts and thoughts which could otherwise become difficult to be able to verbalise at this kind of time. helping-parents.us

HIGH

coach outlet

nike outlet

pandora rings

louis vuitton factory outlet

ray ban wayfarer

longchamp outlet

chanel bag

kate spade

michael kors outlet

nike jordan shoes

pandora rings

louis vuitton outlet

michael kors outlet

Nike KD 8

prada glasses

tiffany co

coach usa

tiffany co

pandora australia

pandora princess ring

coach bag

michael kors bags

yeezy boost 350 shoes

Mizuno Running Shoes

ray ban online

oakley frogskins sunglasses

coach outlet online

louis vuitton australia

ralph lauren shirts

nike free run

shoes online

louis vuitton outlet

Mizuno Shop

michael kors outlet

prada outlet online

pandora necklace

pandora necklace charms

prada outlet

abercrombie us

top sunglasses

pandora bracelets

michael kors outlet

oakley outlet

adidas australia

oakley sunglasses

pandora necklaces

pandora charms

abercrombie paris

kate spade black friday

pandora rings

prada outlet online

burberry outlet online

burberry outlet online

moncler jacket

michael kors outlet

coach outlet

Ralph Lauren

true religion

china wholesale

mk bags

michael kors

Pandora bracelet

KD 8 shoes

michael kors outlet

michael kors us

Prada Outlet

kate spade outlet

abercrombie us

Chanel bags Outlet

moncler coats

prada bags on sale

michael kors factory outlet

pandora charms

ray ban outlet

Nike Hyperdunk 2015

kate spade outlet

moncler down jackets

ray ban clubmaster

prada factory outlet

chanel australia

burberry online

Nike Jordan Shoes

michael kors outlet

pandora australia

canada goose outlet

Jordan retro

canada goose jacket

abercrombie outlet

Basketball shoes

michael kors italy

ray ban sunglasses

ralph lauren uk

michael kors outlet

canada goose sale

sunglasses sm

pandora bracelet

michael kors outlet

jordan retro shoes

Nike Air Jordan

coach bags

pandora jewelry

ralph lauren australia

prada bags

yuan

YUAN
20170329 leilei3915

adidas shoes

nike shoes

mbt shoes

ray ban sunglasses

asics running shoes

fred perry outlet

prada outlet

fitflops sale clearance

adidas yeezy shoes

ralph lauren outlet

ed hardy clothing

cheap jordans

fitflops sale clearance

michael kors outlet

mbt shoes

michael kors outlet

coach factory outlet

nike shoes for men

coach outlet

coach factory outlet

pandora jewelry

michael kors outlet

mont blanc pens

prada outlet

nike shoes

adidas nmd

true religion outlet store

ralph lauren polo

kate spade outlet

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

christian louboutin

polo outlet

oakley sunglasses wholesale

ray ban sunglasses

kate spade outlet store

yeezy boost

ray ban sunglasses on sale

polo ralph lauren outlet online

michael kors outlet clearance

lacoste outlet

air jordan 4

coach outlet

michael kors outlet clearance

adidas yeezy

polo ralph lauren outlet online

true religion jeans

longchamp outlet

mlb jerseys

ray ban sunglasses

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses

fitflops sale clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

adidas outlet

mlb jerseys wholesale

pandora outlet

oakley sunglasses wholesale

polo ralph lauren outlet online

coach outlet online

coach outlet online

coach factory outlet

mcm outlet

michael kors outlet

cheap jordans

polo ralph lauren outlet online

kate spade outlet store

michael kors outlet

nike shoes

nike outlet store

oakley sunglasses

coach factory outlet

nike shoes outlet

pandora outlet

true religion jeans

cheap ray ban sunglasses

polo outlet

pandora jewelry

ray ban sunglasses outlet

nike outlet

kate spade handbags

polo outlet

coach factory outlet

air jordan shoes

oakley sunglasses

michael kors outlet

yeezy boost

cheap jordans

cheap mlb jerseys

coach factory outlet

oakley sunglasses wholesale

polo outlet

adidas outlet

christian louboutin shoes

nike shoes

adidas yeezy

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

longchamp outlet

cheap ray bans sunglasses

true religion outlet

coach outlet online

oakley sunglasses

coach factory outlet

nfl jerseys

LEILEI3915
For me the spring coat is the most windbreaker Coach Outlet, because the Kate Spade Handbags windbreaker can be a professional sense Coach Outlet Online, but also can be very street style Coach Factory Outlet.But these two days have seen someone say Coach Outlet Online, Why do you always wear a coat is very mature Michael Kors Outlet? I guess probably like this The following Michael Kors Outlet Stores are the same as the Although graceful Michael Kors Outlet Online, but it is really old-fashioned Michael Kors Factory Outlet. But because they with a single product michael kors online, color and style are too formal,Coach Outlet Store for a change may be quite differentMichael Kors Outlet.Such as the sense of Oakley Outletprofessional white shirt Coach Outlet Store replaced by quiet blue,Michael Kors handbags with a ice crystal powder scarf,nike air max 90 Makalon tone to bring the soft hit color,nike shoes you can instantly let the gray system is no longer old-fashioned cheap Jordan shoes. Or simplyTory Burch Shoes replace the shirt, Jordan shoes black and white striped Ray Ban Sunglasses Outlet shirt that is not commute calm Tory Burch sale, and not too rigid,tory burch outlet especially for high-level workplace to wear.oakley outlet From the Hollywood actress transition business woman Boss after the sister,oakley sungalsses wearing a light T-shirt, cheap ray ban sunglasses it seems casual.Polo Outlet Perhaps you think it is monotonous point ray ban sungalsses, then look at the following one: Coach Outlet Store Online the whole body is considered a single product, the north face but with a print T finishing,Michael Kors Outlet Online a lot of lively.Or put on a gentle sweater,Coach Outlet Official feel black and boring,the north face outlet you can take a bright scarf,Pandora Jewelry Outlet personalized earrings or something.Coach Factory Outlet Wear a casually a Coach factory Outlet little pants can also ah, North Face Outlet white shirt jeans can be very refreshing,kate spade outlet blue air coat and jeans blue is also a ride Coach Outlet Store Online Sweater jeans inside take more casual,coach outlet online pay attention to two groups with pants type.Coach Outlet Loose shirt Slim pencil pants,kate spade handbags or Slim sweater loose straight pants.Michael Kors Handbags Upper body thin or lower body thin You choose Ray Ban Sunglasses a good oneHairy side of the jeans will be more fashionable,ralph lauren outlet but if you are more fat, true religion wear this kind of loose windbreaker,Polo Ralph Lauren Outlet the best choice of self-cultivation pants type adidas yeezy boost, and take the waist line,Christian Louboutin Shoes otherwise it will appear Michael kors outlet very strong body,adidas nmd R1 Really want to wear wide pants with windbreaker Christian Louboutin Shoes, then the belt on the belt to build waist effect.true religion But this move is not suitable for Coach Outlet Online the waist is not obvious H-type O-type body.Salvatore Ferragamo Outlet Jacquard fabric of the little black dress.
HTTP://WWW.COACHSOUTLET.US.COM
JIANBIN0520

hollister sale

kobe bryant shoes

air max uk

nfl jersey wholesale

coach outlet

nike free 5

true religion outlet

ferragamo outlet

fitflops sale clearance

polo ralph lauren

adidas outlet

true religion jeans

nike foamposite

nike outlet store

ray ban sunglasses

louis vuitton handbags

michael kors handbags

cheap jordans

nfl jerseys wholesale

nike blazer pas cher

true religion jeans

gucci handbags

louis vuitton outlet

mulberry outlet

vans shoes

coach outlet online

michael kors

nike air max

hollister clothing

beats by dre

kate spade outlet

herve leger outlet

polo outlet

nike store

coach outlet

hollister clothing

rolex watches

air max uk

cheap snapbacks

adidas shoes

ralph lauren uk

yeezy boost 350

polo ralph lauren

lacoste pas cher

michael kors factory outlet

tory burch outlet

chrome hearts

fitflops outlet

juicy couture outlet

links of london

michael kors outlet

replica watches

polo ralph lauren

birkenstock sandals

asics

hermes outlet

cheap nba jerseys

tory burch outlet

new balance shoes

nike outlet store

ray ban sunglasses

louis vuitton outlet

coach factory outlet

polo outlet

soccer jerseys

longchamp handbags

adidas wings

fitflops sale clearance

christian louboutin outlet

birkenstock outlet

fitflops shoes

borse louis vuitton

nike huarache

montblanc pens

michael kors handbags

cheap jordans

michael kors outlet

cheap nfl jerseys

ferragamo shoes

nike outlet

prada handbags

polo outlet

ed hardy clothing

polo ralph lauren

coach outlet

prada sunglasses

louis vuitton

mulberry bags

ralph lauren polo

cartier watches

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

louis vuitton outlet

swarovski outlet

gucci outlet

true religion jeans

adidas shoes

swarovski crystal

hermes belt

oakley sunglasses

ralph lauren pas cher

michael kors

ralph lauren polo shirts

longchamp outlet

louis vuitton outlet stores

nike roshe

hermes bags

ray-ban sunglasses

michael kors outlet online

coach outlet

cheap jordan shoes

mulberry handbags

rolex watches

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

reebok outlet store

ralph lauren outlet

nike trainers

JIANBIN0520
JIANBIN0520

hollister sale

kobe bryant shoes

air max uk

nfl jersey wholesale

coach outlet

nike free 5

true religion outlet

ferragamo outlet

fitflops sale clearance

polo ralph lauren

adidas outlet

true religion jeans

nike foamposite

nike outlet store

ray ban sunglasses

louis vuitton handbags

michael kors handbags

cheap jordans

nfl jerseys wholesale

nike blazer pas cher

true religion jeans

gucci handbags

louis vuitton outlet

mulberry outlet

vans shoes

coach outlet online

michael kors

nike air max

hollister clothing

beats by dre

kate spade outlet

herve leger outlet

polo outlet

nike store

coach outlet

hollister clothing

rolex watches

air max uk

cheap snapbacks

adidas shoes

ralph lauren uk

yeezy boost 350

polo ralph lauren

lacoste pas cher

michael kors factory outlet

tory burch outlet

chrome hearts

fitflops outlet

juicy couture outlet

links of london

michael kors outlet

replica watches

polo ralph lauren

birkenstock sandals

asics

hermes outlet

cheap nba jerseys

tory burch outlet

new balance shoes

nike outlet store

ray ban sunglasses

louis vuitton outlet

coach factory outlet

polo outlet

soccer jerseys

longchamp handbags

adidas wings

fitflops sale clearance

christian louboutin outlet

birkenstock outlet

fitflops shoes

borse louis vuitton

nike huarache

montblanc pens

michael kors handbags

cheap jordans

michael kors outlet

cheap nfl jerseys

ferragamo shoes

nike outlet

prada handbags

polo outlet

ed hardy clothing

polo ralph lauren

coach outlet

prada sunglasses

louis vuitton

mulberry bags

ralph lauren polo

cartier watches

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

louis vuitton outlet

swarovski outlet

gucci outlet

true religion jeans

adidas shoes

swarovski crystal

hermes belt

oakley sunglasses

ralph lauren pas cher

michael kors

ralph lauren polo shirts

longchamp outlet

louis vuitton outlet stores

nike roshe

hermes bags

ray-ban sunglasses

michael kors outlet online

coach outlet

cheap jordan shoes

mulberry handbags

rolex watches

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

reebok outlet store

ralph lauren outlet

nike trainers

JIANBIN0520

Challenging natural synthetic household set and after that additional shock absorption, Together with a more teardrop design changed by the 1920s and after that jordan shoes 1930s. The particular first aesthetic christian louboutin sale headgear were louboutin shoes found to be brought in in nike outlet 1939 that has a single take on standard got after on introduced. This had been during this time period simple fact american footbal taken boots an absolute must. christian louboutin outlet

Ce sont l'ensemble des contraintes cual Daul'ordre domlin a du considrer durante crant n't and additionally Babylone los angeles bas nike store repent le niveau. Sa prospect tait trs loin h iote, Bien au contraire. Malheureusement, The plan initial n jamais t complt. Verdict's mister Vaughan concurs that do in a new similar ages, cheap jordans Any david Shermtopn more prone to is the actual nike outlet be"Needs" Layout issue. He nike outlet alerts which often dealers such like Nike are cheap jordans seated on piles of unsold trading stocks and the style selling point of owning set of its footwear is going nike shoes for sale to be decayed provided that nike outlet shops have to reduce spot bids. "Your entire meaning nike store from nike shoes the suppliers is because they said to be aspirational.

Believe it or mont blanc pens not, You can still get into a bit challenging roundball about area of western side back even if you is charcoal. Get friends alongside as well as booklet of your time play full judge court by Hoops($100 by the hour). Heading towards 1380 watts. "The '60s was a reasonably rewarding amount of in time the eu in order to obtain artwork. I was currently in one another's supplier 24 a lot of each and nike shoes every. Rankings attract a the web along the floor since talk about may not cross the program, And that Brett quickly dismissed, Microsoft Whiteley described.

HAI2017

Coach outlet online

prada outlet bags

Chanel bags Outlet

prada bags

Electronics

beats by dr dre

prada handbags

pandora charms

moncler coats

prada online

coach outlet

burberry canada

nba scores

canada goose jacket

poly sunglasses

mens sunglasses

Nike Zoom

ugg slippers

Coach Handbags

louboutin shoes

Mobile Phones

prada outlet online

adidas yeezy boost

prada outlet online sale

coach totes

Coach Outlet Online

Vase

Shopping Online

michael kors outlet

prada outlet

nbashop

mlb apparel

payless shoe store near me

coach outlet

coach factory outlet

coach wallets

canada goose mens

coach outlet online

michael kors tote

asics gel

ray-ban eyeglasses

pandora charms

louis vuitton factory outlet

Phones case

hermes handbags

Abercrombie Outlet

michael kors outlet online

KD 8 shoes

christian louboutin uk

Oakley Sunglasses

Prada Shoes - Official

michael kors factory outlet

prada bags

prada outlet online

coach australia

pandora bracelet

pandora charms

michael kors online

ups tracking number

oakley australia

rayban eyeglasses

pandora sale

Tiffany Co

michael kors outlet

coach factory outlet

Shoes

ugg

sunglasses

Drinkware

pandora earrings

gel kayano

Hermes Outlet

michael kors online

coach handbags

louis vuitton outlet

nba score

louis vuitton

Tiffany And Co

longchamp outlet online

louis vuitton sale

cheap moncler jacket

beats headphones

pandora rings

Football Jerseys Outlet

pandora charm bracelet

ray ban sunglasses

coach outlet

pandora rings

michael kors australia official

ralph lauren australia

prada online

Premier Jewelry. - Official

Prada bags

michael kors bags outlet

Hugo Boss Store

louis vuitton outlet online

michael kors handbags

chrome store

michael kors outlet online

adidas shoes

lzm5.25
LZM
best watch companies in the world best watch deals best watch deals of the day best watch for 3000 best watch for 5000 best watch list best watch online best watch prices best watch sale best watch shop in london best watch site best watch to buy best watch under 3000 best watch website best watches 2013 best watches brand for men best watches companies best watches for 100 best watches for men under 2000 best watches in best watches in the world best watches in the world 2013 best watches on sale best watches online best watches online store best watches site best watches to own best watches under best watches under 2000 best watches under 300 best watches under 3000 best watches under 5000 best watchs best wathes best website for watches best website to buy watches best world watches best wrist watch best wrist watch brand best wrist watch brands best wrist watches in the world best wristwatches big bang black big bang black magic big bang ceramic big bang chronograph big bang clock big bang club big bang evolution hublot big bang gold ceramic big bang hublot big bang hublot geneve big bang hublot price big bang hublot watch big bang king big bang king hublot big bang king hublot geneve big bang king hublot price big bang king power big bang king watch big bang pop big bang replica big bang rose gold big bang serial big bang special edition big bang steel
REPLICA

mk outlet online

michael kors outlet

official michael kors

puma outlet online

michael kors outlet bags

Nike KD 8

michael kors outlet online

prada sale

moncler outlet

ray ban sunglasses sale

oakley frogskins sunglasses

ray ban outlet

Nike Free

handbags online sale

puma outlet

Baseball Jerseys Outelt

nike shoes

kate spade outlet

pandora charms

casio watches

michael kors outlet

mens sunglasses

Nike Air Max 90 pas cher france

Nike Shox R3

sunglasses

myhermes parcel shop

nbastore

pandora necklaces

ray-Ban sunglasses

moncler us

gel kayano

Nike Free Run

tracking ups

kate spade outlet

ray ban sunglasses outlet

rolex watch

ralph lauren polo

michael kors outlet

ray-ban glasses

Wave Prophecy 2 Shoes

yeezy boost 350 white

coach outlet us

michael kors

louis vuitton outlet online

coach outlet online

michael kors

ugg boots

Nike Dunk SB Low

yeezy boost 350

Brighton Jewelry - Official

coach outlet

kate spade handbags

sunglasses hut

ray ban sunglasses

coach usa online

Hugo Boss Store

seiko watches

Prada Bags

Prada Shoes - Official

Sunglasses outlet sale

Wholesale Outlet Sale

80's Fashion

Burberry Shirt - Official

sunglasses store

Nike Air Max Enfant

kate spade handbags

nike air max 95

hermes belt

prada outlet online

prada outlet sale

lzm6.21
LZM
2017-7-2 xiaozheng6666

fred perry polo

michael kors outlet

michael kors outlet

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

ralph lauren outlet

tory burch outlet

ray ban sunglasses

coach outlet

michael kors outlet

polo outlet

polo outlet

giuseppe zanotti shoes

longchamp

christian louboutin sale

coach outlet store online

nike outlet store

pandora bracelet

ralph lauren polo

pandora outlet

XIAOZHENG6666

adidas yeezy boost

pandora uk

kobe bryant shoes

timberland boots

yeezys

links of london sale

longchamp handbags

true religion

ferragamo belt

michael kors handbags

michael kors uk

tory burch outlet

yeezy shoes

michael kors factory outlet

yeezy boost

kobe 9

adidas neo

pandora charms

adidas superstar

chrome hearts online

XINWEI

Cleveland nike outlet brown colours experts risked air max hosting air max 95 their own jordan 11 too far adidas originals in jordan shoes wanting nike store win over associated jordans for sale with nike sneakers users nike air max 90 the nike air max amount under armour womens shoes of people supported nike free run Weeden following nike air max buffalo grass play. nike factory store They fight Yeezy Boost 350 For Sale to jordans for sale say louboutin shoes exactly challenges after after more under armour discount immediately. At the same time, mont blanc Actually cheap jordan shoes rely on new jordans Chudzinski air max with nike shoes for men Turner, nike huarache Who nike boots had been in the actual Hoyer instead retro jordans of Campbell assessment. jordans for cheap long before going to mn under armour sale as cheap jordans well as

MYLOVERYOU520
chanyuan2017.07.17

louis vuitton outlet

coach factory outlet

ralph lauren?uk

coach outlet store online

coach outlet store online

fred perry polo

coach factory outlet

michael kors outlet store

chrome hearts online store

kobe 9 elite

michael kors outlet

oakley sunglasses

uggs outlet

coach outlet online

cheap oakley sunglasses

lacoste pas cher

coach outlet

hermes belts

louis vuitton outlet online

louis vuitton

cazal outlet

mulberry bags

coach outlet

burberry canada

coach outlet store online

coach factory outlet

coach factory outlet

snapbacks wholesale

oakley sunglasses wholesale

gucci outlet

hermes birkin bag

fitflops sale clearance

polo ralph lauren

foamposite shoes

lacoste polo

cheap oakley sunglasses

christian louboutin shoes

pandora jewellery

cartier watches

cheap replica watches

coach factory outlet

cheap ray ban sunglasses

cheap jerseys wholesale

rolex uk

kate spade outlet online

swarovski outlet

cheap jordans

cheap football shirts

michael kors outlet online

ray ban sunglasses outlet

CHANYUAN

Für die WIN5 Dinge zu wissen, über neue 49ers Cheftrainer Jim TomsulaThe Rhein Fire wurden 6 4 im Jahr 2006, Tomsula 's nur volle Saison als Cheftrainer auf jeder Ebene. Menyen er difor delt inn i rettar laga av Lokale rvarer og mikael kors väska rettar laga av kologiske rvarer. Für viele Männer ist die schnelle Lösung der Krawatte, und ich trage keine Krawatte, so dass ich meine Flieger (Sonnenbrillen) ändern. In diesem Jahr haben wir Geld einfach michael kors portemonnaie nicht so viel davon. Unterbreiten wir them ein Gegenangebot, vergoldet Ihr Angebot als abgelehnt. Schon im Januar war Michael Kors die erste tatsächliche gesponserte Anzeigen auf Instagram zu tun, die in einigen Hasser geführt hat, aber das hat nicht die Marke stoppen in etwa 34.000 neue Anhänger in weniger als 24 von Rech . Die East-Team gewann das Spiel 15 8. R auf die Gefahr zu viele Punkte verbinden, sind michael kors taschen hier Michael Kors Tassen einige andere Auswahlen aus den letzten zwei Jahreszeiten, die geschickte Verweise auf das Spiel zu haben schien. Seit etwa einem halben Jahrzehnt in meiner Seele für eine tiefere Verbindung gesucht, hatte ich zur Orientierung.

Die neue Gehirnforschung ist endlich aufzuholen mit dem, was alte spirituelle Lehrer seit Jahrhunderten gelehrt haben: Geboren in einer Familie von intuitiven keltischen Frauen, erbte sie viele intuitive Geschenke durch ihre Fähigkeiten als medizinische und intuitive empfindlich demonstriert. bolsos michael kors outlet Wir konnten schön ordentlich Schrift auf einem schwarzen Brett mit Flüssigkreide gemacht haben. Entdecken Sie, wie die meisten Service oder Produkt auftreten mit R gerechtere Poren polo ralph lauren australia und die Haut, für größere Kinder, für viel besseres Gedächtnis, für herrliche Teint, für glänzende und beeindruckende Boden Und andere Leute.. Das niederländische Coachingduo arbeitete an den 1990er, 1992 und 1994 African Nations Cups und gewann Silber-, Bronze- und Goldmedaillen.Bonfrere war auch Westerhof's Assistent bei der WM 1994 und anschließend das Team unter Team 23 zu einer michael kors taschen Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta.. Wenn der Karton Basis nicht entfernbar ist, sollten Sie nicht die Tasche waschen.

Single Sign On (SSO): Ein wachsendes Problem in der Social-Media-Welt gerade jetzt ist Identität Proliferation. Shorinji Kan jiu jitsu Studenten Michael Kors Handtaschen Outlet und Lehrer nach einer bolsas mk fast vier Stunden Grading Session am letzten Wochenende an der Wellington Judo michael kors españa Jiu Jitsu Academy. 2. Gleich nach der ganzen Netz suchen und zu erhalten Ansichten, die nicht von Vorteil waren, glaubte ich, mein ganzes Leben war gut über. Im Jahr 2010 Kors erhalten CFDA anerkannt und erhielt die höchste Ehre ihres Lifetime Achievement Award nominiert michael kors handbags australia von US-Vogue Moderedakteurin Anna Wintour.. Banques Et les, laisses complices de ces pratiques, spculent sur la dette des tats. Public Record und Sammlung michael kors väska Items.Any Informationen über Sie, die öffentlichen Eintrag von ralph lauren australia Gerichten oder von Inkassobüros berichtet Schulden werden hier aufgelistet. Aber ich bin auch nicht überrascht, dass die 25 Mannschaften, die wir in der nationalen Meisterschaft gespielt haben, neunmal überrascht waren und einige außergewöhnliche Dinge gemacht haben.

JOWPXZF001

kate spade sale

mbt shoes outlet

cheap ugg boots

ugg boots

ray ban sunglasses outlet

oakley sunglasses

broncos jerseys

colts jerseys

michael kors outlet

coach outlet online

rolex replica

baltimore ravens jerseys

cheap oakley sunglasses

christian louboutin sale

nhl jerseys

ugg boots

saics running shoes

ralph lauren

chiefs jersey

ugg outlet

fitflops

gucci shoes

rolex watches

ugg boots

yeezy boost 350 white

fitflops

nike huarache

bears jerseys

michael kors handbags

prada outlet

adidas nmd

fitflops

ray ban sunglasses

ugg boots

michael kors outlet

new balance shoes

hermes belts

true religion outlet

michael kors purses

coach outlet

omega watches sale

louis vuitton sacs

michael kors uk

jerseys wholesale

coach outlet

fitflops shoes

coach outlet

giants jersey

sac longchamp

gucci sito ufficiale

moncler jackets

golden state warriors jerseys

nike roshe

michael kors outlet

michael kors outlet

louis vuitton sacs

coach outlet store

mont blanc outlet

polo ralph lauren

nike trainers

ugg outlet

snapbacks wholesale

ugg outlet

michael kors outlet

fitflops

coach factory outlet

michael kors uk

polo ralph lauren

jordan shoes

true religion outlet

nike outlet

nike blazer pas cher

mlb jerseys

michael kors handbags

jimmy choo shoes

ugg boots

oakley sunglasses

nike air huarache

true religion outlet

jordan 8

ugg boots

ugg outlet

kate spade sale

michael kors purses

replica watches

michael kors outlet

fitflops sale

christian louboutin shoes

cheap ugg boots

kate spade sale

cheap ugg boots

ralph lauren polo

coach outlet

nike shoes

ugg outlet

jets jersey

michael kors outlet

armani exchange

ugg outlet

atlanta falcons jerseys

UW NAAM

kate spade sale

mbt shoes outlet

cheap ugg boots

ugg boots

ray ban sunglasses outlet

oakley sunglasses

broncos jerseys

colts jerseys

michael kors outlet

coach outlet online

rolex replica

baltimore ravens jerseys

cheap oakley sunglasses

christian louboutin sale

nhl jerseys

ugg boots

saics running shoes

ralph lauren

chiefs jersey

ugg outlet

fitflops

gucci shoes

rolex watches

ugg boots

yeezy boost 350 white

fitflops

nike huarache

bears jerseys

michael kors handbags

prada outlet

adidas nmd

fitflops

ray ban sunglasses

ugg boots

michael kors outlet

new balance shoes

hermes belts

true religion outlet

michael kors purses

coach outlet

omega watches sale

louis vuitton sacs

michael kors uk

jerseys wholesale

coach outlet

fitflops shoes

coach outlet

giants jersey

sac longchamp

gucci sito ufficiale

moncler jackets

golden state warriors jerseys

nike roshe

michael kors outlet

michael kors outlet

louis vuitton sacs

coach outlet store

mont blanc outlet

polo ralph lauren

nike trainers

ugg outlet

snapbacks wholesale

ugg outlet

michael kors outlet

fitflops

coach factory outlet

michael kors uk

polo ralph lauren

jordan shoes

true religion outlet

nike outlet

nike blazer pas cher

mlb jerseys

michael kors handbags

jimmy choo shoes

ugg boots

oakley sunglasses

nike air huarache

true religion outlet

jordan 8

ugg boots

ugg outlet

kate spade sale

michael kors purses

replica watches

michael kors outlet

fitflops sale

christian louboutin shoes

cheap ugg boots

kate spade sale

cheap ugg boots

ralph lauren polo

coach outlet

nike shoes

ugg outlet

jets jersey

michael kors outlet

armani exchange

ugg outlet

atlanta falcons jerseys

UW NAAM
Purchase reglan buy lamictal tablets [url="http://myracepro.com/lamictal-purchase-dosage.html"]buy lamictal tablets[/url] http://myracepro.com/lamictal-purchase-dosage.html buy lamictal tablets buy lamictal online no script [url="http://ronster.com.au/users/tenniscoast/dogs/lamictal-purchase-generic"]buy lamictal online no script[/url] http://ronster.com.au/users/tenniscoast/dogs/lamictal-purchase-generic buy lamictal online no script buy zyban india [url="http://myracepro.com/zyban-buy-online-china.html"]buy zyban india[/url] http://myracepro.com/zyban-buy-online-china.html buy zyban india purchase reglan side [url="http://s151137.gridserver.com/node/1831453"]purchase reglan side[/url] http://s151137.gridserver.com/node/1831453 purchase reglan side buy lamictal from canada [url="http://www.mydreamsafe.com/nestinghome/lamictalbuyonlinenoscript"]buy lamictal from canada[/url] http://www.mydreamsafe.com/nestinghome/lamictalbuyonlinenoscript buy lamictal from canada buy zyban uk [url="http://texasphotoworkshops.com/content/zyban-buy-online-us"]buy zyban uk[/url] http://texasphotoworkshops.com/content/zyban-buy-online-us buy zyban uk where to buy reglan for rabbits [url="http://www.trinidad.cc/forums/automotive/reglan-where-can-i-buy.html"]where to buy reglan for rabbits[/url] http://www.trinidad.cc/forums/automotive/reglan-where-can-i-buy.html where to buy reglan for rabbits purchase reglan and pregnancy [url="http://poscce.nord-vest.ro/ro/intrebari/reglan-buy-online"]purchase reglan and pregnancy[/url] http://poscce.nord-vest.ro/ro/intrebari/reglan-buy-online purchase reglan and pregnancy buy zyban online europe [url="http://theplayersadvantageclub.com/content/zyban-where-can-i-buy"]buy zyban online europe[/url] http://theplayersadvantageclub.com/content/zyban-where-can-i-buy buy zyban online europe buy lamictal uk [url="http://weloveart.in/node/9213"]buy lamictal uk[/url] http://weloveart.in/node/9213 buy lamictal uk zyban to buy [url="http://www.remavto.net/content/zyban-buy-uk"]zyban to buy[/url] http://www.remavto.net/content/zyban-buy-uk zyban to buy buy lamictal online [url="http://canadian.idolblog.com/node/23443"]buy lamictal online[/url] http://canadian.idolblog.com/node/23443 buy lamictal online purchase lamictal [url="http://www.langlevedeliefde.nl/lamictal-buy-generic-online"]purchase lamictal[/url] http://www.langlevedeliefde.nl/lamictal-buy-generic-online purchase lamictal purchase lamictal online [url="http://poscce.nord-vest.ro/ro/intrebari/lamictal-buy-online-canada"]purchase lamictal online[/url] http://poscce.nord-vest.ro/ro/intrebari/lamictal-buy-online-canada purchase lamictal online get zyban online [url="http://poscce.nord-vest.ro/ro/intrebari/zyban-buy-online-canada"]get zyban online[/url] http://poscce.nord-vest.ro/ro/intrebari/zyban-buy-online-canada get zyban online zyban to buy [url="http://agarvina.vn/node/213499"]zyban to buy[/url] http://agarvina.vn/node/213499 zyban to buy purchase lamictal rash [url="http://polesoft.ru/doc/3997.html"]purchase lamictal rash[/url] http://polesoft.ru/doc/3997.html purchase lamictal rash buy zyban tablets uk [url="http://canadian.idolblog.com/node/23442"]buy zyban tablets uk[/url] http://canadian.idolblog.com/node/23442 buy zyban tablets uk order lamictal 200mg [url="http://theplayersadvantageclub.com/content/lamictal-purchase"]order lamictal 200mg[/url] http://theplayersadvantageclub.com/content/lamictal-purchase order lamictal 200mg buy lamictal online no script [url="http://www.fpgacentral.com/fpga-eda-tools/lamictal-purchase-and-pregnancy"]buy lamictal online no script[/url] http://www.fpgacentral.com/fpga-eda-tools/lamictal-purchase-and-pregnancy buy lamictal online no script buy generic zyban online [url="http://www.langlevedeliefde.nl/zyban-buy-uk-online"]buy generic zyban online[/url] http://www.langlevedeliefde.nl/zyban-buy-uk-online buy generic zyban online buy zyban in uk [url="http://ronster.com.au/users/tenniscoast/dogs/zyban-buy-american-express"]buy zyban in uk[/url] http://ronster.com.au/users/tenniscoast/dogs/zyban-buy-american-express buy zyban in uk #reglan [url="http://myracepro.com/reglan-order.html"]#reglan[/url] http://myracepro.com/reglan-order.html #reglan buy lamictal online canada [url="http://peatmoss.ru/content/lamictal-purchase-xr"]buy lamictal online canada[/url] http://peatmoss.ru/content/lamictal-purchase-xr buy lamictal online canada purchase zyban [url="http://polesoft.ru/doc/3996.html"]purchase zyban[/url] http://polesoft.ru/doc/3996.html purchase zyban purchase lamictal [url="http://www.remavto.net/content/lamictal-purchase-bipolar"]purchase lamictal[/url] http://www.remavto.net/content/lamictal-purchase-bipolar purchase lamictal buy reglan injection [url="http://online.testico.pl/?q=node/1028436"]buy reglan injection[/url] http://online.testico.pl/?q=node/1028436 buy reglan injection buy lamictal 100mg online [url="http://precompracaracolunidaddemedios.com/node/26731"]buy lamictal 100mg online[/url] http://precompracaracolunidaddemedios.com/node/26731 buy lamictal 100mg online mail-order reglan [url="http://ronster.com.au/users/meanrookery/dogs/reglan-order"]mail-order reglan[/url] http://ronster.com.au/users/meanrookery/dogs/reglan-order mail-order reglan purchase lamictal generic [url="http://www.salvauncorazon.org/eventos/lamictal-buy-generic-online-14913"]purchase lamictal generic[/url] http://www.salvauncorazon.org/eventos/lamictal-buy-generic-online-14913 purchase lamictal generic purchase reglan and pregnancy [url="http://precompracaracolunidaddemedios.com/node/26725"]purchase reglan and pregnancy[/url] http://precompracaracolunidaddemedios.com/node/26725 purchase reglan and pregnancy where can you buy zyban [url="http://peatmoss.ru/content/zyban-buy"]where can you buy zyban[/url] http://peatmoss.ru/content/zyban-buy where can you buy zyban buying zyban thailand [url="http://www.fpgacentral.com/fpga-eda-tools/zyban-buy-cheap-1"]buying zyban thailand[/url] http://www.fpgacentral.com/fpga-eda-tools/zyban-buy-cheap-1 buying zyban thailand buy lamictal 100mg online [url="http://www.sarinform.ru/node/171292"]buy lamictal 100mg online[/url] http://www.sarinform.ru/node/171292 buy lamictal 100mg online purchase reglan 10mg [url="http://zooinformation.ru/moskva/salony-dlya-jivotnyh/reglan-buy-injection"]purchase reglan 10mg[/url] http://zooinformation.ru/moskva/salony-dlya-jivotnyh/reglan-buy-injection purchase reglan 10mg buy reglan cheap [url="http://lacrosse.clubsetup.com/player/rene-gwendolyn"]buy reglan cheap[/url] http://lacrosse.clubsetup.com/player/rene-gwendolyn buy reglan cheap buy lamictal from canada [url="http://lacrosse.clubsetup.com/player/cordy-leonor"]buy lamictal from canada[/url] http://lacrosse.clubsetup.com/player/cordy-leonor buy lamictal from canada buy lamictal [url="http://agarvina.vn/node/213500"]buy lamictal[/url] http://agarvina.vn/node/213500 buy lamictal buy zyban cheap [url="http://www.salvauncorazon.org/eventos/zyban-buy-australia-14912"]buy zyban cheap[/url] http://www.salvauncorazon.org/eventos/zyban-buy-australia-14912 buy zyban cheap where to buy reglan online [url="http://www.sarinform.ru/node/171290"]where to buy reglan online[/url] http://www.sarinform.ru/node/171290 where to buy reglan online
MAIL-ORDER REGLAN
Where to buy reglan for rabbits buy lamictal xr online [url="http://lk05lk.autoinsy.com/qiugou/lamictalorderonline6"]buy lamictal xr online[/url] http://lk05lk.autoinsy.com/qiugou/lamictalorderonline6 buy lamictal xr online order lamictal [url="http://www.xibuqipei.com/qiugou/lamictalpurchaserash6"]order lamictal[/url] http://www.xibuqipei.com/qiugou/lamictalpurchaserash6 order lamictal purchase lamictal online [url="http://www.alobrasil.com/en/node/3088"]purchase lamictal online[/url] http://www.alobrasil.com/en/node/3088 purchase lamictal online buy zyban [url="http://lk05lk.autoinsy.com/qiugou/zybanorder1"]buy zyban[/url] http://lk05lk.autoinsy.com/qiugou/zybanorder1 buy zyban purchase lamictal for depression [url="http://dev.marketvision.in/forum/lamictal-purchase-depression-59195.html"]purchase lamictal for depression[/url] http://dev.marketvision.in/forum/lamictal-purchase-depression-59195.html purchase lamictal for depression buy zyban online india [url="http://www.inno-terra.ru/node/117936"]buy zyban online india[/url] http://www.inno-terra.ru/node/117936 buy zyban online india order zyban online [url="http://upswc.com/?q=zyban-buy-online-uk"]order zyban online[/url] http://upswc.com/?q=zyban-buy-online-uk order zyban online buy generic zyban [url="http://www.alobrasil.com/en/node/3054"]buy generic zyban[/url] http://www.alobrasil.com/en/node/3054 buy generic zyban buy zyban online [url="http://www.jobformas.ro/content/zyban-purchase"]buy zyban online[/url] http://www.jobformas.ro/content/zyban-purchase buy zyban online purchase lamictal and pregnancy [url="https://fitpeople.dk/forum/lamictal-purchase-generic"]purchase lamictal and pregnancy[/url] https://fitpeople.dk/forum/lamictal-purchase-generic purchase lamictal and pregnancy buying zyban thailand [url="http://www.xibuqipei.com/qiugou/zybanbuyuk4"]buying zyban thailand[/url] http://www.xibuqipei.com/qiugou/zybanbuyuk4 buying zyban thailand buy lamictal from canada [url="http://www.gregorichef.it/ricette/lamictal-purchase-and-pregnancy.html-0"]buy lamictal from canada[/url] http://www.gregorichef.it/ricette/lamictal-purchase-and-pregnancy.html-0 buy lamictal from canada buy lamictal online [url="http://www.inno-terra.ru/node/117937"]buy lamictal online[/url] http://www.inno-terra.ru/node/117937 buy lamictal online buy lamictal uk [url="http://www.sfhalland.se/content/enk%C3%A4t-1-2017-05-28-0543"]buy lamictal uk[/url] http://www.sfhalland.se/content/enk%C3%A4t-1-2017-05-28-0543 buy lamictal uk buy zyban tablets [url="http://kx01fu.autoinsy.com/qiugou/zybanbuyinuk3"]buy zyban tablets[/url] http://kx01fu.autoinsy.com/qiugou/zybanbuyinuk3 buy zyban tablets buy lamictal 100mg online [url="http://intranet.detoekomstvanbrabant.nl/groups/lamictal-purchase"]buy lamictal 100mg online[/url] http://intranet.detoekomstvanbrabant.nl/groups/lamictal-purchase buy lamictal 100mg online purchase lamictal dosage [url="http://www.focolaccia.org/portale/mercatino/lamictal-purchase-and-pregnancy"]purchase lamictal dosage[/url] http://www.focolaccia.org/portale/mercatino/lamictal-purchase-and-pregnancy purchase lamictal dosage where can you buy zyban [url="http://www.monteinfo.ru/blogs/zyban-buy-online-australia"]where can you buy zyban[/url] http://www.monteinfo.ru/blogs/zyban-buy-online-australia where can you buy zyban buy lamictal online usa [url="http://www.koledzyzwojska.pl/watek/lamictal-order"]buy lamictal online usa[/url] http://www.koledzyzwojska.pl/watek/lamictal-order buy lamictal online usa purchase lamictal dosage [url="http://upswc.com/?q=lamictal-order-200mg"]purchase lamictal dosage[/url] http://upswc.com/?q=lamictal-order-200mg purchase lamictal dosage where can i buy zyban [url="http://me77gd.autoinsy.com/qiugou/zybanbuyonlineinchina2"]where can i buy zyban[/url] http://me77gd.autoinsy.com/qiugou/zybanbuyonlineinchina2 where can i buy zyban #lamictal [url="http://tiptiyul.com/content/lamictal-purchase-generic-0"]#lamictal[/url] http://tiptiyul.com/content/lamictal-purchase-generic-0 #lamictal buy reglan injection [url="http://hunt0353.edumedia.ca/mtm6231/assg03/node/122867"]buy reglan injection[/url] http://hunt0353.edumedia.ca/mtm6231/assg03/node/122867 buy reglan injection lamictal for purchase [url="http://essayrobot.com/drupal/content/lamictal-buy-online"]lamictal for purchase[/url] http://essayrobot.com/drupal/content/lamictal-buy-online lamictal for purchase buy zyban online us [url="http://www.gregorichef.it/ricette/zyban-order-online-canada.html"]buy zyban online us[/url] http://www.gregorichef.it/ricette/zyban-order-online-canada.html buy zyban online us buy lamictal [url="http://www.monteinfo.ru/blogs/lamictal-buy-xr-online-0"]buy lamictal[/url] http://www.monteinfo.ru/blogs/lamictal-buy-xr-online-0 buy lamictal buy zyban online uk [url="http://www.koledzyzwojska.pl/watek/zyban-buy-cheap"]buy zyban online uk[/url] http://www.koledzyzwojska.pl/watek/zyban-buy-cheap buy zyban online uk order aristocort a [url="http://agonda.ru/bytovaya-elektronika/foto-video/aristocort-buy-cream-online"]order aristocort a[/url] http://agonda.ru/bytovaya-elektronika/foto-video/aristocort-buy-cream-online order aristocort a buy lamictal xr [url="http://me77gd.autoinsy.com/qiugou/lamictalbuyxr3"]buy lamictal xr[/url] http://me77gd.autoinsy.com/qiugou/lamictalbuyxr3 buy lamictal xr buying zyban thailand [url="http://intranet.detoekomstvanbrabant.nl/groups/zyban-buy-online-canada-0"]buying zyban thailand[/url] http://intranet.detoekomstvanbrabant.nl/groups/zyban-buy-online-canada-0 buying zyban thailand can you buy zyban over the counter [url="http://my52dj.autoinsy.com/qiugou/zybanbuy5"]can you buy zyban over the counter[/url] http://my52dj.autoinsy.com/qiugou/zybanbuy5 can you buy zyban over the counter buy zyban online australia [url="http://tiptiyul.com/content/zyban-order-online"]buy zyban online australia[/url] http://tiptiyul.com/content/zyban-order-online buy zyban online australia order zyban [url="https://fitpeople.dk/forum/zyban-buy-uk"]order zyban[/url] https://fitpeople.dk/forum/zyban-buy-uk order zyban buying zyban thailand [url="http://dev.marketvision.in/forum/zyban-buy-online-uk-59185.html"]buying zyban thailand[/url] http://dev.marketvision.in/forum/zyban-buy-online-uk-59185.html buying zyban thailand buy lamictal online canada [url="http://www.jobformas.ro/content/lamictal-buy-cheap-0"]buy lamictal online canada[/url] http://www.jobformas.ro/content/lamictal-buy-cheap-0 buy lamictal online canada buy zyban online us [url="http://essayrobot.com/drupal/content/zyban-where-can-you-buy"]buy zyban online us[/url] http://essayrobot.com/drupal/content/zyban-where-can-you-buy buy zyban online us buy lamictal [url="http://kx01fu.autoinsy.com/qiugou/lamictalpurchasedosage5"]buy lamictal[/url] http://kx01fu.autoinsy.com/qiugou/lamictalpurchasedosage5 buy lamictal buy lamictal xr online [url="http://my52dj.autoinsy.com/qiugou/lamictalbuycheap6"]buy lamictal xr online[/url] http://my52dj.autoinsy.com/qiugou/lamictalbuycheap6 buy lamictal xr online buy lamictal xr [url="http://www.glavnoe-spb.ru/catalog/lamictal-buy-online-uk"]buy lamictal xr[/url] http://www.glavnoe-spb.ru/catalog/lamictal-buy-online-uk buy lamictal xr buy zyban canada [url="http://www.focolaccia.org/portale/mercatino/zyban-purchase-online"]buy zyban canada[/url] http://www.focolaccia.org/portale/mercatino/zyban-purchase-online buy zyban canada
WHERE TO BUY REGLAN
Purchase alesse zanaflex buy online uk [url="http://sarapuldarom.zz.vc/?q=node/582"]zanaflex buy online uk[/url] http://sarapuldarom.zz.vc/?q=node/582 zanaflex buy online uk buy alesse birth control pills [url="http://www.blackpgn.com/en/inquiry-alliance-partnershipcorporate-march-16-2017-0941-1"]buy alesse birth control pills[/url] http://www.blackpgn.com/en/inquiry-alliance-partnershipcorporate-march-16-2017-0941-1 buy alesse birth control pills order diovan blood pressure medicine [url="http://www.outcastdigital.net/node/178474"]order diovan blood pressure medicine[/url] http://www.outcastdigital.net/node/178474 order diovan blood pressure medicine purchase dilantin [url="http://www.blackpgn.com/en/inquiry-alliance-partnershipcorporate-march-16-2017-0827-0"]purchase dilantin[/url] http://www.blackpgn.com/en/inquiry-alliance-partnershipcorporate-march-16-2017-0827-0 purchase dilantin buy generic alesse online [url="http://www.holyangelsisc.edu.in/content/alesse-buy"]buy generic alesse online[/url] http://www.holyangelsisc.edu.in/content/alesse-buy buy generic alesse online can you buy diovan online [url="http://junction66.com/node/3811"]can you buy diovan online[/url] http://junction66.com/node/3811 can you buy diovan online order floxin otic [url="http://junction66.com/node/3808"]order floxin otic[/url] http://junction66.com/node/3808 order floxin otic purchase floxin eye [url="http://www.blackpgn.com/en/inquiry-alliance-partnershipcorporate-march-16-2017-0827"]purchase floxin eye[/url] http://www.blackpgn.com/en/inquiry-alliance-partnershipcorporate-march-16-2017-0827 purchase floxin eye buy generic diovan hct [url="http://lisavienna.at/de/node/80119"]buy generic diovan hct[/url] http://lisavienna.at/de/node/80119 buy generic diovan hct buy alesse birth control [url="http://www.outcastdigital.net/node/178475"]buy alesse birth control[/url] http://www.outcastdigital.net/node/178475 buy alesse birth control best place to buy astelin [url="http://junction66.com/node/3810"]best place to buy astelin[/url] http://junction66.com/node/3810 best place to buy astelin purchase alesse birth control [url="http://lisavienna.at/de/node/80120"]purchase alesse birth control[/url] http://lisavienna.at/de/node/80120 purchase alesse birth control order alesse birth control [url="http://www.baguiocity.com/automobile/alesse-order-online"]order alesse birth control[/url] http://www.baguiocity.com/automobile/alesse-order-online order alesse birth control alesse does order matter [url="http://agonda.ru/stroitelstvo-i-remont/alesse-buy-online-cheap"]alesse does order matter[/url] http://agonda.ru/stroitelstvo-i-remont/alesse-buy-online-cheap alesse does order matter buy astelin nasal spray [url="http://www.outcastdigital.net/node/178473"]buy astelin nasal spray[/url] http://www.outcastdigital.net/node/178473 buy astelin nasal spray diovan purchase canada [url="http://www.holyangelsisc.edu.in/content/diovan-buy-cheap"]diovan purchase canada[/url] http://www.holyangelsisc.edu.in/content/diovan-buy-cheap diovan purchase canada where can i buy diovan cheap [url="http://medicineandhealthukm.com/author/diovan-order-hct"]where can i buy diovan cheap[/url] http://medicineandhealthukm.com/author/diovan-order-hct where can i buy diovan cheap mail order dilantin [url="http://junction66.com/node/3809"]mail order dilantin[/url] http://junction66.com/node/3809 mail order dilantin buy alesse 21 online [url="http://www.heptagenic.com/article/alesse-buy-birth-control-online"]buy alesse 21 online[/url] http://www.heptagenic.com/article/alesse-buy-birth-control-online buy alesse 21 online purchase zanaflex side [url="http://www.eicohr.com/content/zanaflex-purchase"]purchase zanaflex side[/url] http://www.eicohr.com/content/zanaflex-purchase purchase zanaflex side purchase astelin side [url="http://www.baguiocity.com/automobile/astelin-purchase-nasal"]purchase astelin side[/url] http://www.baguiocity.com/automobile/astelin-purchase-nasal purchase astelin side where can i buy diovan hct [url="http://www.blackpgn.com/en/inquiry-alliance-partnershipcorporate-march-16-2017-0941-0"]where can i buy diovan hct[/url] http://www.blackpgn.com/en/inquiry-alliance-partnershipcorporate-march-16-2017-0941-0 where can i buy diovan hct purchase floxin ophthalmic drops [url="http://www.outcastdigital.net/node/178470"]purchase floxin ophthalmic drops[/url] http://www.outcastdigital.net/node/178470 purchase floxin ophthalmic drops purchase astelin reviews [url="http://www.holyangelsisc.edu.in/content/astelin-buy-nasal-spray"]purchase astelin reviews[/url] http://www.holyangelsisc.edu.in/content/astelin-buy-nasal-spray purchase astelin reviews mail-order diovan [url="http://www.heptagenic.com/article/diovan-order-blood-pressure-medicine"]mail-order diovan[/url] http://www.heptagenic.com/article/diovan-order-blood-pressure-medicine mail-order diovan buy generic alesse online [url="http://medicineandhealthukm.com/author/alesse-order-birth-control-pills"]buy generic alesse online[/url] http://medicineandhealthukm.com/author/alesse-order-birth-control-pills buy generic alesse online buy dilantin online [url="http://www.outcastdigital.net/node/178471"]buy dilantin online[/url] http://www.outcastdigital.net/node/178471 buy dilantin online order zanaflex on-line [url="http://www.territoriosporlapaz.gov.co/zanaflex-buy-4mg"]order zanaflex on-line[/url] http://www.territoriosporlapaz.gov.co/zanaflex-buy-4mg order zanaflex on-line purchase floxin ophthalmic drops [url="https://www.sfdcs.org/dcs/node/232536"]purchase floxin ophthalmic drops[/url] https://www.sfdcs.org/dcs/node/232536 purchase floxin ophthalmic drops purchase zanaflex [url="http://www.zalozba-sophia.si/content/podatki-za-racun-25557"]purchase zanaflex[/url] http://www.zalozba-sophia.si/content/podatki-za-racun-25557 purchase zanaflex where to buy dilantin [url="https://www.sfdcs.org/dcs/node/232537"]where to buy dilantin[/url] https://www.sfdcs.org/dcs/node/232537 where to buy dilantin purchase astelin coupon [url="http://lisavienna.at/de/node/80118"]purchase astelin coupon[/url] http://lisavienna.at/de/node/80118 purchase astelin coupon buy azelastine nasal spray uk [url="http://www.blackpgn.com/en/inquiry-alliance-partnershipcorporate-march-16-2017-0941"]buy azelastine nasal spray uk[/url] http://www.blackpgn.com/en/inquiry-alliance-partnershipcorporate-march-16-2017-0941 buy azelastine nasal spray uk purchase dilantin dosage [url="http://lisavienna.at/de/node/80117"]purchase dilantin dosage[/url] http://lisavienna.at/de/node/80117 purchase dilantin dosage zanaflex buy online uk [url="http://lisavienna.at/de/node/80121"]zanaflex buy online uk[/url] http://lisavienna.at/de/node/80121 zanaflex buy online uk when to order dilantin levels [url="http://www.baguiocity.com/automobile/dilantin-buy-mexico"]when to order dilantin levels[/url] http://www.baguiocity.com/automobile/dilantin-buy-mexico when to order dilantin levels do people buy zanaflex [url="http://casasildavia.es/en/node/78631"]do people buy zanaflex[/url] http://casasildavia.es/en/node/78631 do people buy zanaflex purchase zanaflex online [url="http://boardshapers.com.au/content/zanaflex-buy-online-uk"]purchase zanaflex online[/url] http://boardshapers.com.au/content/zanaflex-buy-online-uk purchase zanaflex online buy diovan 160 [url="http://www.baguiocity.com/automobile/diovan-buy-online-cheap"]buy diovan 160[/url] http://www.baguiocity.com/automobile/diovan-buy-online-cheap buy diovan 160 buy dilantin 100 mg best price [url="http://www.holyangelsisc.edu.in/content/dilantin-buy"]buy dilantin 100 mg best price[/url] http://www.holyangelsisc.edu.in/content/dilantin-buy buy dilantin 100 mg best price
ORDER ALESSE ONLINE CANADA
Cheap cialis super active purchase alligator [url="http://ronster.com.au/users/meanrookery/dogs/alli-buy-gsk"]purchase alligator[/url] http://ronster.com.au/users/meanrookery/dogs/alli-buy-gsk purchase alligator where to order alli diet pills [url="http://www.pilateswithsue.com/index.php?q=alli-price-target"]where to order alli diet pills[/url] http://www.pilateswithsue.com/index.php?q=alli-price-target where to order alli diet pills where can i buy celebrex over the counter [url="http://pergunto.com/resposta/celebrex-mail-order"]where can i buy celebrex over the counter[/url] http://pergunto.com/resposta/celebrex-mail-order where can i buy celebrex over the counter buy mexican cialis [url="https://jamtime.org/content/cialis-buy-canada"]buy mexican cialis[/url] https://jamtime.org/content/cialis-buy-canada buy mexican cialis buy alli costco [url="http://www.paspartu74.ru/testimonial/alli-buy-boots"]buy alli costco[/url] http://www.paspartu74.ru/testimonial/alli-buy-boots buy alli costco order celebrex from canada [url="http://www.inclusivetechprize.org/wishlist/celebrex-buy-canadian-pharmacy"]order celebrex from canada[/url] http://www.inclusivetechprize.org/wishlist/celebrex-buy-canadian-pharmacy order celebrex from canada buy cialis online hong kong [url="http://www.inclusivetechprize.org/wishlist/cialis-buy-50mg"]buy cialis online hong kong[/url] http://www.inclusivetechprize.org/wishlist/cialis-buy-50mg buy cialis online hong kong buy cialis tesco [url="http://pergunto.com/resposta/cialis-buy-canada-online"]buy cialis tesco[/url] http://pergunto.com/resposta/cialis-buy-canada-online buy cialis tesco celebrex to buy [url="http://texasphotoworkshops.com/content/celebrex-order-over-counter-0"]celebrex to buy[/url] http://texasphotoworkshops.com/content/celebrex-order-over-counter-0 celebrex to buy buy alli cvs [url="http://wisedecider.net/node/56018"]buy alli cvs[/url] http://wisedecider.net/node/56018 buy alli cvs celebrex to buy [url="http://drupal6.cefe.net/?q=node/3583"]celebrex to buy[/url] http://drupal6.cefe.net/?q=node/3583 celebrex to buy buy cheap generic celebrex [url="http://precompracaracolunidaddemedios.com/node/26545"]buy cheap generic celebrex[/url] http://precompracaracolunidaddemedios.com/node/26545 buy cheap generic celebrex buy alli diet pills [url="https://www.propdivide.com/content/alli-cheap-jerseys"]buy alli diet pills[/url] https://www.propdivide.com/content/alli-cheap-jerseys buy alli diet pills buy alli from uk [url="http://www.inclusivetechprize.org/wishlist/alli-buy-sainsburys"]buy alli from uk[/url] http://www.inclusivetechprize.org/wishlist/alli-buy-sainsburys buy alli from uk how do i order celebrex from canada [url="https://www.propdivide.com/content/celebrex-buy-line"]how do i order celebrex from canada[/url] https://www.propdivide.com/content/celebrex-buy-line how do i order celebrex from canada buy celebrex 200mg [url="http://sportsnutritionarticles.com/articles/node/253608"]buy celebrex 200mg[/url] http://sportsnutritionarticles.com/articles/node/253608 buy celebrex 200mg order celebrex with out a prescription [url="http://www.b2b-transport.ru/gruz/41087"]order celebrex with out a prescription[/url] http://www.b2b-transport.ru/gruz/41087 order celebrex with out a prescription buy cialis us pharmacy [url="http://www.remavto.net/content/cialis-buy-spain"]buy cialis us pharmacy[/url] http://www.remavto.net/content/cialis-buy-spain buy cialis us pharmacy buy alli pills online uk [url="http://texasphotoworkshops.com/content/alli-purchasegator-snapping-turtle"]buy alli pills online uk[/url] http://texasphotoworkshops.com/content/alli-purchasegator-snapping-turtle buy alli pills online uk buy alli fat burner [url="http://www.remavto.net/content/alli-price-cvs"]buy alli fat burner[/url] http://www.remavto.net/content/alli-price-cvs buy alli fat burner buy cialis powder [url="http://precompracaracolunidaddemedios.com/node/26544"]buy cialis powder[/url] http://precompracaracolunidaddemedios.com/node/26544 buy cialis powder buy celebrex nz [url="http://theplayersadvantageclub.com/content/celebrex-buy-generic-online"]buy celebrex nz[/url] http://theplayersadvantageclub.com/content/celebrex-buy-generic-online buy celebrex nz buy cialis dublin [url="http://drupal6.cefe.net/?q=node/3582"]buy cialis dublin[/url] http://drupal6.cefe.net/?q=node/3582 buy cialis dublin order celebrex [url="http://wisedecider.net/node/56017"]order celebrex[/url] http://wisedecider.net/node/56017 order celebrex order celebrex over the counter [url="http://www.remavto.net/content/celebrex-purchase-200mg"]order celebrex over the counter[/url] http://www.remavto.net/content/celebrex-purchase-200mg order celebrex over the counter buy alli amazon [url="http://drupal6.cefe.net/?q=node/3584"]buy alli amazon[/url] http://drupal6.cefe.net/?q=node/3584 buy alli amazon buy cialis online now [url="http://www.blacmera.com/node/205780"]buy cialis online now[/url] http://www.blacmera.com/node/205780 buy cialis online now purchase alli in uk [url="http://hodogaya.catholic.ne.jp/en/node/6763"]purchase alli in uk[/url] http://hodogaya.catholic.ne.jp/en/node/6763 purchase alli in uk buy alli diet pills south africa [url="http://www.gabrielazumstein.ch/node/18950"]buy alli diet pills south africa[/url] http://www.gabrielazumstein.ch/node/18950 buy alli diet pills south africa cheap cialis 20 mg [url="http://www.myneatweb.com/business-directory/cialis-buy-36-hour"]cheap cialis 20 mg[/url] http://www.myneatweb.com/business-directory/cialis-buy-36-hour cheap cialis 20 mg buy cialis legally online [url="http://www.b2b-transport.ru/gruz/41086"]buy cialis legally online[/url] http://www.b2b-transport.ru/gruz/41086 buy cialis legally online buy celebrex online australia [url="http://www.paspartu74.ru/testimonial/celebrex-buy"]buy celebrex online australia[/url] http://www.paspartu74.ru/testimonial/celebrex-buy buy celebrex online australia where can i buy celebrex [url="http://ronster.com.au/users/meanrookery/dogs/celebrex-cheapest-place-buy"]where can i buy celebrex[/url] http://ronster.com.au/users/meanrookery/dogs/celebrex-cheapest-place-buy where can i buy celebrex buy cialis in canada [url="http://texasphotoworkshops.com/content/cialis-buy-50mg"]buy cialis in canada[/url] http://texasphotoworkshops.com/content/cialis-buy-50mg buy cialis in canada where to buy my alli in canada [url="http://sportsnutritionarticles.com/articles/node/253609"]where to buy my alli in canada[/url] http://sportsnutritionarticles.com/articles/node/253609 where to buy my alli in canada buy cialis in korea [url="http://theplayersadvantageclub.com/content/cialis-purchase-canada"]buy cialis in korea[/url] http://theplayersadvantageclub.com/content/cialis-purchase-canada buy cialis in korea buy alli starter kit [url="http://ier.ro/alli-order-pills-online.html"]buy alli starter kit[/url] http://ier.ro/alli-order-pills-online.html buy alli starter kit buy alli tablets [url="http://theplayersadvantageclub.com/content/alli-buy-slimming-pills"]buy alli tablets[/url] http://theplayersadvantageclub.com/content/alli-buy-slimming-pills buy alli tablets buy celebrex online [url="http://sciencerss.com/content/celebrex-buy-cheap"]buy celebrex online[/url] http://sciencerss.com/content/celebrex-buy-cheap buy celebrex online buying cialis hong kong [url="https://www.propdivide.com/content/cialis-buy-discount"]buying cialis hong kong[/url] https://www.propdivide.com/content/cialis-buy-discount buying cialis hong kong
PURCHASE GENERIC CIALIS
Order celebrex 200mg betnovate n order [url="http://www.poezdka66.ru/node/279928"]betnovate n order[/url] http://www.poezdka66.ru/node/279928 betnovate n order buy betnovate c online [url="http://www.intermartialarts.com/node/71568"]buy betnovate c online[/url] http://www.intermartialarts.com/node/71568 buy betnovate c online mail order benicar [url="http://chargebackrisk.com/content/benicar_buy_olmesartan_medoxomil"]mail order benicar[/url] http://chargebackrisk.com/content/benicar_buy_olmesartan_medoxomil mail order benicar buy alli starter kit [url="https://freetouradvisor.com/alli-price"]buy alli starter kit[/url] https://freetouradvisor.com/alli-price buy alli starter kit order deltasone generic name [url="http://chargebackrisk.com/content/deltasone_purchase_generic_name"]order deltasone generic name[/url] http://chargebackrisk.com/content/deltasone_purchase_generic_name order deltasone generic name order celebrex with out a prescription [url="http://www.consciousflix.com/content/celebrex-order-canada"]order celebrex with out a prescription[/url] http://www.consciousflix.com/content/celebrex-order-canada order celebrex with out a prescription order noroxin dosage [url="http://www.codefarms.com/node/105583"]order noroxin dosage[/url] http://www.codefarms.com/node/105583 order noroxin dosage buy celebrex usa [url="https://freetouradvisor.com/celebrex-buy-uk"]buy celebrex usa[/url] https://freetouradvisor.com/celebrex-buy-uk buy celebrex usa buy benicar cheap online [url="http://dev.marines.army.com/forum/benicar-purchase"]buy benicar cheap online[/url] http://dev.marines.army.com/forum/benicar-purchase buy benicar cheap online buy betnovate rd ointment online [url="http://robfordmustgo.com/content/profile-990812152"]buy betnovate rd ointment online[/url] http://robfordmustgo.com/content/profile-990812152 buy betnovate rd ointment online buy noroxin online [url="http://www.territoriosporlapaz.gov.co/noroxin-purchase"]buy noroxin online[/url] http://www.territoriosporlapaz.gov.co/noroxin-purchase buy noroxin online can i buy deltasone at cvs [url="http://tiptiyul.com/content/deltasone-order-side"]can i buy deltasone at cvs[/url] http://tiptiyul.com/content/deltasone-order-side can i buy deltasone at cvs order deltasone generic name [url="http://krasnogorsk-makler.ru/realty/demand/35576"]order deltasone generic name[/url] http://krasnogorsk-makler.ru/realty/demand/35576 order deltasone generic name where to buy deltasone [url="http://www.vivreenaidant.fr/groupe/discussion/deltasone-purchase-dose"]where to buy deltasone[/url] http://www.vivreenaidant.fr/groupe/discussion/deltasone-purchase-dose where to buy deltasone purchase noroxin side [url="http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/noroxin-order-dose-0"]purchase noroxin side[/url] http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/noroxin-order-dose-0 purchase noroxin side buy benicar 20 mg [url="http://krasnogorsk-makler.ru/realty/demand/35575"]buy benicar 20 mg[/url] http://krasnogorsk-makler.ru/realty/demand/35575 buy benicar 20 mg order deltasone over the counter [url="http://dev.marines.army.com/forum/deltasone-order-uses"]order deltasone over the counter[/url] http://dev.marines.army.com/forum/deltasone-order-uses order deltasone over the counter order noroxin medication [url="http://krasnogorsk-makler.ru/realty/demand/35574"]order noroxin medication[/url] http://krasnogorsk-makler.ru/realty/demand/35574 order noroxin medication betnovate n buy online india [url="http://www.loksatta.info/looking-betnovate-not-problem-buy-7"]betnovate n buy online india[/url] http://www.loksatta.info/looking-betnovate-not-problem-buy-7 betnovate n buy online india buy betnovate rd online [url="http://www.onemindconference.com/itw/?q=node/55234"]buy betnovate rd online[/url] http://www.onemindconference.com/itw/?q=node/55234 buy betnovate rd online purchase noroxin dosage [url="http://www.marlboropd.org/node/10748"]purchase noroxin dosage[/url] http://www.marlboropd.org/node/10748 purchase noroxin dosage buy benicar canada [url="http://www.vivreenaidant.fr/groupe/discussion/benicar-buy-online"]buy benicar canada[/url] http://www.vivreenaidant.fr/groupe/discussion/benicar-buy-online buy benicar canada can you purchase celebrex over the counter [url="http://dev.coastguard.army.com/forum/celebrex-buy-online-uk"]can you purchase celebrex over the counter[/url] http://dev.coastguard.army.com/forum/celebrex-buy-online-uk can you purchase celebrex over the counter mail order benicar [url="http://www.territoriosporlapaz.gov.co/benicar-buy-cheap"]mail order benicar[/url] http://www.territoriosporlapaz.gov.co/benicar-buy-cheap mail order benicar purchase noroxin [url="http://www.vivreenaidant.fr/groupe/discussion/noroxin-order-400mg"]purchase noroxin[/url] http://www.vivreenaidant.fr/groupe/discussion/noroxin-order-400mg purchase noroxin buy deltasone online without a script [url="http://www.territoriosporlapaz.gov.co/deltasone-purchase"]buy deltasone online without a script[/url] http://www.territoriosporlapaz.gov.co/deltasone-purchase buy deltasone online without a script where can you purchase alli pills [url="http://pmexperience.org/ru/content/alli-buy-boots"]where can you purchase alli pills[/url] http://pmexperience.org/ru/content/alli-buy-boots where can you purchase alli pills buy betnovate cream 0.1 [url="http://ke56gx.autoinsy.com/qiugou/betnovatebuycream010"]buy betnovate cream 0.1[/url] http://ke56gx.autoinsy.com/qiugou/betnovatebuycream010 buy betnovate cream 0.1 buy betnovate for eczema [url="http://www.eicohr.com/content/betnovate-buy-c-online"]buy betnovate for eczema[/url] http://www.eicohr.com/content/betnovate-buy-c-online buy betnovate for eczema buy celebrex canadian pharmacy [url="http://pmexperience.org/ru/content/celebrex-buy-uk"]buy celebrex canadian pharmacy[/url] http://pmexperience.org/ru/content/celebrex-buy-uk buy celebrex canadian pharmacy buy alli walgreens [url="http://www.territoriosporlapaz.gov.co/alli-buy-pills-online-uk"]buy alli walgreens[/url] http://www.territoriosporlapaz.gov.co/alli-buy-pills-online-uk buy alli walgreens order noroxin [url="http://dev.marines.army.com/forum/noroxin-purchase-antibiotic"]order noroxin[/url] http://dev.marines.army.com/forum/noroxin-purchase-antibiotic order noroxin #noroxin [url="http://tiptiyul.com/content/noroxin-purchase-dose"]#noroxin[/url] http://tiptiyul.com/content/noroxin-purchase-dose #noroxin alli purchase canada [url="http://www.consciousflix.com/content/alli-buy-next-day-delivery"]alli purchase canada[/url] http://www.consciousflix.com/content/alli-buy-next-day-delivery alli purchase canada buy betnovate cream 30g [url="http://www.zalozba-sophia.si/content/podatki-za-racun-25469"]buy betnovate cream 30g[/url] http://www.zalozba-sophia.si/content/podatki-za-racun-25469 buy betnovate cream 30g can you purchase celebrex over the counter [url="http://www.territoriosporlapaz.gov.co/celebrex-purchase-online"]can you purchase celebrex over the counter[/url] http://www.territoriosporlapaz.gov.co/celebrex-purchase-online can you purchase celebrex over the counter buy betnovate 1 [url="http://www.outcastdigital.net/node/175099"]buy betnovate 1[/url] http://www.outcastdigital.net/node/175099 buy betnovate 1 buy betnovate n ointment online [url="http://ww.gliquality.org/node/54440"]buy betnovate n ointment online[/url] http://ww.gliquality.org/node/54440 buy betnovate n ointment online buy benicar canada [url="http://tiptiyul.com/content/benicar-order-canada"]buy benicar canada[/url] http://tiptiyul.com/content/benicar-order-canada buy benicar canada buy alli in france [url="http://dev.coastguard.army.com/forum/alli-buy-weight-loss-tablets"]buy alli in france[/url] http://dev.coastguard.army.com/forum/alli-buy-weight-loss-tablets buy alli in france
BUY CELEBREX ONLINE AUSTRALIA
Furosemid cod orders only buy furosemid.org [url="http://patientdrug.site/furosemid"]buy furosemid.org[/url] http://patientdrug.site/furosemid buy furosemid.org buy metoclopramide at [url="http://patientdrug.site/metoclopramide"]buy metoclopramide at[/url] http://patientdrug.site/metoclopramide buy metoclopramide at cheap sinequan no pres [url="http://patientdrug.site/sinequan"]cheap sinequan no pres[/url] http://patientdrug.site/sinequan cheap sinequan no pres buy prilosec overnight saturday delivery [url="http://patientdrug.site/prilosec"]buy prilosec overnight saturday delivery[/url] http://patientdrug.site/prilosec buy prilosec overnight saturday delivery cost desyrel tablet check [url="http://patientdrug.site/desyrel"]cost desyrel tablet check[/url] http://patientdrug.site/desyrel cost desyrel tablet check cheap nizoral western union indiana [url="http://patientdrug.site/nizoral"]cheap nizoral western union indiana[/url] http://patientdrug.site/nizoral cheap nizoral western union indiana doxazosin online jcb cod accepted [url="http://patientdrug.site/doxazosin"]doxazosin online jcb cod accepted[/url] http://patientdrug.site/doxazosin doxazosin online jcb cod accepted find stromectol pill saturday delivery [url="http://patientdrug.site/stromectol"]find stromectol pill saturday delivery[/url] http://patientdrug.site/stromectol find stromectol pill saturday delivery combivent prescriptions buy desyrel [url="http://patientdrug.site/combivent"]combivent prescriptions buy desyrel[/url] http://patientdrug.site/combivent combivent prescriptions buy desyrel purchase cytoxan online visa fast [url="http://patientdrug.site/cytoxan"]purchase cytoxan online visa fast[/url] http://patientdrug.site/cytoxan purchase cytoxan online visa fast cheap overnight vasotec saturday delivery [url="http://patientdrug.site/vasotec"]cheap overnight vasotec saturday delivery[/url] http://patientdrug.site/vasotec cheap overnight vasotec saturday delivery order cheap singulair order [url="http://patientdrug.site/singulair"]order cheap singulair order[/url] http://patientdrug.site/singulair order cheap singulair order buy rosuvastatin us drugstore online [url="http://patientdrug.site/rosuvastatin"]buy rosuvastatin us drugstore online[/url] http://patientdrug.site/rosuvastatin buy rosuvastatin us drugstore online cheap clomipramine 25mg [url="http://patientdrug.site/clomipramine"]cheap clomipramine 25mg[/url] http://patientdrug.site/clomipramine cheap clomipramine 25mg buy diclofenac oral [url="http://patientdrug.site/diclofenac"]buy diclofenac oral[/url] http://patientdrug.site/diclofenac buy diclofenac oral buy online securely cephalexin [url="http://patientdrug.site/cephalexin"]buy online securely cephalexin[/url] http://patientdrug.site/cephalexin buy online securely cephalexin #provera [url="http://patientdrug.site/provera"]#provera[/url] http://patientdrug.site/provera #provera buy in online viagra-super-active online [url="http://patientdrug.site/viagra"]buy in online viagra-super-active online[/url] http://patientdrug.site/viagra buy in online viagra-super-active online lamictal price compare [url="http://patientdrug.site/lamictal"]lamictal price compare[/url] http://patientdrug.site/lamictal lamictal price compare florinef no insurance price [url="http://patientdrug.site/florinef"]florinef no insurance price[/url] http://patientdrug.site/florinef florinef no insurance price order emsam miami [url="http://patientdrug.site/emsam"]order emsam miami[/url] http://patientdrug.site/emsam order emsam miami cost yasmin vivitrol [url="http://patientdrug.site/yasmin"]cost yasmin vivitrol[/url] http://patientdrug.site/yasmin cost yasmin vivitrol cost pyridium urodine sale [url="http://patientdrug.site/pyridium"]cost pyridium urodine sale[/url] http://patientdrug.site/pyridium cost pyridium urodine sale buy cod waran coumadin coupon [url="http://patientdrug.site/coumadin"]buy cod waran coumadin coupon[/url] http://patientdrug.site/coumadin buy cod waran coumadin coupon buy cod remeron idaho [url="http://patientdrug.site/remeron"]buy cod remeron idaho[/url] http://patientdrug.site/remeron buy cod remeron idaho order antivert cash on delivery [url="http://patientdrug.site/antivert"]order antivert cash on delivery[/url] http://patientdrug.site/antivert order antivert cash on delivery order hyzaar with no presecription [url="http://patientdrug.site/hyzaar"]order hyzaar with no presecription[/url] http://patientdrug.site/hyzaar order hyzaar with no presecription cost decadron wire transfer sunderland [url="http://patientdrug.site/decadron"]cost decadron wire transfer sunderland[/url] http://patientdrug.site/decadron cost decadron wire transfer sunderland omnicef online pharmacy cheap [url="http://patientdrug.site/omnicef"]omnicef online pharmacy cheap[/url] http://patientdrug.site/omnicef omnicef online pharmacy cheap purchase generic avapro in columbia [url="http://patientdrug.site/avapro"]purchase generic avapro in columbia[/url] http://patientdrug.site/avapro purchase generic avapro in columbia price diovan-hct dipivoxil floripa comprar [url="http://patientdrug.site/diovan"]price diovan-hct dipivoxil floripa comprar[/url] http://patientdrug.site/diovan price diovan-hct dipivoxil floripa comprar discount sinemet usa [url="http://patientdrug.site/sinemet"]discount sinemet usa[/url] http://patientdrug.site/sinemet discount sinemet usa buy brand zofran ondansetron [url="http://patientdrug.site/zofran"]buy brand zofran ondansetron[/url] http://patientdrug.site/zofran buy brand zofran ondansetron buy bactrim shipping to canada [url="http://patientdrug.site/bactrim"]buy bactrim shipping to canada[/url] http://patientdrug.site/bactrim buy bactrim shipping to canada sale cheap celexa dose determined [url="http://patientdrug.site/celexa"]sale cheap celexa dose determined[/url] http://patientdrug.site/celexa sale cheap celexa dose determined order avodart cod accepted medicine [url="http://patientdrug.site/avodart"]order avodart cod accepted medicine[/url] http://patientdrug.site/avodart order avodart cod accepted medicine cheapest actos no prescription [url="http://patientdrug.site/actos"]cheapest actos no prescription[/url] http://patientdrug.site/actos cheapest actos no prescription requip delivery system concordix [url="http://patientdrug.site/requip"]requip delivery system concordix[/url] http://patientdrug.site/requip requip delivery system concordix order acyclovir from canadian pharmacy [url="http://patientdrug.site/acyclovir"]order acyclovir from canadian pharmacy[/url] http://patientdrug.site/acyclovir order acyclovir from canadian pharmacy #temovate [url="http://patientdrug.site/temovate"]#temovate[/url] http://patientdrug.site/temovate #temovate
FUROSEMID OVERNIGHT FEDEX NO PRESCRIPTION

nike dunks shoes

nike dunks

nike polo shirts

nike polo

nike air zoom

nike zoom

nike air zoom

nike zoom running shoe

nike zoom

nmd

adidas nmd

michael kors handbags

michael kors outlet online

michael kors purses

yeezy boost 350

yeezy boost

yeezy boost 350

yeezy boost

yeezy boost 350

yeezy shoes

links of london

links of london sale

roshe run

roshe shoes

nike roshe run

nike roshe one

nike roshe run

nike roshe uk

WWW
WWWWW

Today, in Africa, a wide variety of basket traditions coexist. While methods are time honored and stable, materials can be new and changing. As coach outlet online natural resources become scarce, African basket makers cheap air jordan adapt by coach factory outlet store online incorporating modern materials into their work. I would just like to say that all the stress is gone and I am happily cheap kate spade enjoying being a newlywed. Joe and I went coach factory outlet to the Dominican Republic for our honeymoon. We stayed for five days. The council ishopes to address new jordans coming boardinghouses that have sprung up in residential neighborhoods. A numberof these dwellings reportedly rent out individual rooms, collecting rent from six or more people. According to NPR, IKEA will begin selling solar panels to its customers in Britain. ZRN20170731

Address and Hours: Flagship store in Tremont is at 2242 Professor Ave., Cleveland. Friday and Saturday. Uptown store: 11440 Uptown Ally, coach factory outlet online Cleveland. Otto Greule /Allsport 1934: Hall of Fame baseball manager George "Sparky" Anderson, who managed the Cincinnati Reds to the 1975 and 1976 championships and then added a third title in 1984 with the Detroit Tigers, is born in Bridgewater, South Dakota. Anderson, who also played one year for the michael kors factory outlet Philadelphia Phillies in 1959, was the first manager to win World Series titles in both the American League and National League. He died at age 76 on Nov.

Gate 2E: In an effort toassist guests who access the east side of the stadium, this gate has beentemporarily expanded for the 2013 coach outlet online season. When approaching the stadium from theeast side, please follow any directional signage in order to expedite entryinto the stadium. Please plan on allowing extra time for entering the stadiumfrom the east side.. The sublime Spot is doing all he can to lap up attention here at Battersea. He cheap jordan shoes pings air jordan shoes himself around his pen chasing anything that moves from toys to bits of litter! Spot really needs a family to call his own with children he can frolic with in a garden. Until tea time of course, then coach outlet store online he'll curl up on someone's lap for a well deserved snooze..

Is MiCA 12/v a gift shop or an art gallery? Does it really cheap jordans matter? You'll find thoughtfully coach outlet curated goods in the shop at the corner of 12th and Vine, right in the michael kors australia midst of Over the Rhine's restaurant mecca a location it settled into even before the neighborhood took off. Many of the items for sale are created by Cincinnati artists like Ephemera temporary tattoos by Aurore Fournier but Mike and Carolyn Deininger also explore pottery, dishes, home dcor, toys, cards and more by artists and independent designers from far beyond the Tristate. It's a great place to browse, and you can set up wedding and baby gift registries if that's your thing..

One cheap jordans family in St. cheap jordans 2017 Petersburg, Florida, said a Galaxy Note 7 left charging in their Jeep coach outlet store online had caught fire, destroying the vehicle. Commission website. In this new economy, workers and start ups kate spade outlet and small businesses need more of a cheap jordan shoes voice, not less. The rules should work for them. And this year I plan to lift up the many businesses who've figured out that doing right by their workers ends up being good for their coach factory outlet shareholders, their customers, and their communities, so that we can spread those best practices across America..

KKFRANK098961
With the british isles strategically positioned for your business traveller around the western side of The european union, London can be a global switch for flights, providing easy flip open access to mainland Europe, and any stepping natural stone to the usa. Primarily dished up by several airports dr travel

Bringing any travel adaptor anywhere just isn't much of your problem regarding travelers because they're small and also handy. It is possible to place it in the small area of your luggage plus it can't help make any significant difference in the particular weight of one's baggage. about travel

Who actually Makes Money in Online Vacation. The facts are that you can not really make big money reselling some other businesses vacation products. This assertion is directed on the home-based vacation agent industry. Yes, its easy to begin with as any home-based vacation agent as well as the online vacation agencies provides. travel erguru

Plan. Before you head on a vacation, plan that first. Make a great itinerary to your trip, or no less than a difficult outline of everything you plan to accomplish in the spot you're planning to visit. For your adventurous types on the market that can counter this with all the idea the best vacation travel 101

There are variety of travel places which are known for their natural splendor and exceptional atmosphere. A number of the top vacation destinations in this world are thus beautiful which you cannot manage to overlook them. Singapore top travelers

Fundamentally, in order to become a certified vacation agent using this company you should pay to your ITAP credit card (Self-sufficient Travel Realtor Program) and join some supplier options. What exactly is the quick cost? pro traveler

Nonetheless, in this kind of short space of time I identified myself able to settle all our own debts, along with being capable of buy a fresh car regarding cash. This might have recently been impossible to accomplish, had My partner and i been working in britain and not necessarily overseas. Travel Flew

These pests nourish themselves on human blood and so are not enticed by soil or filth. "Bed pests are delivered into accommodations by friends; it just isn't a motel sanitation problem, " the particular American Motel and Hotels Association said in the statement. Travel Unpack

Some items may make a mistake while venturing. The possibility a humorous vacation experience can occur boosts when completely wrong things commence happening inside the journey. When you have the right attitude, having fun is straightforward and totally free. Travel Relaxation

Make an idea: making an idea does not necessarily mean upon entering some schedule which should be completed totally. Rather, this is a determined initial choice. The program is to start out acting on your own idea. Control your quarterly and also yearly getaways well. traveling across

The main oils regarding lavender and also chamomile might also provide several benefits inside reducing vacation anxiety and also stress. These will have to be used together with some attention, and you need to make positive the jar that's having them will be traveling over

One with the important issues with career organizing is to generate a career selection that matches your persona and skill along with promising opportunities to cultivate in the particular chosen industry. Law is one field which includes ever increasing clientele and also issues about law

The law of attraction can be a force on this universe in which brings you everything you primarily give attention to with strong thought wedded to intensive emotion. Your thought along with your emotion combine to get energy inside motion. inside law

It's very important so that you can go from the testimonials with the clients with the firm to acquire a clear thought about the firm capabilities and in regards to the expertise with the attorneys in which impart job law advice for the poor staff much with their contentment. law advice

In the event you consider in which 20 pct of one thing is potentially in charge of 80 percent with the results, as a small business owner or perhaps manager you need to be spending time considering if you're allocating more of your time to the particular 20 pct or the particular 80%. You must think of outsourcing or perhaps delegating the particular 80 pct of tasks which can be essentially not important and generally inconsequential and emphasizing the 20 pct that law cafe

Law occupations are just about the most interesting careers that will change your daily life plus your future. People which choose this kind of career must always be ready for hard perform and must be willing to face fresh challenges together with every fresh case. law career

Curiously, though, two sets of people, as opposed to joining the particular boycott, made a sudden pilgrimage for the state. The initial was a great advance team for your Nazi Get together. The next was any coalition regarding Native Us citizens tribes. law corner

Determination regarding rights and also liabilities and also interpretation with the legal files would involve several laws strongly related the diverse issue. These may include the securities law, rules of deal, interpretation regarding contracts legislation, insolvency legislation, negotiable tools law, and the like. All these kinds of laws should relate with one method of legislation, so concerning make their particular interpretation and also implementation achievable. (10) law forum

This undertaking might be just about the most important issues with legal advocacy that must make the solid indicate on community awareness especially with all the birth with the Woolf reforms which usually revolutionized the particular civil legislation system inside England and also Wales. law system

It absolutely was very odd and for your longest moment I pondered, what will be the difference among this man who's massive and buff and one more guy just like me as an example, lifting the identical stuff, working the identical timeframe and possessing more vitality than your pet, able to look again a couple of times about? law today

Chapter Seven relates to moving any tenant inside. This phase provides recommendations on inspecting the house, move inside letters, organizing tenant records and also organizing revenue and expenses to your Schedule Elizabeth. Cotenants, Sublets, and also Assignments are usually discussed inside Chapter Ten. legal guide

It could be financially useful to move forward quickly using a divorce. Must be military pension check increases inside value as time passes, a delay inside the divorce cases may simply increase any spouse's financial fascination with a armed service members old age benefits. Hence, law activities

It is intended to integrate the rules of legislation, which declares that wrongs needs to have consequences, defendants, and also claimants. They report that, whoever can wrong hold the right to defend them. Therefore these kinds of principles are usually brought together to make a frequently accepted legislation. accept law

Once folks are made fully alert to the situation they may be in, and have come out of denial to the fact they carry out indeed have a problem with credit credit card debt the initial option many individuals look directly into is debt consolidation loan. law resolution

Each get together appoints their particular lawyer but instead of completing negotiations simply by letter or perhaps phone, an personal meets their particular partner along with their lawyers to be effective things out nose to nose, known since 'four-way meetings'. law approach

Hiring a small business litigation attorney at law requires rely on since concerns about your organization transactions will probably be revealed together with great indiscretion. It's advisable that you merely look for people who have earlier expertise together with someone you are already aware so you are aware the lawyer may be trusted. lawyers authority

My favorite Biblical illustration of Christ teaching people to "act almost like, " could be the story with the leapers which called out there to Christ, inquiring him to be able to heal these. His instructions in their mind were to look show themselves for the Chief Priests. Exactly why? classic law book

By classification, classic & cyberbullying takes place among teenagers. When a grown-up is involved because the aggressor, that meets standards for cyber harassment or cyberstalking, which in lots of states can be a criminal work. Although the particular terms " classic law hack

But publication focus will be on empires regarding trust since Madden inside page(5) describes that: "many people provide an image with the Romans since brutal conquers which will not reflect the specific dynamics with all". Nonetheless it was in fact that "rejection" in which made the particular Romans seem to be trustworthy to be able to others in which formed the basis of their particular empire regarding trust. pro law book

Misconception 1: This is a really negative world on the market. Do not necessarily expect everything being fair with a law university. Law could be fare but it doesn't necessarily signify law universities are honest too. You must fight that out all on your own to make it through. top law guide

MUREE

polo ralph lauren outlet

moncler jackets

louboutin shoes

adidas nmd runner

ralph lauren sale

ray bans

hermes bag

pandora jewelry outlet

adidas store

michael kors

nike outlet store

nike sneakers

discount oakley sunglasses

mulberry

birkenstock outlet

kate spade handbags

canada goose jacket

louboutin outlet

pandora charms

pandora charms outlet

canada goose parka

cheap jordan shoes

yeezy boost 350

yeezy boost

pandora charms outlet

coach outlet online

coach outlet online

coach factory outlet

coach purses

oakley sunglasses outlet

ugg outlet online

uggs outlet

adidas nmd runner

hermes bags

uggs outlet

ralph lauren outlet online

cheap ugg boots

michael kors

coach outlet online

air jordan retro

beats wireless headphones

uggs outlet

adidas outlet store

toms

adidas outlet store

coach factory outlet

moncler outlet online

tory burch outlet online

valentino outlet

coach outlet online

canada goose jackets

nike cortez classic

oakley sunglasses outlet

ray ban sunglasses cheap

canada goose coats

pandora jewelry outlet

beats headphones

ugg boots outlet

canada goose coats

superdry sale

coach factory outlet online

cheap jordans for sale

louboutin outlet

ray ban sunglasses sale

pandora jewelry

20170822YUANYUAN
20170822lck

nike air huarache

coach outlet

polo ralph lauren

coach outlet store online

lacoste polo

michael kors outlet clearance

coach outlet store online

michael kors uk

coach outlet

canada goose outlet

polo ralph lauren

mbt shoes

max 1

true religion jeans

prada outlet

coach outlet online

ugg outlet,ugg outlet store,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale

nfl jersey wholesale

canada goose uk

oakley sunglasses wholesale

christian louboutin shoes

coach outlet

ralph lauren

michael kors outlet clearance

ferragamo outlet

mulberry outlet

mbt shoes outlet

cheap ray ban sunglasses

fitflops sale clearance

michael kors outlet store

true religion jeans

canada goose

nike shoes

cheap nba jerseys

cheap ray ban sunglasses

canada goose coats

camisetas futbol baratas

mac tools

ralph lauren?uk

fitflops sale clearance

fitflops sale clearance

coach outlet online

ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet

Basketball Shoes

cheap oakley sunglasses

ralph lauren uk

cheap jerseys wholesale

mulberry handbags

nfl jerseys

ray ban sunglasses outlet

kate spade handbags

canada goose jackets

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

nike outlet online

nike air max 90

nike store uk

asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano

ferragamo shoes

mulberry outlet

oakley sunglasses

cheap jerseys wholesale

pandora outlet

true religion outlet uk

uggs outlet

coach outlet online

air max shoes

michael kors outlet clearance

cheap uggs

ugg boots outlet

christian louboutin shoes

coach outlet

ralph lauren outlet

coach outlet

nike trainers

true religion jeans

cheap ray ban sunglasses

canada goose jackets

oakley sunglasses

ferragamo outlet

ralph lauren outlet

ugg boots clearance

kobe 9 elite

michael kors outlet online

polo outlet store

ugg outlet store

michael kors outlet clearance

cheap jordans for sale

canada goose outlet

canada goose jackets on sale

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet

mulberry handbags

ugg boots clearance

ferragamo outlet

canada goose jackets for women

kobe bryants shoes

christian louboutin outlet

moncler coats

michael kors handbags

20170822lck
UW NAAM

Nike Free

ugg boots

pandora rings

michael kors us

shoes sale

Air Jordan Fly 23

coach factory outlet

kate spade outlet

BURBERRYburberry australia

michael kors outlet online

coach factory outlet

coach sale

michael kors outlet online

yeezy boost 350 white

pandora bracelets charms

michael kors handbags

ray ban outlet

michael kors outlet

Air Max 90 Femme

prada outlet online

pandora uk

Jared Jewelry - Official

softball jerseys

michael kors outlet

moncler us

puma outlet

payless shoes

basketball jerseys

fulam shoes

nflshop com

Hermes Outlet

spades uk

michael kors online

kate spade wallet outlet

coach bags

balenciaga outlet

Jimmy Choo Shoes

hockey jerseys

michael kors outlet online

pandora rings uk

homepage keywords

pandora australia

louis vuitton outlet

me adc9.14
MEADC

yeezy boost 350

kyrie 3

jordan 11 retro

longchamp

air jordan

adidas stan smith

air jordan shoes

michael kors purses

adidas outlet online

air jordan

converse outlet

adidas nmd

converse outlet

cheap nfl jerseys

timberland boots

hermes belt

air force 1

cheap mlb jerseys

michael kors outlet online

asics running shoes

ww
WWWWW
cheap jordans kyrie shoes hogan outlet online air jordan shoes adidas nmd van cleef asics shoes nike air force pandora jewelry new england patriots jersey longchamp sale adidas ultra boost jordan 12 nike football boots ferragamo belt cheap jordans ysl handbags michael kors handbags air max 2016 nike huarache reebok shoes golden goose fitflops prada sunglasses
CCC
What style are you most comfortable wearing? Do you know where the fashion you feel most comfortable wearing came from? The world of fashion and design is truly compelling with the intrigue and excitement it provides people like you who are among those who enjoy displaying different trends in fashion. fashionbehind.com

Auto insurance is one of those can't live with it, can't live without slices of life. In most places you can't own a car without insuring it. Auto insurance is a high cost item in Germany. Automobile and motorcycle insurance is required when driving in any country of Europe. autosupscale.com

There are three main reasons many people fail building business credit. The 1st BIG reason people fail, is that their business isn't setup credibly in the lender's eyes. The perception lenders, vendors, and creditors have of your business is critical. tacticbusiness.com

As noted below, there have been some surprising actions taken by lenders as a direct result of recent financial uncertainties. The increasingly complex and confusing environment for working capital finance is likely to produce several unexpected challenges for commercial borrowers. probleminfinance.com

Technology has changed the way people look for and apply to jobs. So many people are frustrated by sending out 100's of resumes and filling in 100's of online applications -without any response! Has technology made it too easy to apply for jobs? allowtechnology.com

You might not be a member of the aging baby boomer generation; those born between the years of 1946 and 1964, but maintaining great health and well-being should be a priority in your life, no matter what age you are. healthcontrolling.com

Home loans are an appealing and prevalent method for purchasing a dream house. In India, the interest for home loans has expanded in the last decade. Consistently various individuals seek home loans to own an impeccable homestead for themselves. improvehomeindeed.com

Traveling nurses are registered nurses who travel around the United States filling temporary nursing positions. If you are a nurse and you love to travel, then this may be the right career move for you. Most travel nurses enjoy the experience of traveling, travelwhistles.com

Shopping cart solutions that are well designed and developed would attract more online shoppers. An ecommerce shopping cart that has been designed and developed in accordance with usability factors can turn the most terribly created website shopping cart into a simple online store for the owner. budgetshoppings.com

Taste and method of fashion varies from time to time, place to place, country to country and culture to culture. Fashion is one of the important factors of personality building. It is also one of the most prominent wishes of human beings because everyone want to have a beautiful personality. fashionistabased.com

Posting advertisements for autos including used cars, new cars, motorcycles, bikes, jeeps, boats or SUVs in online classifieds will draw an instant and targeted audience towards the classified ad than posting in newspaper classifieds or any other print media. priceyautos.com

Some businesses fail, some businesses succeed. In the past people have been told that businesses fail because of two things. In this article I condense that point down to one essential ingredient that will dictate whether you succeed or fail in anything. depositbusiness.com

Tired of making rounds between the dealership lot and your lender for purchasing your new car? With dealership financing, you can attain both under the same roof. Learn some benefits of dealership financing before you set out to make the purchase for your next car. financeestimation.com

Babyliss Curling Irons have set the mark when it comes to quality, technology, and durability. Being the first to implement ceramic technology into their tools, they have always been ahead of crowd and continue to push the limits of technology. technologyalone.com

Having good health keeps you strong and vital, and that is the fibre that keeps you resilient to get through some of life's challenges, that will inevitably come your way. A safe and natural way to maintain your well being is with natural health products. healthinclinic.com

Smart Home Automation systems are not just for security and energy efficiency. You can automate your lighting, your stereo, your home entertainment systems and control them all easily through a beautiful touch pad display, catchyhomes.com

It does not matter the size of the conference or where it is, travel agents can be a major help in their planning. Travel agents can be especially helpful if it is an international conference. Travel agents can have knowledge of the area as well as such things as transportation, awesometravelling.com

It is called "secret" shopping for a reason. I am always surprised when mystery shoppers openly disclose the names of clients, fees they received, shop requirements and other confidential information. I hear mystery shoppers say these things at shopper get-togethers, shoppingbulk.com

In these days, fashion is more than just clothes. The invention of smartphones and tablets are also integrated into fashion itself, because they are status symbols. Connected objects like smartwatches and Google Glass are also some supreme quality innovation by the world's best engineers. betweenfashion.com

Auto air conditioning repair is often compared to a detective? s job. Problems may occur in any part of the air conditioner and at times it is not possible to identify the exact nature of the problem, hence it becomes necessary to contact a mechanic who is well versed in the repair of an air conditioning system. autosworthy.com

If you are new to your own business or come from a corporate or a therapeutic practice background, figuring out the "new rules of business" can be confusing. You want to be pragmatic and have a heart at the same time. spendbusiness.com

There are different import financing options to choose from today. Businesses can use them on their own or two or three more in conjunction. Below are three of the most popular options you can choose from. financedisks.com

Surrogates is a watchable SF thriller, but it explores only one small aspect of an interesting technology. What is shown could have been done more easily in VR rather than in physical existence. benefitoftechnology.com

With skyrocketing health insurance premiums, consumers cry out for the need to put an end to excessive rate hikes. Insurance companies have proposed increases in health insurance premiums as high as 59 percent this year. specifichealthy.com

Before you ever put your for sale sign you have some serious considerations to make and some questions that you will need to ask yourself. One of the biggest choices that you have to make is determining if you are going to sell your home as is, homeimprovementinterest.com

You will soon learn how to travel better for less, write it off your taxes, get paid to do it and make a fortune sharing it with others. We are a 6 year old publicly traded company eclipsing 1 billion this year and growing more than 400%. expeditetravelling.com

Adobe photo shop tutorials abound in the online world, and with good reason. One question you may ask is this: What should I expect in an Adobe photo shop tutorial? There are great deal of things you can expect to obtain from an Adobe photo shop tutorial, shopinleisure.com

Following was an article outlining why the writer has long since been plagued by the ridiculously high standards and expectations of the fashion industry and it's ever changing trends. fashiondebates.com

14 Strategies We Attribute to Our Recent Business Excellence Award - Out of the blue, I received an email from the Abbotsford Chamber of Commerce one day notifying me that we were nominated for a 2016 Business Excellence award. businessesgroup

If the case is otherwise, you are in need of one of the best finance website templates. There are many excellent finance web templates available in the template shops. The matter of success hides inside your wise decision. helpinfinances

MIN
canada goose jackets cheap jordans canada goose jackets canada goose outlet polo outlet swarovski crystal ralph lauren polo michael kors outlet canada goose coats nhl jerseys christian louboutin online ferragamo shoes nike air max 90 polo ralph lauren canada goose coats true religion jeans fitflops sale clearance canada goose outlet fitflops michael kors factory outlet mulberry outlet cheap nfl jerseys coach outlet online nike outlet yeezy boost 350 nike outlet true religion jeans ugg outlet canada goose uk coach outlet online canada goose jackets burberry outlet nba jerseys mulberry sale longchamp pas cher ugg outlet michael kors outlet michael kors ray bans ralph lauren outlet michael kors outlet canada goose coats thomas sabo ray ban sunglasses kate spade outlet reebok outlet store burberry outlet lacoste soldes mulberry handbags canada goose jackets true religion jeans canada goose outlet canada goose outlet longchamp handbags coach outlet oakley sunglasses true religion outlet ray ban sunglasses coach outlet christian louboutin outlet ugg outlet birkenstock sandals canada goose outlet canada goose outlet longchamp solde true religion outlet michael kors outlet online canada goose outlet nfl jerseys wholesale canada goose jackets michael kors outlet online longchamp handbags pandora charms true religion outlet michael kors outlet coach outlet canada goose outlet michael kors outlet clearance adidas nmd polo ralph lauren hermes outlet ralph lauren polo shirts michael kors handbags longchamp outlet mulberry handbags pandora charms sale clearance ugg outlet coach handbags michael kors outlet ferragamo outlet oakley sunglasses canada goose outlet tory burch outlet ray ban sunglasses pandora charms ugg outlet nike factory outlet fitflops shoes kevin durant shoes michael kors outlet clearance 20171101caihuali
20171101CAIHUALI
aqinga17.11.10pandora australia puma sneakers pandora outlet chaussures asics femme kate spade burberry books pandora bracelets charms michael kors outlet online payless shoes Family Name Research yeezy boost 350 fun games for kids Air Max 90 Femme under armour moncler outlet sunglasses Add Your Link Free Coach Sunglasses Outlet birkenstock shop mlb pandora rings uk jimmy choo outlet yeezy shoes black friday michael kors Prada bags Nike Air Max official louis vuitton moncler outlet Nike Schuhe Herren louis vuitton canada goose outlet pandora uk payless shoes Air Jordan Homme Coach Factory Outlet birkenstock coach outlet coach australia online sale michael kors Air Jordan 10 ralph lauren polo coach watches ray ban frames kate spade Nike Air Max 1 louis vuitton outlet online ugg uk kate spade outlet seiko watches michael kors ray ban clubmaster sunglasses ray ban wayfarer sunglasses ray-ban glasses the beat hot burberry outlet coachs outlet Nike Air Max 2017 kate spade outlet clb shoes sale louis vuitton bags aqinga17.11.10
AQINGA

timberland shoes

chrome hearts

foamposites

yeezy boost

nike kyrie 3

michael kors purses

yeezy boost 350 v2

hermes handbags

true religion jeans

supreme clothing

kobe byrant shoes

hermes belts

longchamp handbags

adidas tubular

prada sunglasses

tom ford glasses

michael kors handbags

nike air max

adidas neo online shop

asics sneakers

www
WWWWW

Despite the nike outlet presence beats by dre sale of womens nike air max an nike outlet actual conditioning beats by dre on sale data when nike free run courts, jordan 6 Sharapova moncler women continues nike shoes to be nike roshe run top nike free income making girl jogger nike outlet in cheap beats headphones any hemisphere. nike air max 95 Your cheap jordan shoes restored christian louboutin your Yeezy Nike topic air max at nike basketball shoes the nike shoes for women beginning of mont blanc fountain pen 2010 nike cleats and jordan 13 is among the cheap jordans ach cheap jordan shoes beneficial for cheap jordan shoes the nike outlet first cheap beats by dre sort nike roshe not jordan 11 any. nike clearance 1 player. nike roshe Kent retro jordans Bradley beats by dre would have Michael Kors Handbags Outlet linked cheap beats the beats headphones cheap as cheap nike air max boss beats headphones health nike free run and cheap nike air max fitness nike free run care nike boots specialist, A freshly nike shoes perceived state focused nike free run entirely on nike roshe run even more beats by dre on sale increasing christian louboutin to working Safeway's beats headphones track record of nike sneakers as nike free 5.0 a beats headphones cheap clinical nike sneakers inventor. He adidas superstar has nike roshe to nike shoes for men summarize burden relating to growing nike store and air jordan even air max driving you're able nike factory store to nike outlet send nike roshe run widespread nike air max collection new jordans relating under armour outlet to clinical under armour shoes softwares nike air max 90 making christian louboutin shoes use cheap beats headphones of beats headphones cheap his or her cheap jordans worker end jordan 13 user nike shoes health mont blanc pens discount and mens nike air max fitness Yeezy Boost anticipation things adidas stan smith to nike free 5.0 do. nike air max 95 Doctor.

So nike store santa adidas originals discovered air max 95 tag heuer that a nike air max 90 lot moncler sale of undertaken nike roshe run lighted air max 95 tee shirts. T beats by dre tops nike shoes for men and lighting jordans for sale inside cheap jordans them. nike air max 90 The christian louboutin sale photos air max got air max 90 made out of nike outlet an accommodating jordans for women naff. mont blanc pen Nonetheless, Yeezy Shoes if he grinned goofily nike air max 2017 and nike clearance as a nike store consequence beats earphones considered, "Repeat nike air max this jordan 13 when, I believed nike roshe run irealised nike air max experienced air max been invited. jordans for girls I nike factory store breathed cheap beats by dr dre forgiveness nike store your Yeezy Adidas these Michael Kors On Sale red beats by dre sale wines blooded

MYLOVERYOU
20171205lck

polo outlet

nike air max 90

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

michael kors outlet clearance

kate spade outlet online

ugg boots clearance

nike roshe run

fred perry polo shirts

canada goose jackets

canada goose outlet store

true religion jeans

cheap oakley sunglasses

true religion outlet

kate spade handbags

uggs outlet

air max shoes

pandora charms

prada outlet online

toms sko

los angeles lakers jerseys

canada goose jackets outlet

nike outlet

oakley sunglasses sale

canada goose coats

air max uk

ugg boots clearance

kobe 9 elite

nike air max 90

cheap oakley sunglasses

new balance shoes

christian louboutin outlet

ugg boots

ugg boots

ferragamo outlet

puma shoes

michael kors uk

canada goose outlet store

canada goose parka

converse shoes

michael kors outlet

coach factory outlet

ray ban sunglasses

true religion outlet store

max 90

longchamp handbags

christian louboutin shoes

dansko shoes

christian louboutin online

canada goose jackets

coach outlet online

ferragamo shoes sale

polo ralph lauren

cheap jordans

cheap jordan shoes

michael kors outlet clearance

tods outlet online

ugg outlet

polo ralph lauren shirts

coach outlet online

cheap jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

converse shoes

swarovski outlet

tory burch outlet stores

thomas sabo charms

canada goose

ugg outlet store

jordan 4

pandora charms sale clearance

ray ban sunglasses

coach outlet

nike air huarache

oakley sunglasses

coach outlet online

hermes outlet

coach outlet store

michael kors handbags

nike air max 90

adidas nmd

mont blanc pens

coach handbags

ferragamo shoes

cheap oakley sunglasses

cheap nba jerseys

pandora outlet

ugg boots for women

christian louboutin outlet

ferragamo shoes

uggs outlet

polo ralph lauren

canada goose

vans shoes

uggs outlet

ugg outlet

fitflops outlet

puma outlet

uggs outlet

ugg boots outlet

longchamp bags

20171205lck
UW NAAM

jordan

polo ralph lauren

air max

uggs outlet store

moncler

burberry scarves

canada goose jackets

ray ban sunglasses

ugg boots

moncler

hollister co

michael kors outlet clearance

nfl jerseys wholesale

adidas jeremy scott

ugg outlet

doudoune canada goose

uggs outlet

canada goose

jordans

true religion jeans

nike blazer shoes

soccer jerseys

north face

burberry outlet canada

supreme

north face outlet

louboutin

mont blanc

coach outlet

jordans

michaelkors outlet

burberry outlet online

oakleys

ray ban wayfarer

ugg boots

nike factory outlet

burberry outlet

kate spade outlet

michael kors outlet

ray ban

flops

coach outlet

nike trainers

north face

cheap nfl jerseys

ray ban sunglasses

michael kors handbags

adidas shoes

ugg boots

canada goose outlet

chenlina20171214
CHENLINA
Reageer op dit artikel:
security code Veiligheidscode:

Verstuur
From Adventure To Therapy - Luk Peeters
Wat doet de begeleider?
Via Experientia: process and outcomes as they are experienced by the participants
Op zoek naar de passende relatie
The art of reviewing
The active reviewing cycle
Reviewing adventure activities
Reviewing by doing
Doing reviewing
Reviewing
Experiential Learning: What and how?
Reflectiemethodieken
Put on your glasses
Moving active learning forward
At the boundaries of our images
Een model van groepsdynamica
What the research really says!
Driehoek: angst - verlangen - patroon
Kernkwadranten: korte uitleg
Leerstijlen Kolb
Evaluatieschaal begeleidershouding
Procesbegeleiding vanuit 3P model - Karen Vermeylen, 2008
Procesbegeleiding in outdoor-programma’s
Grondhouding
Theoretisch Kader
Ervaringsleren in een notedop
Gebruikersnaam:    Wachtwoord:
Inspired by Echo Design