Ervaringsleren
Zoeken
Home
Over ons
Links
Contact
Home » Nieuws

Reflectiemethodieken - Karine Vermeylen

82 reacties | reageer hier

Inleiding

In het faciliteren van ervaringsleren beoogt de begeleider het helpen ontdekken en bewust worden van onuitgesproken referentiekaders, veronderstellingen, denkbeelden, beweegredenen die aan de basis liggen van iemands gedrag en zijn gedrag bepalen. Waar gepast faciliteert de begeleider ook het ontwikkelen van deze referentiekaders, waardoor iemand meer/andere mogelijkheden verwerft om zichzelf en de werkelijkheid te percipiëren en te benaderen.
Elke interventie die dit ontdekken, bewust worden en ontwikkelen aanspreekt of bevordert, helpt het ervaringslerenproces mogelijks vooruit.  “Wat gebeurt er ?”, “Wat maakt dat je zo reageert ?”, “Ik merk dat je … wat betekent dat ?”, “Herken je dit van jezelf of van de ander ?”, … zijn vragen die zowel bij de voorstelling van een aanbod, als midden in een (outdoor)actie, als in het gesprek nadien zinvol kunnen zijn.

Ervaringsleren is op zichzelf niet gediend met tweeledig denken tussen doen en reflecteren. Bovendien zijn noch de actie, noch de reflectiemethodiek als dusdanig bepalend voor het proces. Het is waarschijnlijk niet alleen de kracht van de vraag of opdracht, maar “de kracht van de vraagsteller”, zijnde : het moment waarop de begeleider ze aanbrengt, de manier waarop hij ze hanteert, de procesgerichtheid in zijn denken, handelen en begeleidershouding.De beschreven reflectiemethodieken zijn bedoeld als hulpmiddel in het creatieve zoeken van de begeleider - ze zijn ook van daaruit ontstaan en bijeengebracht. Met dank aan de deelnemers van de Outward Bound® opleidingen ervaringsleren en procesbegeleiding.


maart 2008
Karen Vermeylen


Reflecteren via -kleine- theoretische modellen/kapstokken

1. Comfort en groeizone*

Na een activiteit plaatsen deelnemers zichzelf, en attribuut van zichzelf, een kleurstip op blad, … op een positie, of op meerdere posities die aangeven in welke zone ze tijdens de activiteit, of op een bepaald moment gedurende de activiteit geweest zijn (in hun beleving).
Wat betekent het voor hen om op die positie -in comfortzone, in groeizone- te zijn ?
Wat betekent het om voortdurend in hun comfortzone te blijven ? Is dit een herkenbaar patroon ? Als begeleider kan je hierover feedback geven.
Wat gebeurt er met iemand zo gauw hij aanvoelt op de grens tussen comfort- en groeizone terecht te komen ? Welke gevoelens, gedachten, patronen, weerstanden, … spelen daar ? Wat kan iemand zelf doen, wat heeft iemand nodig in of vanuit zijn omgeving om de grens van comfortzone naar groeizone te overschrijden , en nieuw gedrag te verkennen ?

1b. comfort-rek-paniekzone
Werken met de drie cirkels waarin deelnemers iets kunnen tekenen, bij een sfeermoment een eigen kaarsje plaatsen. De cirkels kunnen ook laddersgewijs vorm krijgen. Vb. telkens 5 sporten per zone. Op die manier kunnen deelnemers ook aangeven, met linten, hoe groot de stap die ze gezet hebben voor hen aanvoelt. Nl. 1 sport uit de comfortzone, of 3 …
Wat heeft geholpen om die stap te zetten ? Hoe kan je ervoor zorgen dat je dat nieuwe (de gezette stap) volhoudt, ook in dagdagelijkse dingen zet ?

1c. op de grens
* Nadler, R. & Luckner, J. (1997). Processing the experience. Strategies to enhance and generalize learning. Dubuque, Iowa : Kendall/Hunt.
Wat gebeurt er met de jongere op de grens ? Reflecteren “on the edge” betekent dat de begeleider niet wacht tot na de actie, maar tijdens het moment zelf of zo vlug mogelijk erna bevraagt wat er gebeurde. Dit kan individueel, of kort : hoe is het ? wat gebeurt er ?
Op de grens spelen allerlei belevingen, gevoelens, gedachten, herinneringen, angsten. De jongere helpen deze bewuster te worden is belangrijk in een leerproces.

 

2. Procesdriehoek

In een individueel gesprek kan de begeleider samen met de jongere proberen deze driehoek in te vullen. Hoe kan de jongere, met hulp van begeleiding, in de leefgroep, op traject, naast het gekende patroon, -dat niet meer functioneel is of tot straf leidt, of (zelf)destructief is-, een andere gedrag ontwikkelen dat helpt om te groeien ?
Misschien is dit model voor jongeren te moeilijk. Het is ook werkbaar voor begeleiders om zicht te krijgen op iemands functioneren en groeimogelijkheden.

 

3. Andere kapstokken …

Iemand plaats zich, of schrijft of legt iets bij die “hoek” in het model waar hij het meest mee bezig was tijdens de actie. Wat hij het belangrijkst vindt. Waarom ?
Belangrijk is om ook het totaalbeeld te bekijken. Als alle deelnemers iets leggen bij “ik”, betekent dat waarschijnlijk weinig bekommernis om de anderen, weinig samenwerking, enz … Hoe kunnen we, willen we meer bezig zijn met “we”-aspect ?


Reflecteren rond gevoelens / beleving

1. Kaartjes met gevoelens

Na een activiteit, of gewoon op het einde van een dag in de leefgroep, op kamp, op traject, noteren deelnemers 2 of 3 gevoelens die ze hadden de voorbije actie of de voorbije dag op verschillende afzonderlijke blaadjes.
Voorgeschreven, of bestaande kaartjes met gevoelens, of prentkaartjes waarop gevoelens zijn verbeeld kunnen even goed gebruikt worden. Elke deelnemer kan er 2 of 3 kiezen.
Alle kaartjes worden verzameld in een doos. Deelnemers hebben mekaars kaarten, woorden niet gehoord of gezien. Er wordt telkens 1 kaartje uit de doos getrokken en deelnemers raden van wie het kaartje komt. Waarom iemand dat zou gekozen hebben. Op die manier geven deelnemers mekaar ook feedback. De schrijver van het gevoel kan zelf verwoorden van waaruit hij dat gevoel of prentje heeft gekozen.

2. Belevingslijn

Elke persoon tekent een belevingslijn. Op de horizontale as wordt de tijd aangegeven, op de vertikale as komt een “score” : vb. – 10 … over 0 … tot +10. Deelnemers tekenen hierop momenten uit die de voorbije dag, de voorbije activiteit voor hen een hoogtepunt betekenden, en die voor hen een laagtepunt betekenden.
Welke momenten zijn dat ?
Wat maakte dat moment tot een hoogtepunt, een laagtepunt ?
Welke beleving, gevoelens hebben de deelnemers bij hun moment ? Wat betekent het voor hen ?
Wat hebben ze eruit geleerd ? Hoe kunnen ze eventueel bij een volgende keer voorkomen, of vermijden, of anders met de situatie en mekaar omgaan, zodat wat nu een laagtepunt is een hoogtepunt zou kunnen zijn ? Wat hebben ze zelf gedaan waardoor een situatie voor hen een hoogtepunt is geworden ?

Dit idee kan zeer breed worden in tijdsperspectief. Iemand kan zijn levenslijn uittekenen. Bijvoorbeeld ter vervanging van het uitschrijven van zijn levensverhaal. Wat zijn hoogtepunten, of laagtepunten in iemands leven ?? Lange flappen, of stukken behangpapier zijn bruikbaar.
Iemand kan tekenen, schrijven, post-its plakken, krantenknipsels erbij kleven, titels, prenten, ….

3. Mimürfel*

*Te koop in : Centrum voor informatieve spelen – naamsesteenweg – leuven.
Op elke zijde van de dobbelstenen staat een gezichtje met een andere uitdrukking.
Het lijken ☺blij, ☺boos, ☺verrast, ☺☺… maar eigenlijk kan iedere deelnemer zelf betekenis geven aan de uitdrukkingen.
Verschillende spelmogelijkheden :
O.a.
- Een jongere laat de dobbelsteen rollen, en bij het gezichtje dat bovenaan komt te liggen, vertelt hij een passende ervaring vanuit de voorbije dag.
- De begeleider stelt een vraag, vb. hoe heb je de voorbije dag ervaren, kies één, of een tweetal gezichtjes, die iets vertellen over wat je het meest is bijgebleven vandaag.
- Iedereen heeft een dobbelsteen en tekent op een kaart het gezichtje dat meest bij zijn beleving past. Dat kan een identieke kopie zijn van een gezichtje op de dobbelsteen, of een combinatie of een zelf bedachte passende creatie. Alle kaarten samen leggen geeft een zichtbaar groepsbeeld, dat ook besproken kan worden.

Op clip art (pc) staan honderden plaatjes met gevoelsuitdrukkingen, om kaarten, een dobbelsteen, … wat dan ook van te maken.

 

4. Zelf mimiek leggen

 Op tafel, op de grond ligt een grote flap papier waarop 2 ogen zijn getekend. Met behulp van een touw leggen deelnemers om beurt “de mond” in het gezicht. Zij geven met dit touw, en vooral de vorm waarin ze het leggen, hun beleving weer tijdens de actie, tijdens 2 belangrijke momenten de voorbije dag.
Deze werkvorm kan ook per 2, waarbij een jongere met het touw de beleving van de andere legt. Of wat hij althans als beleving bij de nadere gezien heeft of vermoedt. Dit betekent inlevingsvermogen, oog hebben voor de andere, feedback geven.

5. Kopie blad met ventjes in de boom*

Dit kan ook zelf getekend worden op een grote flap. Begeleider tekent een boom, deelnemers plaatsen er zichzelf in. Zowel de mimiek als de plaats van iemand kunnen betekenis hebben.
Waarom staat iemand naast de boom, en alle anderen in de boom? Wat betekent het om in de top van de boom te zitten ? Wat betekent het om uit de boom te vallen ?

Ook het groepsbeeld kan besproken worden. Wie zitten er altijd naast mekaar op de tak ? Wie verschuilt zich achter de boom en is niet zichtbaar in de groep of verstopt zich ?

6. Standbeelden

Iemand (A) modelleert iemand anders (B), alsof B een blok klei was, en zet B “in een vorm” die weergeeft hoe A zich voelt. Vandaag ? Hoe A morgen zou willen zijn, enz…
Bijkomende reflectiebron is niet alleen wat A zelf voelt en wil weergeven en waarover A wil vertellen, maar ook B kan zelf aangeven hoe “de vorm” voelt waarin A hem zet.
Ook de plaats waarin A de andere B zet, kan veelzeggend zijn. Vb. in een hoek, met zijn rug naar de anderen, alleen, …

7. Strips, stripfiguren, en boeken waarin in eenvoudige tekeningen aangeleerd wordt hoe gevoelens te tekenen, zijn een inspirerend hulpmiddel.

8. Atlas van de belevingswereld

De begeleider maakt een selectie van namen als bruikbare of inspirerende voorbeelden : chaoscity – bergen van frustratie – rustpunt – zee van ideeën – eenzaam eiland – enz … enz …
Iedere deelnemer tekent zelf de afgelegde weg en de plaatsen die hij passeerde doorheen de voorbije activiteit, dag, of langere preiode. Alle kaarten kunnen bij mekaar gelegd worden.

In een volgende activiteit kan erop teruggeblikt worden. Heb je een andere weg afgelegd ? Wat maakte verschil ?

De begeleider kan ook zelf vooraf op een grote flap een aantal steden en gebieden aanbrengen. Iedere tekent met een eigen kleurstift de afgelegde weg, op dezelfde kaart. Waar ben je aanbeland ? Wat betekent het om daar te zijn ? Waar wil je naar toe ? wat kan of zul je daar zelf voor moeten doen ?


Positieve – negatieve, maar constructief geformuleerde feedback

1. Appreciatiemomenten

Ieder beschrijft een “moment van appreciatie” voor iemand anders, tijdens de voorbije actie, de voorbije dag in de leefgroep, … of voor zichzelf.

2. Blad op de rug

Iedere deelnemer heeft een papier op de rug, waarop anderen bijvoorbeeld, een positief punt, een leerpunt, … kunnen schrijven

3. Het vervoermiddel

Kan met een tekening, maar ook concreet. Vb. een fiets, een tractor met aanhangwagen, enz …waarop deelnemers met post-its plakken welk onderdeel zij zelf en de anderen zijn. Of ze tekenen er de ontbrekende delen bij naar eigen keuze die aangeven wat ze zijn. Of zouden willen zijn ? Of wat er ontbreekt om samen goed te kunnen rijden ? Wie heeft de kwaliteiten om dat ontbrekende toch proberen te realiseren in de toekomst ??

4. Spervuur

Gedurende 1 minuut voor elke deelnemer mogen de anderen :
- positieve aspecten van die persoon benoemen + 1 meest typerend er uit te selecteren
- kwaliteiten omschrijven
- woorden associëren die de persoon kenmerken
- wensen formuleren
- werkpunten formuleren

Nadien kan er tijd worden gemaakt om :
- langer uit te wisselen
- de ontvanger vragen ter verduidelijking te laten stellen
- samen een symbool te zoeken dat het meest die bepaalde persoon kenmerkt (als verankering naar bijvoorbeeld een volgend moment)

5. Postkaarten

Uit een reeks van postkaarten mag iedere deelnemer er 2 kiezen. 2en die hij toestuurt aan zijn rechterbuur, één voor zijn linkerbuur. Je kan ook 2 plaatsen overslaan, want soms gaan “vrienden” wel eens naast mekaar zitten.
Wat stuur je de andere toe ? Wat is de betekenis die jij er aan geeft ?
Hoe ervaart de ontvanger het ??


Positioneren in de ruimte

1. Met de groep zelf

Tijdens een activiteit kan de begeleider de actie stoppen en vragen aan de deelnemers te kijken hoe ze staan. Wat vertelt dit ? Bijvoorbeeld bij een overlegmoment als er opvallend door mekaar gepraat wordt in een opstelling waarbij de deelnemers mekaar niet aanspreken, niet “zien staan”. Of bij een samenwerkingsmoment waarbij er bijvoorbeeld 3 van de groep flink bezig zijn, en 4 er met hun handen in hun zakken staan op te kijken.

Na de actie kan de begeleider of iemand van de groep een moment uitkiezen dat tijdens de actie belangrijk was, en de hele groep opnieuw positioneren zolas ze op dat moment tegenover mekaar stonden. Wat vertelt deze opstelling ? Wat leren ze er uit ? Is er een andere opstelling mogelijk ? Welke ? Laat deze ook opstellen. Wat is het verschil ? Hoe voelen mensen zich in beide opstellingen ?
Voorbeelden : iemand maakt een uitschuiver bij het aantikken van de kaartjes en laat de groep daardoor tijd verliezen. Iemand staat afwezig te kijken bij het balspel, en mist daardoor steeds de bal.

2. Zich positioneren op een lijn volgens beleving of waarde

Er zijn veel dimensies mogelijk op een continuüm.
Voorbeelden :
- een rechte lijn tussen 100% en 0% tevredenheid met het resultaat,
- tussen 100 en 0% kwaliteit afgeleverd bij het bereiken van een resultaat na een actie, na de poetsbeurt, …
- tussen een goed, prettig gevoel over de manier waarop er werd samengewerkt en een lastig, ontevreden gevoel
Na het positioneren, dat onmiddellijk veelzeggend is, kunnen deelnemers toelichten waarom ze die positie gekozen hebben.

Feedbackvorm : staat iedereen juist op de lijn. Is er iemand die je zou willen verschuiven, bijvoorbeeld in de richting van “heeft meer-minder bijgedragen in de samenwerking”.

3. Naast of bij iemand gaan staan …

Vanuit verschillende keuzemogelijkheden :
- bij wie voelde ik me veilig tijdens de voorbije actie. Wat heeft die andere gedaan ? Hoe hebben we dat samen gedaan ?
- met wie van de groep zou je samen willen … iets moeilijks doen, klimmen, een babbel doen ? Waarom kies je die andere ? Wat kan hij goed ?

4. Zich plaatsen “in een bus”, “op een voetbalveld”, “in een circus”, …

Kan individueel, met de groep.
De begeleider vraagt iedereen een voor zichzelf betekenisvolle plaats in te nemen in de geschetste situatie. Die kan uitgezet worden in de ruimte (vb. een busopstelling), of getekend worden op een groot blad (vb. een voetbalveld, een circus, …). Waar zet je jezelf ? Iedereen doet dat samen in de ruimte, of tekent zich ergens op het blad ♦. Iedere deelnemer licht toe waarom ? Wat betekent die plaats, die functie voor jou ♠? (vb. bankzitter, circusdirecteur, naast de buschauffeur, …). Hoe voelt het om op die plaats te staan ♥?
Een tweede ronde kan toekomstgericht zijn. Op welke plaats zou je in de toekomst willen staan ? Van waaruit ? En waartoe ? Wat moet je doen om daar te komen ? Welke mogelijkheden heb je zelf ?♣

5. Tableau vivant

Iemand positioneert de anderen en geeft zo een moment aan dat voor hem betekenisvol, belangrijk was. Er kan een foto van het tableau vivant genomen worden, of aan de anderen worden gevraagd welk moment dat was, welke beleving, betekenis het voor hen heeft.
Een tweede tableau vivant, en een foto daarvan kan samen gemaakt worden. Dit vanuit de vragen :
(1) hoe kunnen we iets veranderen ? wat kunnen we veranderen ?
(2) ieder voor zichzelf ?  de groep in onze interactie ?
zodat we beter samenwerken ? beter luisteren naar elkaar ? minder vlug agressief reageren ? minder vlug opgeven ? langer samen kunnen doorgaan ?

Beide foto’s + de afspraken ertussen kunnen als “reminder” worden opgehangen. Na een tijd kan geëvalueerd worden of er iets van die afspraken gerealiseerd wordt. Of er nieuwe afspraken moeten gemaakt worden ?

6. Op een afstand van een doel, of een kwaliteit, een kenmerk

In het midden van een ruimte (binnen of buiten) ligt een cirkel, of een voorwerp dat symbool is voor een “te bereiken doel” of een “kenmerk”. De jongeren nemen positie in ten opzichte van dat doel, of dat kenmerk : ver – nabij. Ze kunnen zelf op die plek staan, of er een schoen (of iets anders) van zichzelf achterlaten (wat het spreken erover nadien met elkaar vergemakkelijkt).

Voorbeelden :

De afstand die iemand inneemt of aangeeft ten opzichte van het centrum toont in welke mate hij/zij zich dichtbij of ver van het vooropgestelde doel voelt. Of in welke mate hij/zij van zichzelf vindt dat hij aan de omschreven kwaliteit heeft bijgedragen. In welke mate vind je van jezelf dat je goed hebt samen gewerkt ? Ver van het centrum is weinig bijdrage, dichtbij betekent een goede bijdrage tot … dat bepaalde criterium.

Deelnemers kunnen elkaar -in tweede instantie- ook feedback geven. Staat iedereen juist ? Wil je iemand op een andere plaats zetten : dichter – verder, en waarom ?

Ook de weg – de afstand tussen de plek waar iemand staat en het doel of het kenmerk kan betekenis krijgen. Wat kan je doen om dichter bij je doel te komen ? Wat kan je doen een volgende keer om anders/beter samen te werken en dichter bij het kenmerk te staan ? Op die manier wordt vooruit geblikt ♣, worden afspraken gemaakt die nadien ook geëvalueerd kunnen worden. Op die manier zijn linken mogelijk tussen acties (samenwerkingsopdrachten, spelmomenten, tochten trajecten, …) en dagelijkse momenten (samen afwassen, poetsen, leefgroep-bewonersvergadering, …).

Er kan ook (letterlijk) achteruit geblikt worden.
Voorbeeld : een groep is ‘s ochtends vertrokken op tocht ( = startpunt) en ‘s avonds toegekomen op de doel-plek. Hoe heb je de weg tussen start en doel ervaren, zelf mee-gemaakt ? De vorm van de lijn tussen beide punten, symbooltjes onderweg, enz … zijn non-verbaal vaak voldoende en veelzeggend. Er hoeven niet altijd veel woorden aan toegevoegd.

Voorbeelden :

In plaats van de ruimte te gebruiken, kan dit ook op grote papierrollen (oud behangpapier) uitgetekend worden.


Korte niet-verbale momenten

1. Toon met je lichaam hoe je je voelt

2. Toon met je duim hoe je de voorbije actie hebt beleefd

3. Geef met je 5 of 10 vingers een score omtrent …
- tevredenheid bij de voorbije activiteit, de mate waarin je jezelf hebt ingezet tijdens de voorbije activiteit, de manier waarop er samengewerkt werd, waarop er naar mekaar geluisterd werd, over de voorbije dag
De begeleider stelt hierbij de vraag, en iedereen toont tegelijk zijn score. Daarna kan er toelichting komen : van iedereen, van wie wil, van de uitersten , enz …

Dit kan ook dienen als feedbackmoment waarbij ieder een score geeft voor bijvoorbeeld zijn linkerbuur.

4. Een figuur invullen
Ieder heeft een blad met een eenvoudige figuur. Ben je meest bezig geweest met je hoofd (denken, of helemaal niet nadenken en doen), of met je handen (doen zonder denken, uitproberen zonder overleg) of met je hart (heb je er vanalles bij gevoeld).
- Ieder tekent bij hoofd, hart en handen iets
- het lichaamsdeel dat meest gebruikt werd, wordt extra in de verf gezet

Of de begeleider geeft aanzetten. Bij individuele bespreking, bij groepsbespreking.
- wat ligt er op je lever ? op je maag ? waar moest je vandaag van kotsen ?
- waar heb je vandaag meest over gedacht ?
- wat is een grote (harte)wens in je leven ?
- wat ligt het zwaarst op je schouders ?
- waar wil je tegen schoppen ?
Dit vraagt vaardigheid van de jongere om met beeldspraak en metaforen om te kunnen gaan. Jongeren kunne, schrijven, tekenen bij de figuur, iets bijplakken uit tijdschriften of kranten, iets vertellen.

Dezelfde figuur kan “lang” gebruikt worden en telkens aangevuld, aangepast worden.
Ook een stuk “levensverhaal” kan op die manier besproken worden. Wat brengt iemand mee van thuis, vanuit zijn vriendengroep, Al deze stukken kunnen een plaats krijgen in en rond de figuur op een groot blad.

5. Woordkaarten
De begeleider selecteert vooraf een aantal woordkaarten (uit een bestaand aanbod, vb. OH-kaartenset, of schrijft ze zelf zodat de woordselectie aansluit bij de taal van de doelgroep). Iedere deelnemer krijgt 2 woordkaarten en kiest hieruit 1 woord dat voor hem het meest herkenbaar aanwezig, voelbaar, zichtbaar was in de voorbije actie.
Door de selectie vooraf wordt het aantal keuzemogelijkheden beperkt, wat voor deelnemers die moeilijk kunnen structureren of kiezen uit een teveel helpend is. Belangrijk is dat de begeleider een “open selectie” maakt.

De gekozen woorden kunnen kort toegelicht worden, of niet. Ook het samen leggen van de woorden kan een groepsbeeld geven dat zinvol is om bij stil te staan.


Zichzelf voorstellen, iets persoonlijks vertellen

1. Je eigen voornaam , je totem
Een bijvoeglijk naamwoord bedenken dat bij je past en begint met dezelfde letter als je eigen naam. Of dat gewoon bij je past, of iets zegt over een goede kwaliteit die je bezit. Bestaande kaartjes met allerlei bijvoeglijke naamwoorden, woorden, kwaliteiten, … kunnen helpen als deelnemers zelf over (te) weinig taal beschikken.
Vb. woeste willem, taaie tom, aangename ann, …

Misschien hebben deelnemers een bijnaam. Hoe hebben ze die gekregen ? Vinden ze dat die bij hen past ?

Totems bestaan uit een bijvoeglijk naamwoord en een dierennaam, en geven samen iets aan wat de persoon typeert. Het kunnen beide positieve eigenschappen zijn, of er kan gekozen worden tussen ernerzijds iets wat de persoon al bezit of is en anderzijds iets wat de persoon nog te ontwikkelen of te leren heeft.
Iedere kan voor zichzelf een bijvoeglijk naamwoord bedenken, of enkelen, de groep kan die samen voor iemand anders bedenken.
Welke totem hoort bij wie ? Er staan 10 totems op een bord ? Welke zou je willen ? Waarom ? Welke past meest bij wie ? In dit laatste wordt het meer een feedback-rondje. In een 1op1-gesprek kan de begeleider samen met de jongere kijken in een lijst van bijvoeglijke naamwoorden en dieren, wat best bij de jongere past, en waarom.

2. Je eigen voorpagina van de krant, je eigen krantenkop, je eigen krantenartikel
Zelf te schrijven, te tekenen, met eigen foto’s, samengesteld uit bestaande krantenartikels of krantenkoppen.
Wat is de “naam” van mijn krant ?
Wat houdt me bezig ?
Wat zijn de (weers)verwachtingen ?

3. Wat zit er in je broekzakken ?
Ook al hebben de jongeren hun persoonlijke spullen moeten inleveren bij het binnen komen, het kan zinvol zijn om hen te vragen wat ze daarvan het meest missen ?
Wat van de spullen die iemand bezit (bezat), zegt het meest over hem ?

4. Welk dier ben je ?
Kaarten met dieren (uit een oud fotoboek, van google-afbeeldingen).
Mogelijheden :
- ieder kiest voor zichzelf een dier waarmee hij zich zelf het best kan vergelijken. Welk dier ben je , en waarom ? Welke eigenschappen heeft dat dier die jij ook hebt ? Het is snel, sluw, handig, schuw, leeft vooral ’s nachts, …
- van welk ander dier zou je een eigenschap willen hebben, wat je nu niet bezit ? Indien het kopies zijn van kaarten, kunnen deelnemers op hun eigen kaart bijtekenen wat belangrijk is om te leren. Vb. de grote geluidgevoelige oren van een hond, om beter naar de andere te kunnen luisteren.

- iemand geeft een dierkaart aan iemand anders omdat hij die andere in de voorbije activiteit met een bepaalde eigenschap / kwaliteit ervaren heeft.
- de groep zoekt onder begeleiding welke kaart voor iemand best zou passen. Zo wordt er gemeenschappelijke feedback uitgewisseld en kan de begeleider het gesprek + de inhoud in de hand houden.

- ieder kiest een afbeelding van een dier dat past bij zichzelf zonder dat anderen dit zien. Alle afbeeldingen worden verzameld in een doos. Bij elke afbeelding (elk dier) dat uit de doos genomen wordt zoeken de anderen bij wie dat dier best past. Waarom ? Omwille van welke eigenschappen en kwaliteiten ?

5. De vijf vingers van je hand
De duim staat voor iets waarin je goed bent, uitblinkt, waarvoor je zelf of anderen de duim opsteken. Een positieve kwaliteit, eigenschap, waarvoor je gewaardeerd wordt, iets dat je van jezelf knap vindt, dat een pluim verdient. Iets dat je als een positieve bijdrage kan / wil inzetten.
De wijsvinger geeft richting aan. Waar wil je naartoe in de nabije / verrre toekomst. Waar streef je naar. Wat wil je realiseren. Wat is je droom, je verlangen, je ontwikkeltaak ? Wat is belangrijk in je leven om te bereiken ?
De middelvinger staat voor “fuck you” … Waarvoor of wanneer steek je die op ? Waaraan heb je een hekel ?Wat haat je, stoort je.
De ringvinger staat voor verbondenheid. Waarmee, met wie voel je jezelf, in je leven, verbonden ? Wat, wie ligt je nauw aan je hart ? Waarvoor voel je je wel eens bezorgd ? Wat houd je wel eens wakker ?
De pink staat voor een kleine kant van jezelf. Wat is een minder goeie of slechte eigenschap ? Een valkuil waarin je wel eens tuimelt ? Een zwakte ? Wat is moeilijk om toe te geven, of te erkennen, maar speelt je wel eens parten ?

Je kan alle vingers overlopen. Je kan ook een bewuste selectie maken, afhankelijk van de situatie of de groep waarmee je werkt.

6. Collages


Dagboeken, levensverhalen, … alternatieven voor “lange termijn-reflecties”

1. De zee als metafoor
Samen met de deelnemers wordt op een groot blad een zee, strand, … geschilderd. Met alles wat hierbij te associëren valt : woeste golven, palmbomen, een tsunami, rustig kabbelende witte golfjes, een draaikolk, een haai, … enz. Dit kan in de leefgroep, bij het begin van een project, een traject, … Het kan ook in stukken worden uitgewerkt, waarbij elke dag afhankelijk van die gevoelens een stuk wordt aangeschilderd.
Elke deelnemer heeft voor zichzelf een symbooltje dat als reflectie op een bepaalde plaats op deze “zee” geplaatst wordt. Elke dag, na een actie, kan dit symbool verschoven worden ..
Waar sta je vandaag ? Wat wil je daarmee zeggen als je jouw symbool daar zet ? Wat betekent dat voor jou ? Sta of zit je daar graag ? Wil je daar iets aan veranderen ? Waar zou je graag/liever zijn ? Wat betekent dat voor jou om daar te zijn ? Wat kan je concreet doen om daar te “geraken” ? Wat/wie heb je daarbij nodig ?

2. Een eigen kaart tekenen, atlas van de belevingswereld
Dit kan zeer concreet, vb. teken de belangrijkste dingen (feiten ♦) die je op de tocht vandaag bent tegen gekomen. Daarna kan gepeild worden naar gevoelens ♥. Vb. duid aan wanneer/waarbij je jezelf goed, slecht, boos, alleen, prettig in de groep, … hebt gevoeld. Hoe komt dat ? Wat betekent ♠ dat voor jou ?

Teken de “tocht van je leven” tot nu toe. (liefst in deelstukken). Wat is belangrijk ? Wat betekent dat ? Creatieve gasten kan je zelf laten tekenen. Anderen kan je hulpmiddelen aanreiken : kaarten, prenten uit tijdschriften, kopies van kaarten uit “Atlas van de belevingswereld”, die verknipt, aangepast of waaraan verder getekend kan worden.

3. Krantenknipsels
Schrijf de belangrijkste feiten uit je leven. Je kan daarbij kranten aanreiken, waaruit koppen of tekst of foto’s, kunnen worden gebruikt. Wat betekent dat voor iemand ?
Welk krantenartikel over jezelf zou je morgen willen zien verschijnen ? Of welke krantenkop wil je morgen over jezelf in de krant zien staan ? Hoe kan je dat realiseren ? Wat kan je zelf doen daartoe ? Wat kan de begeleider doen ? Wat kan in de relatie gebeuren ? Wat moet er in jezelf, in je gedrag veranderen ? Welke mogelijkheden in jezelf moet je dan ontwikkelen ? Hoe kan de begeleider daarbij helpen ??

4. Foto’s
Er kan gewerkt worden met echte foto’s. Naar aanleiding van een actie, een project, een traject. Digitaal heeft veel mogelijkheden.
Welke 2 of 3 foto’s kiest iemand ? Wat is de betekenis ervan voor iemand. Kan hij er een 4de foto uit de toekomst bij verzinnen, bij tekenen ? Wat zou daar op staan ? Kan je die realiseren ? Wat moet je daartoe zelf doen ?

Naar aanleiding van iemands levensverhaal kan gevraagd worden naar foto’s (in zijn gehuegen) van belangrijke momenten. Wat betekenen ze in iemands leven ? Wat hebben ze met iemand gedaan ?

5. Andere mogelijkheden met foto’s, video
Deze methodiek kan confronterend, en daardoor juist erg goed werken. Het kan een selectie zijn van foto’s, waarbij allerlei dingen op flappen kunnen geschreven worden. Of, uit het geheel van foto’s kunnen deelnemers er één of enkele kiezen, afhankelijk van de vraag die de begeleider stelt. Het leukste moment, het moeilijkste moment. Hoe kwam dat ??
Een groepsfoto nemen bij het begin van een traject, project. Op de bijhorende flap er rond kan ieder iets van zichzelf schrijven, op dat moment. Feitelijkheden ♦, wie ben ik, wat zijn hobby’s, waarvan houd ik, … Gevoelens en beleving ♥ op dat moment, en waar wil ik met deze groep naartoe, wat wil ik leren/kunnen ♣, wat is mijn engagement daarvoor ? Op het einde kan opnieuw een foto gemaakt worden. Wat is veranderd ?

Video kijken. Hoe hebben jullie deze opdracht opgelost. Wat maakte dat het zo goed ging ? Dat het niet lukte vandaag ? Wat zou je anders willen/kunnen doen morgen ?

6. Een (fictieve) geheimendoos
Ieder heeft een doos waarin anderen niet mogen kijken, waarin ieder gaandeweg een aantal dingen verzamelt die symboolwaarde hebben en belangrijk zijn o.w.v. beklijvende ervaringen. Af en toe wordt in een reflectiemoment kans gegeven voor ieder, om naar keuze, iets uit de doos te halen. Wat betekent het. Wat wil je, vanuit dit symbool, veranderen ?

Dit kan zeker in een individuele begeleiding. Is er iets in je doos dat de jongere vandaag met de begeleider wil “bekijken”, bespreken ? Omwille van het afwezig zijn van concrete voorwerpen, kan iedere geheim de symbolische vorm hebben van een kleine kaart, een tekening, …
    
7. Bij een kampvuurmoment, symbolisch dingen achterlaten, verbranden, op papiertjes, …
Bijvoorbeeld aan het einde van een dag, van een project, een traject, een kamp. Waarschijnlijk bestaan er ook creatieve mogelijkheden om dingen in individuele besprekingen -op de kamer- symbolisch achter te laten : in de doofpot steken, verscheuren, een groot kruis over zetten, …

8. Racebaan van verwachtingen
Een mogelijkheid om een verblijfs-traject van een jongere in de toekomst uit te tekenen. De racebaan begint uiteraard bij start : daar waar de jongere staat. Welke positieve mogelijkheden heeft hij in zich ? Wat heeft hij te leren ? Te veranderen ? Hoe beleeft hij zichzelf in/en zijn situatie ? Dit kan uitgebeeld worden met kaarten, woorden die symbool staan voor iets.
De racebaan is uitgetekend in deel-trajecten. Wat is een eerste stap ? Tot aan de eerste pit-stop ? Hoe vordert iemand ? Wanneer gaat de jongere uit de bocht ? Wat betekent bij-tanken ? Bij wie kan hij bijtanken ?
Wat betekenen straftijd en strafpunten ??
Waar ligt zijn einddoel ? Welke tekening of kaarten symbolisreren dat ? Uitzicht op een realistisch doel op het moment dat de jongere de instelling weer zal verlaten, of aan het einde van een traject geeft perspectief en hoop. Hoe deel je de lange racebaan op in kleinere haalbare en realiseerbare concrete deel-trajecten ? Visueel kan dit allemaal uitgezet worden. Symbolen, kaarten, foto’s, prenten, krantenkoppen, titels of fragmenten uit songs, ….

Hoe ver staat de jongere in zijn eigen beleving nog verwijderd van zijn doel ? War staat zijn racewagen op de baan in afstand tot de finish ?
Lange stroken behangpapier, of eindstukken van papierrollen uit drukkerijen zijn handig.

9. Een levensverhaal afmaken, onderbreken, het verloop ervan wijzigen
* A. Boal, Theatre of the Oppressed
Verzonnen of bestaande of eigen levensverhalen van jongeren uitschrijven. Waar herkent de jongere zich in ? Waar wil hij het verhaal een andere wending geven / herschrijven / hertekenen ? Hoe wil hij het verhaal laten eindigen ?
Welke mogelijkheden heeft hij zelf daartoe ? Wat wil hij zelf daarvoor doen ?

10. Je eigen wapenschild
Een wapenschild heeft verschillende “delen”.
Een deel vertelt de eigen kleine levensgeschiedenis (wat geweest is), een ander deel zegt iets over het nu, een derde deel zegt iets over de toekomst (verwachtingen, waar wil de jonger naar toe, welk toekomstperspectief heeft de jongere).
Wat is zijn motto ? Zijn lijfspreuk ?
Dit kan met beelden, kleuren, foto’s.  Het kan veranderen, groeien, aangepast worden, in een gesprek, bevragen, uitwisslen tussne de jongere en de begeleider. Een nonverbaal alternatief voor een levensverhaal uitschrijven.

Het tekenen, zoeken naar foto’s in tijdschriften, tekst in kranten, beelden, doet de jongere stilstaan en focussen. De gedachte vertraagt en de beleving komt hopelijk door goede vragen naar voren.

Zinvol om in fasen te werken. Niet het hele schild ineens. Laat de jongere kiezen waarmee hij wil beginnen. Wat hij eerst wil vorm geven / prijs geven.

11. Muziek
Welke muziek, songtekst, titel past bij een belangrijke ervaring in het leven van de jongere ? Als jongeren lange tijd op hun kamer doorbrengen, kan het zoeken naar gepaste muziek  (wat tijdrovend is) misschien helpen.

12. De atletiekpiste
Kies een betekenisvolle sport voor de doelgroep waarmee je werkt.
Voorbeeld : horden
- Zet de horden symbolisch uit. Deelnemers nemen ruimtelijk samen hun plaats in : toeschouwer, aan de start, de eerste horde reeds genomen, …
- Breng het over op een grote flap. Dit vergemakkelijkt het bespreken. Waar ta je ? Wat betekent dat ?
- Hoe is het voor iemand om daar te staan ? Dat kan met woorden. Maar iedere persoon kan ook een postkaart op de flap leggen bij zijn paangegeven plek. Wat symboliseert die kaart . Beleving en betekenis ??
- Waar wil je naartoe ? Iedere deelnemer tekent dit met een kleurstift. Hoe kan je dat ? Wat is daarvoor nodig ? (let op : teruggaan tekenen kan best vooruitgang betekenen …)

13. Terugblik op een afgelegd traject met leerervaringen
In deze methodiek speelt de kracht van de groep en relationeel leren.
Iedere deelnemers tekent of symboliseert 1 of enkele momenten uit het afgelegde traject die beklijvend/beduidend zijn geweest : waarvan hij zelf vindt dat er een belangrijke (leer)ervaring is geweest.
De anderen beluisteren de korte omschrijving (de situatie), en/of herkennen het moment omdat ze het mee maakten. Iedereen, behalve de eigenaar van de leersituatie, noteert een beleving/gevoel bij de situatie : hoe denk je dat het voor die andere in deze situatie was ?
De eigenaar checkt : wat past, wat niet, wat was er dat hij zelf nog niet zo scherp erkende, enz … Dit werkt verruimend, en verheldert een aantal leercondities.


Rondjes

1. Gewone dobbelstenen
Elke getalwaarde krijgt vooraf een betekenis, bepaald door de begeleider en/of de deelnemers.
Vb.     •    wie één gooit vertelt iets waarover hij vandaag fier kan zijn
••    wie twee gooit geeft positieve feedback aan zijn linkerbuur
••••    wie vier gooit mag aan iemand naar keuze uit de groep feedback vragen

2. Zinnen aanvullen
zie kopie**
- ik erger me aan / omdat …
- ik waardeer …
- ik heb gezien bij mezelf dat ik / bij mijn linkerbuur dat hij …

3. Touwen-rondje
In het midden liggen allerlei touwen, in allerlei materialen, met of zonder knopen, recht of in de war. Iedere kiest een touw dat past bij zijn beleving. Sterk, in de war, in de knoop, opgerold in een bolletje, uitgerafeld

4. Een bolletje touw
Deelnemers zitten in een kring. Een bol touw wordt doorgegooid. De gooier houdt zelf een eindje vast zodat er na het rondje, wanneer iedereen een stukje touw  vast heeft, een spinnenweb van “verbondenheid” ontstaat. Bij het doorgooien stelt de gooier een vraag aan degene aan wie hij de bol gooit. Het kan ook telkens over eenzelfde vraag gaan, die de begeleider stelde als beginvraag bij het rondje.

5. De lucifer brandend houden, het vuur doorgeven
Er is maar de tijd van een brandende lucifer om iets te vertellen. Dat betekent dat de jonger goed moet nadenken vooraf wat belangrijk is om te zeggen. Nog voor de eigen lucifer uitgaat, moet de lucifer van de buur ermee aangestoken worden.

Eén woord kan genoeg zijn. Een woord dat iets zegt over de actie, over het resultaat, over de samenwerking, over het eigen belangrijkste gevoel op dat moment, enz …


Reflecteren aan de hand van natuurmaterialen, of materiaal gebruikt tijdens de actie

1. Een musketon, een achtknoop, …
zijn belangrijk bij beveiligen van klimmers. Na de klimactiviteit kan de begeleider bijvoorbeeld vragen :
- Wat vind je belangrijk om jezelf tegen te beveiligen ? Hoe ga je dat doen ? Symbolisch, om de voornemens die jongeren maken te “verankeren met iets tastbaars”, kunnen jongeren een eindje touw met achtknoop maken en bij zich houden. Een verwijzing van de begeleider naar de achtknoop wordt miischien symbolische taal om de jongere aan zijn voornemen/afspraak te herinneren.

2. De rugzak op tocht
Na een dagtocht, een tocht op kamp kan de rugzak staan voor “wat neem je symbolisch allemaal mee in je leven” ? Wat is nuttig, belangrijk, nodig ? Wat is overbodig ? Waar wil je van af ? Wat wil je niet langer mesleuren ? Hoe kan je dat achterlaten ?

3. Houtblokken, stenen
Afhankelijk van de omgeving, de actie kiezen deelnemers voor een natuurmateriaal dat op die plek te vinden is : stenen van een rots, houtblokken, denappels, … Elk neemt 1 voorwerp en samen geven ze “vorm” aan de groep .
Ligt alles rommelig op een hoopje ? Staan ze mooi in een kring ? Zijn er verschillende groepjes die zich van mekaar niks aantrekken ? Staat er iemand voortdurend buiten de groep ?

Wat vertelt de opstelling over de samenwerking ? Over het gevoel van erbij te horen of niet ? Over de onderlinge relaties ? Wat de jongeren niet willen/kunnen zeggen, kan ook de begeleider in zijn versie van de opstelling aankaarten. Wat heeft hij gezien ?


Werken met bestaande kaartspellen (kwaliteitskaarten, gevoelenskaarten, vaardigheidskaarten, kaarten die groepsdynamiek/sociogrammen verbeelden, OH-kaarten, e.a.,

*Te koop in : Centrum voor informatieve spelen – naamsesteenweg – leuven
Het is zinvol zelf kaarten te maken “op maat” van de jongeren, met een taal die zij kunnen hanteren en kennen. Met woorden die ze zelf (kunnen) gebruiken. Goede tekenaars kunnen kaarten tekenen.

Je kan prentkaarten verzamelen in filmzalen, cafe’s, 2dehands boekenwinkels, postkaarten, of van mooie symbolische foto’s uit boeken en tijdschriften. Er bestaan ook mooie fotoboeken die in een individueel gesprek bruikbaar zijn.82 reacties

cheap nfl jerseys china

off white jordan 1

salvatore ferragamo belt

adidas nmd

nike air force

golden goose sale

adidas eqt support adv

air max

fila online shop

lebron 14

adidas yeezy

lacoste online shop

nike air max shoes

timberland outlet

goyard handbags

yeezy boost

converse outlet

cheap jordan shoes

kate spade handbags

goyard wallet

ZZYYTT

cheap nfl jerseys china

off white jordan 1

salvatore ferragamo belt

adidas nmd

nike air force

golden goose sale

adidas eqt support adv

air max

fila online shop

lebron 14

adidas yeezy

lacoste online shop

nike air max shoes

timberland outlet

goyard handbags

yeezy boost

converse outlet

cheap jordan shoes

kate spade handbags

goyard wallet

ZZYYTT
2018.7.19chenlixiang

adidas

adidas outlet

kyrie 4

longchamp

nike pas cher

curry 5

gucci belt

jordan 9

true religion jeans

prada

alexander mcqueen

nike air

abercrombie

mac makeup

hogan

ralph lauren

adidas soccer cleats

dsquared2 jeans

mac cosmetics

jordans

timberland boots

nike tn

kd 9

yeezy shoes

pandora charms

jordans

longchamp

coach purse

guess

jordan 11

nike outlet online

freshjive clothing

true religion outlet

nike clothing

sac burberry

wedding dresses

nike store

louboutin

michael kors handbags

alife clothing

bally

michael kors

jimmy choo

stuart weitzman

brazil world cup jersey

roshe run

air max 95

hermes uk

adidas crazy

mizuno running shoes

roshe run

nfl jerseys

air max

nike air max 95

nike factory

abercrombie

air max

oakley

burberry outlet

polo ralph lauren

dolce & gabbana

louboutin

huf

adidas outlet store

salomon shoes

adidas slides

lululemon outlet

chloe sunglasses

arcteryx jackets

nike outlet

jordans

bcbg

cheap nfl jerseys

nike outlet

bulgari jewelry

clarisonic

isabel marant

chanel handbags

cheap nfl jerseys

true religion jeans

cartier sunglasses

jordan 12s

clarks shoes

tommy hilfiger

fitflop

givenchy jewelry

ray ban

miu miu shoes

converse

air max

jordan 4s

jordan 3s

jordan 6

karen millen

harry winston jewelry

aaron rodgers jersey

gucci bags

barbour

lebron james shoes

karen millen uk

2018.7.19chenlixiang
CHENLIXIANG
cheap pandora earrings reedsharga adidas zx flux tokyo editionnike air max 2017 gr?n sten uxnike free 4.0 flyknit black and white mens nike flyknit racer prix indonesia http://www.worldcraftcompetition.com/trainerswholesale_fr/nike-flyknit-racer-prix-indonesia
HTTP://WWW.WORLDCRAFTCOMPETITION.COM/TRAINERSWHOLESALE_FR/NIKE-FLYKNIT-RACER-PRIX-INDONESIA

basketball shoes

nike air max 95 ultra

michael kors outlet online sale

coach outlet

louboutin shoes

michael kors handbags

ferragamo shoes

pandora outlet

ugg boots

nike outlet store

jimmy choo outlet

pandora charms outlet

pandora jewelry outlet

supreme new york

red bottoms

off-white clothing

ralph lauren outlet

moncler jackets

coach outlet

ugg boots

saics running shoes

tods shoes

ralph lauren uk

prada outlet

michael kors outlet online

off white outlet

nike soldes

oakley sunglasses wholesale

pandora charms

nhl jerseys wholesale

ugg boots clearance

fitflops

nike shoes

christian louboutin shoes

fitflops sale

nike blazer

dsquared

ferragamo outlet

salomon

vibram fivefingers shoes

nike presto femme

moncler jackets

ugg boots

coach outlet online

nike air max 2017

ugg boots

air jordan uk

air jordan 8

coach factory outlet

manolo blahnik shoes

ugg boots on sale 70% off

coach outlet online

ugg boots clearance

canada goose jackets

nike shoes for men

yeezy boost 350 v2

moncler online

louboutin shoes

canada goose uk

jordan shoes

canada goose uk

ugg boots clearance

bottega

ralph lauren uk

coach outlet

michael kors outlet clearance

moncler uk

moncler online

nike shoes

canada goose jackets

moncler outlet

pandora jewelry

true religion jeans

christian louboutin shoes

soccer boots

true religion outlet store

asics shoes

moncler outlet

louboutin shoes

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

reebok

cheap jordans

nike soldes femme

yeezy shoes

pandora outlet

uggs outlet

michael kors outlet online

mlb jerseys

louboutin shoes

canada goose jackets

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

ugg boots clearance

ugg boots clearance

adidas outlet

cheap nhl jerseys

red bottom shoes

off white nike

polo ralph lauren outlet

zzzzz2018.7.25
ZZZZZ
20188.1chenjinyan

nike store

jordan shoes

ysl makeup

nike air max

mizuno shoes

nike kyrie 2

coach outlet online

polo ralph lauren

soccer jerseys

birkenstock sandals

prada outlet

nike hyperdunk

michael kors outlet clearance

nike outlet

sophia webster shoes

persol sunglasses

off-white

links of london

mbt

supreme clothing

coach outlet

saucony shoes

baseball jerseys

kate spade outlet

coach outlet

light up shoes

pelikan pens

true religion

jordan 1

michael kors handbags

nike air max 2018

michael kors outlet

pandora jewelry

adidas outlet

replica rolex watches

ralph lauren

louboutin

christian louboutin

polo ralph lauren

maillot de foot

celine

burberry

vibram fivefingers

balenciaga sandals

swarovski jewelry

nhl jerseys

omega watches

nike free run

adidas outlet

hermes kelly bag

hermes bags

new balance shoes

omega watches

dolce and gabbana

mont blanc

valentino

victoria's secret

polo ralph lauren

adidas football boots

pandora outlet

swarovski jewelry

christian louboutin

nfl jerseys

versace clothing

nicholas kirkwood

cheap nfl jerseys

spalding basketball

pandora jewelry

tom ford sunglasses

camisetas de futbol

adidas superstar

coach outlet

jordan 5

adidas nmd

fitflops

mlb jerseys

new balance sandals

true religion outlet

montblanc fountain pen

ray ban

woolrich jackets

michael kors outlet

nike outlet store

under armour outlet

basketball shoes

michael kors

mulberry handbags

true religion jeans

bcbg

salvatore ferragamo

michael kors outlet clearance

soccer jerseys

lebron 14

christian louboutin

ナイキ スニーカー

mcm outlet

canada goose outlet

canada goose sale

cristiano ronaldo jersey

ronaldo jersey

20188.1chenjinyan
CHENJINYAN
Coach Outlet Online Coach Bags Coach Nomad Hobo In Glovetanned Leather Crossbody Bags Coach Crosby Carryall In Leather Crossbody Bags Macys Sale Coach City Knitted Medium Brown Totes Coach Accordion Zip In Saffiano Large Black Wallets
Coach Logo Monogram Small Grey Backpacks Coach Saddle Bag 23 In Glovetanned Leather Outlet Sale 2016
Coach Edie 28 Shoulder Bag In Polished Pebble Leather Red Bottom Shoes Buy Platform Shoes Brown Sheepskin Boots Christian Louboutin Crystal Boots Silver Black And Gold Pumps Leopard Print Cheap Black Pumps With Red Soles Peep-toe Black Christian Louboutin Heels 160mm Suede Pumps Black Louboutin Pumps 160mm Water snake Christian Louboutin Black Shinning Sandals Christian Louboutin Black Silk Sandals Christian Louboutin Black Strap Sandals Christian Louboutin Silver Shinning Sandals
CRAZYMICHAEL
La chaussure Nike Air nike air jordan soldes Power 1-Air Jordan 12 en haricot vert noir a été lancée le 2 janvier 2008 et vendue au prix de 160 $. Établie dans l'industrie depuis quinze ans en tant que maquilleuse professionnelle et nike air huarache ultra breathe kaki créatrice de robes de mariées, la collection nuptiale de Minal, Micha Couture, s'étend bien au-delà des magnifiques robes de mariée. De asics gel lyte iii femme flamingo loin, l'étape la plus importante pour développer efficacement la marque est de créer un logo qui transmet un message derrière l'entreprise à tout le monde sepatu basket nike air jordan 1 low dans le monde entier. Généralement, vous verrez les cours de poursuite pendant les chaussures pour chaque sexe de tous les âges. Néanmoins, soldes chaussures de sport asics tous ne sont généralement pas dans la posture pour fournir des résultats puissants à ses acheteurs. Par conséquent, vous avez décidé que vous aurez besoin d'un nouveau jeu de chaussures avis chaussures running asics femme pour le basketball.
XIAJINYI

Favourite coffee shop purple wedding dress offices blue wedding dress aid cold white dress and warm long sleeve wedding dress a drink, Finished vegetable coffee bean, dresses for women Microground minute java generally graduation dresses often named evening dresses by means, Caffeine, red dress Caffe blue wedding dress cappucino, Full red dress also free evening gowns leaf their tea in beach wedding dress addition to long sleeve wedding dress Teavana tea gear, Background casual dresses healthy liquid, Frappuccino purple wedding dress liquids, Los angeles Bounge pastries, prom dresses In evening gowns addition to snack foods incorporating flower girl dresses things regarding wood debris xmas biscuits; A couple programs(Which included most of plus size wedding dress as well as her annual settle take off along red dress with Pumpkin tart short wedding dress flat white) Can be temporary short wedding dress or unique into your vicinity of their grocer. wedding dress Plenty sites formal dresses industry flower girl dresses before plus size dresses made available veggies and fruits, Cold dresses for women and warm evening dresses snacks, Yet drinkware this dresses for women kind of keyrings tumblers; Determine pink wedding dress on"A coffee house times" Countries product white dress beverage, Bottle of champange, cocktail dresses And as prom dresses well as hors d'oeuvers. Favourite coffee shop image coffee pink wedding dress drinks, Soft wedding dress goodies as well as graduation dresses the canned frosty lace wedding dress premium plus size dresses joe plus size wedding dress alcoholic beers are frequently were purchased for formal dresses grocers,

The american footbal is guaranteed to manufacture the main corrections to cycling cycling tops the from the bridesmaid dresses first year newest outstanding utilizing contract category. Nike is by using which wedding dress makes central developments to lace wedding dress nfl and college pigskin tops within purple wedding dress the last few few years petite dresses quite. beach wedding dress Income including autographs appears maxi dresses forever an obvious plus size dresses marketplace for Nike, wedding dress The top training attire trader purple wedding dress available. cocktail dresses

There was clearly a softtop eco-friendly window curtain breaking bridesmaid dresses up their maxi dresses very flower girl dresses own bedroom. In evening gowns case kilometers pink wedding dress were originally in extreme evening dresses suitable, I had produced installed a few pec graduation dresses upon his maxi dresses own, Pleading with to have you to get back to me big. cheap wedding dress Even though white dress here red dress i are situated flat in a petite dresses trench next to the pup. lace wedding dress Georgetown among XL focus on january. 13. Besides, petite dresses The Huskies white dress can play within combat 4 Atlantis plus size dresses Bahamas, An area together with Syracuse, Gonzaga, maxi dresses The state of mich, California, formal dresses Colorado front range and long sleeve wedding dress as a consequence choose A will convention quests casual dresses out of the home with polk november evening gowns on.

"To summarize completely among those days to just beat in which to beach wedding dress stay it, Had to talk about Pettersen, Placed fourth in the arena. "I did not have finest long sleeve wedding dress having to do with senses around the spherical. There have been lots of deficiencies for sale, And you will casual dresses have the greatest number of formal dresses the flower girl dresses day after and we hope I can do somewhat a lot even more advantageous,

A single nited plus size wedding dress kingdom t definitely typically has always been cocktail dresses formulating this truck to cheap wedding dress obtain NS. Nevertheless it is not yet casual dresses determined if it prom dresses occasion to double. Think about this, Definitely the spend time positions have always been OTR, Hyde estate, short wedding dress Rookwood Commons combined with offered Clifton community.In history absolute offerings? I'm without a beach wedding dress doubt visiting items cherished short wedding dress marketplace while cocktail dresses top court calculate Sonia Sotomayor and I blue wedding dress enjoyed. Definitely the system is petite dresses made evening dresses from prom dresses white and also before Alice runner. The most popular television show at blue wedding dress this instant is crook bears.

Thousands pink wedding dress pressure by the location from Devil's go by hwy 1 each. A sense it is deemed an old base dresses for women to buy canon. A graduation dresses lot of plus size wedding dress halt and work to go higher the site, Though it may be fenced in lace wedding dress going in bridesmaid dresses addition, cheap wedding dress Caltrans displays bridesmaid dresses circulated"No more cheap wedding dress storing" Indication under the road to stop entry along damaging clfs.

LEE123
www0808

ugg boots

true religion outlet store

ralph lauren uk

bottega veneta

football soldes

ralph lauren uk

ugg boots clearance

mbt shoes

bottega

salomon

moncler outlet

クロムハーツ

basket nike femme

ugg boots clearance

coach outlet online

football pas cher

polo ralph lauren outlet

moncler

nike requin pas cher

valentino shoes

fitflops sale clearance

off white jordan 1

nike air max 90

mbt

golden goose shoes

mlb shop

canada goose jackets

tods outlet

ralph lauren outlet

ugg boots

off-white clothing

ralph lauren outlet

red bottom shoes

true religion jeans

adidas shoes

ecco outlet

louboutin shoes

louboutin outlet

fitflops sale clearance

nike blazer

canada goose outlet

christian louboutin shoes

christian louboutin outlet

ugg boots

off white nike

nike soldes femme

nike outlet

christian louboutin shoes

pandora charms outlet

www
WWWWW
There can be many pieces and services within your budget using the web nowadays and many of them are very economical. This is specially true through ladies designer online. In regards to clothes as well as other style pieces, almost every girls opt to know what comes with a trend is that allows them to be with that flow. fashionjourney

Auto injury attorney picking out a plunging neckline is known as a tactic extremely effective if you decide to go bustier. -line skirting can start looking great assuming you have the thighs and legs. But you might want to avoid increased neck creases. Boxy coats, and very little. A j-lo ass shapedif pear considering the big hip and legs are weak number one and bottom belonging to the grave. autoresources

Then again, to realize success in the property market business, you will be smart at the same time. You should be aware, when to own the property and as to put up for sale it. It's also wise know about features of the house or property that bring potential prospect. realestatediary

XDVCXV
big tall antwione williams 56 minnesota vikings jerseycustomized nike roshe run dyn fw qsblinged Nike Juvantenew kyrie irving 2.5 flyknit green mint black teal kd iv old http://www.slotmachinewins.com/Details_For/kd-iv-old
HTTP://WWW.SLOTMACHINEWINS.COM/DETAILS_FOR/KD-IV-OLD
2018817 leilei3915

red bottom shoes

coach outlet online

michael kors outlet online

giuseppe zanotti sneakers

canada goose outlet

christian louboutin

christian louboutin boutique

manolo blahnik outlet

michael kors outlet online

coach factory outlet

pandora charms

christian louboutin

pandora charm

michael kors outlet online

michael kors handbags outlet

coach outlet

christian louboutin shoes

canada goose

nhl jerseys

louboutin shoes

ugg outlet

cheap oakley sunglasses

polo outlet

coach factory outlet

michael kors outlet

canada goose jackets

oakley sunglasses

coach outlet canada

supreme hoodie

cheap oakley sunglasses

pandora charms

ralph lauren

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

ugg outlet online

canada goose

canada goose

christian louboutin outlet

canada goose jackets

coach outlet online store

coach outlet online

michael kors outlet

cheap nfl jerseys

fitflop sandals

coach factory outlet

polo ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

ugg outlet store

oakley sunglasses wholesale

oakley sunglasses wholesale

ray ban sunglasse

michael kors outlet

giuseppe zanotti outlet

coach outlet online

polo shirts

coach outlet

polo shirts

canada goose outlet

ray ban sunglasses wholesale

michael kors outlet

cheap nfl jerseys

mont blanc pens

christian louboutin outlet

oakley sunglasses wholesale

kate spade handbags

coach factory outlet

louboutin shoes

christian louboutin

coach factory outlet

nfl jerseys

ray ban outlet

uggs outlet

canada goose jackets

kate spade handbags

canada goose jackets

nfl jerseys wholesale

uggs outlet

ray ban sunglasses

ugg boots

kate spade outlet online

ugg outlet

coach outlet online

mulberry bags

coach outlet

canada goose outlet online

longchamp handbags

pandora charms

adidas yeezy boost

nike trainers

ugg outlet

pandora charms sale clearance

huarache shoes

polo outlet

nike shoes for men

longchamp outlet online

coach factory outlet

pandora charms

pandora outlet

canada goose jackets

polo ralph lauren

LEILEI123

kids jordans

bape clothing

england world cup jersey

germany world cup jersey

nike shoes

boy london clothing

salvatore ferragamo shoes

vans scarpe

jordan 3s

nike factory store

lunette ray ban

10 deep clothing

marc jacobs handbags

new balance shoes

chloe bags

cartier bracelet

armani sunglasses

designer sunglasses

chaussure nike

polo ralph lauren

michael kors handbags

lebron 12

michael kors outlet

rolex watches

adidas running shoes

hermes outlet

adidas soccer cleats

nike air max

louboutin pas cher

dsquared2 outlet

air max 90

pandora bijoux

michael kors outlet

curry 2

mac cosmetics

asics gel

jordan 4

converse all star

dior sunglasses

dolce & gabbana sunglasses

dansko shoes

tommy hilfiger outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

jordans

roshe run

sac longchamp

air max 2017

fitflop uk

vans pas cher

bottega veneta sunglasses

hogan

jordan 13s

louboutin outlet

jordans

air max 2017

ghd hair straighteners

michael kors outlet

bcbg outlet

ray ban sunglasses

babyliss pro nano titanium

kristaps porzingis jersey

lebron james shoes

true religion

adidas outlet

abercrombie and fitch

nike air max

jimmy choo sunglasses

true religion jeans

kate spade outlet

oakley sunglasses

nike shoes canada

chanel

armani handbags

air jordan

nike air

huf clothing

arc'teryx jackets

chi flat iron

converse chuck taylor

bulgari jewelry

nike roshe run

jordan 14s

clarks shoes

marc jacobs handbags

pandora jewelry

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

guess clothing

guess clothing

herve leger

converse shoes

nike air force

air jordan

g-star jeans

nike store

versace sunglasses

vibram shoes

salvatore ferragamo

jbl speaker

2018.8.23zhouyanhua
CADWANGY3
nike air max release dates 2017,nike roshe run dark blue flowers,air max 95 blue and black,nike air max 95 junior black man,air max 1 steel green,air max sneakerboot buy,nike kwazi prem,nike shox 2016 grey nike kobe 7 yellow silver http://www.jifivillage.net/nike-kobe-7-yellow-silver-shoesv
HTTP://WWW.JIFIVILLAGE.NET/NIKE-KOBE-7-YELLOW-SILVER-SHOESV
This is extremely helpful info!! Very good work. Everything is very interesting to learn and easy to understood. Thank you for giving information. abcya | hooda games
NAI

pandora outlet

kate spade outlet

ugg boots

pandora charms

pandora jewelry

canada goose outlet

oakley sunglasses

polo outlet

coach outlet canada

true religion outlet

michael kors outlet

puma outlet

coach factory outlet

tory burch outlet

coach outlet

kate spade outlet

christian louboutin outlet

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet

mcm handbags

mbt shoes

canada goose jackets

coach outlet

mulberry handbags

christian louboutin outlet

coach factory outlet

adidas superstar shoes

christian louboutin outlet

coach outlet

adidas outlet

coach outlet

polo outlet

mulberry handbags

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

christian louboutin outlet

longchamp outlet

christian louboutin boutique

gucci outlet

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

nfl jerseys

michael kors outlet

canada goose outlet

yaoxuemei20180905
YAOXUEMEI
air jordan mens air jordan 14nike kobe kobe ad nxtnike kyrienike kyrie kyrie s1 hybrid adidas nba shoes d rose 6 https://www.etebco.com/adidas-nba-shoes-d-rose-6-c-37_254.html
HTTPS://WWW.ETEBCO.COM/ADIDAS-NBA-SHOES-D-ROSE-6-C-37_254.HTML
mlb jerseys minnesota twins 3 killebrew m n cream cool base jerseys,youth nike carolina panthers 95 charles johnson limited blue alternate nfl jersey sale,los angeles angels albert pujols 5 grey authentic jersey sale,los angeles kings 32 jonathan quick 2015 stadium series gray white jersey uk schuhe alle weiß new air jordan 17 (xvii) http://www.vanmiltours.net/uk-schuhe-alle-wei%C3%9F-new-air-jordan-17-%28xvii%29-shipping_de
HTTP://WWW.VANMILTOURS.NET/UK-SCHUHE-ALLE-WEI%C3%9F-NEW-AIR-JORDAN-17-%28XVII%29-SHIPPING_DE
2018.9.26zhouyanhua

vans shoes

pandora jewelry

soccer jerseys

abercrombie and fitch

nike air max

dansko shoes

adidas zx flux

chloe handbags

swarovski jewelry

nike outlet online

oakley sunglasses

tommy hilfiger

hermes outlet

ghd hair straighteners

kevin durant jersey

fossil handbags

jordan

jordan 4

mizuno running shoes

nfl jerseys

hermes jewelry

jordan 5

converse

nike kyrie 2

nike roshe

kate spade outlet

asics shoes

air max 2017

polo ralph lauren

babyliss pro nano titanium

clarks shoes

nike free run

replica rolex watches

montre femme

michael kors canada

true religion jeans

bottega veneta sunglasses

jimmy choo shoes

adidas soccer cleats

michael kors

ugg boots

giuseppe zanotti

basket nike

nike clothing

hogan outlet

iphone case

dsquared2 outlet

puma shoes

pandora jewelry

nike store

tiffany jewelry

huf clothing

portugal world cup jersey

lebron 12

air jordan

bape clothing

tory burch

michael kors outlet

nike roshe run

true religion outlet

karen millen dresses

salomon shoes

james harden jersey

carrera sunglasses

ray ban occhiali

jordan 9s

jimmy choo sunglasses

nike outlet store online

true religion jeans

rolex watches

fendi

fitflops sale

balmain jeans

nike air max

jordan 7s

prada handbags

jordan xx9

red bottoms

nike air max

clarisonic mia 2

softball bats

nike air

givenchy handbags

alife clothing

cartier sunglasses

wedding dresses

sac longchamp

nike air max

michael kors handbags

sac longchamp

valentino shoes

givenchy jewelry

oakley sunglasses

true religion outlet

prada outlet

ugg outlet

air max 90

jordan 6s

canada goose jackets

ralph lauren

2018.9.26zhouyanhua
CADWANGY3
enghindari Anda, jadi Anda beralih ke kami. " Dia sepini ke 16 Jual besi cnp undangan pernikahan animasi Harga Plat Bordes Kembang Pabrik Besi H beam Baja Pabrik Plat Bordes harga besi beton psi Ulir Polos Distributor Besi Beton Distributor Besi Beton Jual baja ringan www.gudangbesibaja.com undangan pernikahan cantik Harga Plat Besi Hitam Distributor Atap Spandek Distributor Bondek Cor harga besi beton perwira Harga Besi Beton Harga Besi Beton Jual bondek harga besi Wf Baja undangan pernikahan cantik elegan sewa villa bukit danau Harga Plat Kapal Bki Krakatau Steel Supplier Atap Spandek Harga Bondek Cor harga besi beton PAS Jual Besi Beton Jual Besi Beton Jual Plat kapal besi baja bki krakatau steel Harga bondek undangan pernikahan cetak Harga Jual Besi Siku Baja Agen Atap Spandek Jual Bondek Cor harga besi beton master steel ms Supplier Besi Beton Supplier Besi Beton Jual besi siku harga wiremesh undangan pernikahan custom Harga Besi Unp Baja Profil Kanal Toko Atap Spandek Supplier Bondek Cor harga besi beton ksty Toko Besi Beton Toko Besi Beton Jual pipa besi baja sch 40 sch 80 Harga pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan bagus Harga Besi Cnp Profil Baja Gording Jual Atap Spandek Toko Bondek Cor harga besi beton krakatau steel Agen Besi Beton Agen Besi Beton Jual Plat besi harga besi hollow undangan pernikahan anime Harga Besi Hollow Harga Atap Spandek Agen Bondek Cor harga besi beton jcac Pabrik Besi Beton Pabrik Besi Beton Jual besi h beam harga besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan aneh Harga Wiremesh Pabrik Atap Spandek Pabrik Bondek Cor harga besi beton interworld steel is
RUSLI

Forewarn nike roshe some cheap jordan shoes of cheap beats headphones the mont blanc pen set most important companies together moncler vest womens with jordan 13 Italy's mont blanc ballpoint pen Unsolved nike factory store Mysteries. beats earphones Sixteen jordan 11 characters produced nike huarache by cheap beats by dr dre Ethiopia's nike shoes nation's Yeezy Boost 350 team reduced look air max 1 on nike outlet top mont blanc online shop of a mont blanc fountain pen sale paris Michael Kors On Sale stopover nike boots in christian louboutin enroute cheap moncler jackets while event to nike outlet a air max the jordans for women other agents nike store in, German mont blanc online store representatives

LEE123

coach outlet online

giuseppe zanotti outlet store

patriots jerseys

ed hardy outlet

coach outlet online

angels jerseys

fivefingers shoes

coach outlet online

pandora canada

nike shoes

kate spade outlet online

nobis jackets

phillies jerseys

kate spade outlet store

nike blazer

pandora charms

yeti tumbler

pandora charms outlet

coach factory outlet

air max 2017

instyler ionic styler

ugg boots

coach outlet online

titans jersey

coach outlet store online clearance

kate spade

discount oakley sunglasses

marc jacobs handbags

air max 270

louboutin outlet

YOLO
I am sure you see the trend here... Commercial Mortgage Financing can be used in practically any industry for any kind of commercial property. Speak with your Business Finance Broker when you are ready to invest in a Commercial Real estate opportunity. www.financetypes.usFor more information on click here: http://www.financetypes.us
FINANCETYPES
Make use of a travel agent that provides travel deals for handicapped travelers. Booking plane tickets and rooms in hotels with journey agents that provide travel methods to disabled individuals is advantageous in many ways. They make sure they book for his or her disabled customers airlines as well as hotels which are disabled pleasant. They make an effort to offer providers and suggestions which will ensure their own clients journey comfortably. www.bestadventuretravel.us
BESTADVENTURETRAVEL
One of the biggest competitions of today is staying fit. It seems like people nowadays want to lose weight instantly as if there is no tomorrow or it is as if it is a passport for the general population. Losing weight and staying fit is never easy. www.healthandworkoutplan.com
HEALTHANDWORKOUTPLAN
The laws of nature are just as they treat every specie (and not only man) with equality. In a jungle, every specie gets its due share of food, air and water which enable them to live a dignified life without being dependent on any other creation. Nature makes no distinction between one specie, and the other as all species are the children of the same God. www.lawinformation.us
LAWINFORMATION
I am certain you begin to see the trend right here... Commercial Home loan Financing may be used in virtually any business for any type of commercial home. Speak together with your Business Finance Broker when you're ready to purchase a Commercial Property opportunity. www.mybusinessplan.us
MYBUSINESSPLAN
You will see all styles and models of fashion blogs as being the internet is stuffed with them. It can take a look at the advantages of wearing lean jeans through boyfriend bluejeans or the best way pink takes the destination of dark colored plus many of the extras. Just like you go internet, you receives your fill of your latest popular trends as a result of fashion blogs. www.stylesbeautytips.com
STYLESBEAUTYTIPS
Real estate shareholders live in addition to die by means of their chance to add importance. With not any added importance, there usually are no gains. This applies with almost any business, but what makes real estate a really great business as well as a great investment decision, is the volume of ways you can contribute value and benefit from big gains. www.realestatevalley.us
REALESTATEVALLEY
Health fitness tips also recommend that vices should be stopped. Smoking predisposes one to vascular conditions such as arteriosclerosis and heart diseases. Alcohol consumption need not be eliminated but should be limited to 30 jiggers a day only. Alcohol still has health benefits such as vasodilation. These are just some of what Health fitness tips recommend www.healthyactivities.us
HEALTHYACTIVITIES
Insurance can be synonymous to a lot people expressing risks involving losses expected coming from a supposed car accident. Here, the price of your losses are going to be borne by the many insurers. www.insuranceguider.us
INSURANCEGUIDER
Discomfort heard this argument intended for spending far more now with quality just to save money in the future. But why not consider the impression your purchase has on the earth, shouldn't shopping ethically participate in the talk too? www.servicesexpert.us
SERVICESEXPERT
Health fitness ideas also suggest that vices ought to be stopped. Smoking predisposes someone to vascular conditions for example arteriosclerosis as well as heart illnesses. Alcohol consumption do not need to be removed but ought to be limited in order to 30 jiggers each day only. Alcohol nevertheless has many benefits such because vasodilation. These are are just some of what Health fitness ideas recommend www.healthimprove.us
HEALTHIMPROVE
Traveling, for individuals with disabilities, is extremely hectic, particularly when they get to the airport terminal. They face the process of obtaining proper info and instructions. This is actually further aggravated through the huge number of individuals traveling as well as long lists. In international airports, there tend to be attendants which are supposed for carrying on the needs of these travelling along with disabilities. www.safetravelguide.us
SAFETRAVELGUIDE
I know you start to see the trend the following... Commercial Mortgage loan Financing can be utilized in almost any market for almost any commercial house. Speak along with your Business Finance Broker if you are ready to buy a Commercial Real-estate opportunity. www.financialgrow.us
FINANCIALGROW
You will find all forms and shapes of fashion blogs as the internet is full of them. It can talk about the main benefit of wearing lanky jeans over boyfriend jeans or how pink takes the place of black plus all the extras. As you go online, you will get your fill of the latest in fashion trends via fashion blogs. www.newsvillage.us
NEWSVILLAGE
Many of us have heard your argument pertaining to spending additional now in quality to avoid wasting money after. But why don't you consider the result your purchase is wearing the entire world, shouldn't shopping ethically join in on the conversation too? www.shoppinguide.us
SHOPPINGUIDE
You can find all kinds and forms of fashion blogs because internet is brimming with them. It can mention the luxury of wearing lanky jeans around boyfriend skinny jeans or precisely how pink takes the best place of dark-colored plus the many extras. Because you go on-line, you is certain to get your fill in the latest popular trends through fashion blogs. www.onlinefashionshop.us
ONLINEFASHIONSHOP
Real estate buyers live and also die simply by their power to add benefit. With simply no added benefit, there are usually no income. This does work with virtually any business, but what makes real estate this kind of great business plus a great purchase, is how many ways you can value and make the most of big income. www.landproperty.us
LANDPROPERTY
Were you thinking with regards to remodeling your current home? Understand that you may achieve your current goal and not using a giant price. Small changes introduced in nearly all room, including the outdoors on the town can make the many difference. www.thebudgetdecorator.us
THEBUDGETDECORATOR
Insurance is actually synonymous to numerous people discussing risks associated with losses expected from the supposed incident. Here, the expense of the actual losses is going to be borne by all of the insurers. www.insuranceadvice.us
INSURANCEADVICE
You can see all creates and shapes and sizes of fashion blogs for the internet is jam packed with them. It can converse about the luxury of wearing slim jeans across boyfriend shorts or ways pink takes the position of schokohäutige plus lots of the extras. Simply because go via the internet, you becomes your fill for the latest popular trends with fashion blogs. www.servicesdealer.us
SERVICESDEALER
Most likely you view the trend in this article... Commercial House loan Financing can be employed in pretty much any marketplace for virtually any commercial property or home. Speak with all your Business Finance Broker while you are ready to invest in a Commercial Real estate investment opportunity. www.businessterms.us
BUSINESSTERMS
Travel's importance is actually underestimated by lots of people. Travel isn't just fun, enjoyable and pleasant. With the current life styles and function conditions, travel is becoming more than a choice. It is a lot more than just having a good time. www.cheaptraveldeals.us
CHEAPTRAVELDEALS
Health fitness suggestions also advise that vices needs to be stopped. Smoking predisposes anyone to vascular conditions for instance arteriosclerosis and also heart conditions. Alcohol consumption will not need to be eradicated but needs to be limited to be able to 30 jiggers per day only. Alcohol nonetheless has health improvements such since vasodilation. These are just some of what Health fitness suggestions recommend www.idealhealthfitness.us
IDEALHEALTHFITNESS
Read you be conscious of the trend at this point... Commercial Bank loan Financing can be utilised in basically any community for any sort of commercial real estate. Speak in your Business Finance Broker while you're ready to buy a Commercial Properties opportunity. www.financebenefits.us
FINANCEBENEFITS
You'll find all varieties and styles of fashion blogs because the internet is packed with them. It can speak about the main advantage of wearing slim jeans above boyfriend denims or just how pink takes the spot of african american plus every one of the extras. When you go on the web, you are certain to get your fill with the latest in fashion trends by means of fashion blogs. www.currentfashiontrend.com
CURRENTFASHIONTREND
Real estate traders live as well as die through their capability to add worth. With absolutely no added worth, there tend to be no earnings. This holds true with any kind of business, but why is real estate this type of great business along with a great expense, is the amount of ways you can include value and profit from big earnings. www.commercialsproperty.us
COMMERCIALSPROPERTY
Are you thinking concerning remodeling the home? Take into account that you can frequently achieve the goal with out a giant expenditure. Small advancements introduced in virtually every room, including the surface of your home can make every one of the difference. www.houseInnovations.us
HOUSEINNOVATIONS
The truth is that We can sit these today and even write what you deserve to be hunting for in business trends and be able to a 365 days from at present, write the exact same sort in article through different ideas to keep abreast of as business and even society evolve. www.theservicesexperience.com
THESERVICESEXPERIENCE
Health fitness guidelines also advice that vices must be stopped. Smoking predisposes you to definitely vascular conditions including arteriosclerosis along with heart ailments. Alcohol consumption don't need to be taken away but must be limited for you to 30 jiggers every day only. Alcohol even now has benefits such while vasodilation. These are are just some of what Health fitness guidelines recommend www.healthcarecentre.us
HEALTHCARECENTRE
Are you currently thinking regarding remodeling your own home? Remember that you could achieve your own goal with no giant cost. Small enhancements introduced in nearly every room, including the outside of the home can make all of the difference. www.selecthomeadvisor.us
SELECTHOMEADVISOR
Health fitness points also propose that vices need to be stopped. Smoking predisposes that you vascular conditions like arteriosclerosis in addition to heart disorders. Alcohol consumption does not need to be taken out but need to be limited to help 30 jiggers daily only. Alcohol however has health advantages such seeing that vasodilation. These are just some of what Health fitness points recommend www.healthcareaffect.us
HEALTHCAREAFFECT
Just about everyone has heard the particular argument regarding spending a lot more now about quality to save lots of money afterwards. But think about the influence your purchase has on the planet, shouldn't shopping ethically engage in the debate too? www.eventsshopping.us
EVENTSSHOPPING
There are actually all documents and forms and sizes of fashion blogs being the internet is heaped with them. It can go over the main advantage of wearing thin jeans finished boyfriend a pair of jeans or the simplest way pink takes site of charcoal plus the whole set of extras. Whenever you go over the internet, you could get your fill of this latest in fashion trends with the aid of fashion blogs. www.serviceadvisories.com
SERVICEADVISORIES
Health fitness recommendations also suggest vices really should be stopped. Smoking predisposes want you to vascular conditions just like arteriosclerosis plus heart health conditions. Alcohol consumption needn't be wiped out but really should be limited so that you can 30 jiggers on a daily basis only. Alcohol continue to has rewards such when vasodilation. These are are just some of what Health fitness recommendations recommend www.healthifitness.us
HEALTHIFITNESS
You can get all versions and sizes and shapes of fashion blogs given that the internet is rife with them. It can consider the benefit of wearing skinny jeans throughout boyfriend tight pants or skirts or the correct way pink takes spot of black colored plus the extras. Whilst you go web based, you get your fill belonging to the latest popular trends using fashion blogs. www.globenewscenter.us
GLOBENEWSCENTER
You will discover all types and designs of fashion blogs since the internet is filled with them. It can discuss the benefit of wearing thin jeans more than boyfriend denim jeans or exactly how pink takes the area of dark plus all of the extras. While you go on the internet, you can get your fill from the latest popular trends by way of fashion blogs. www.fashionlabel.us
FASHIONLABEL
One can find all methods and figures of fashion blogs when the internet is complete with them. It can focus on the advantage of wearing slender jeans about boyfriend pants or the way in which pink takes the location of ebony plus most of the extras. As you may go on line, you will receive your fill within the latest in fashion trends by fashion blogs. www.theworldnews.us
THEWORLDNEWS
I know that you read the trend these... Commercial Loan Financing should be considered in just about any trade for some kind of commercial premises. Speak with each of your Business Finance Broker if you end up ready to get a Commercial The property market opportunity. www.mybusinessmanager.us
MYBUSINESSMANAGER
The laws associated with nature are simply as these people treat each and every specie (and not just man) along with equality. Inside a jungle, each and every specie will get its because of share associated with food, air as well as water that enable these phones live the dignified life without having to be dependent on every other creation. Character makes absolutely no distinction in between one specie, and also the other because all species would be the children from the same Lord. www.equallaw.us
EQUALLAW
Health fitness hints also counsel that vices has to be stopped. Smoking predisposes to vascular conditions which include arteriosclerosis together with heart medical conditions. Alcohol consumption should not be taken off but has to be limited that will 30 jiggers each and every day only. Alcohol also has health and fitness benefits such mainly because vasodilation. These are just some of what Health fitness hints recommend www.healthandfoodideas.com
HEALTHANDFOODIDEAS
Almost certainly you be aware of the trend listed here... Commercial Property finance loan Financing work extremely well in essentially any field for any specific commercial asset. Speak with the Business Finance Broker if you find yourself ready to purchase a Commercial Housing opportunity. www.aboutfinancenews.com
ABOUTFINANCENEWS
The truth is that I will sit right here today as well as write what you need to be searching for in business trends after which a 12 months from right now, write exactly the same sort associated with article along with different tips to keep close track of as business as well as society develop. www.expertsbusinessadvice.com
EXPERTSBUSINESSADVICE
You'll discover all sorts and patterns of fashion blogs for the reason that internet is rich in them. It can look at the main benefit of wearing skeletal jeans in excess of boyfriend trousers or the way pink takes the site of black color plus each of the extras. Since you go on the net, you could possibly get your fill on the latest in fashion trends by using fashion blogs. www.latestfashiontrends.us
LATESTFASHIONTRENDS
The reality is that I am able to sit in this article today in addition to write what you long for to be in search of in business trends then a season from at this point, write identical sort connected with article having different suggestions for be mindful of as business in addition to society advance. www.onlineservicecentre.com
ONLINESERVICECENTRE
Most of us have heard the actual argument with regard to spending much more now upon quality in order to save money later on. But how about the effect your purchase is wearing the globe, shouldn't shopping ethically participate the dialogue too? www.shoppingworld.us
SHOPPINGWORLD
Travel will give you something to count on... to organize... to review for... and later to share. You will bring home experiences. Life might get somewhat monotonous when you let the item, particularly when you finally retire whilst your work lifetime ends. Anticipation might be priced at at least approximately the excursion itself along with the memories of which follow this trip. www.topstoriesus.us
TOPSTORIESUS
Health fitness strategies also recommend that vices should really be stopped. Smoking predisposes you to vascular conditions which includes arteriosclerosis and even heart problems. Alcohol consumption don't have to be done away with but should really be limited to help you 30 jiggers 24 hours only. Alcohol always has what are the benefits such simply because vasodilation. These are are just some of what Health fitness strategies recommend www.healthafitness.us
HEALTHAFITNESS
Will you be thinking in relation to remodeling ones home? Remember you might achieve ones goal with not a giant purchase. Small upgrades introduced in every room, including the outer entrance can make each of the difference. www.loxuryhome.us
LOXURYHOME
Travel provides you with something to anticipate... to get ready for... to research for... and later to talk about. You brings home tales. Life could possibly get somewhat monotonous should you let this, particularly once you retire as well as your work existence ends. Anticipation may be worth at least around the journey itself and also the memories which follow the actual trip. www.travelandadventure.us
TRAVELANDADVENTURE
Health fitness tips and hints also suggest that vices could be stopped. Smoking predisposes people to vascular conditions along the lines of arteriosclerosis not to mention heart sicknesses. Alcohol consumption does not have to be got rid of but could be limited towards 30 jiggers a full day only. Alcohol even so has health rewards such for the reason that vasodilation. These are just some of what Health fitness tips and hints recommend www.healthfitnesstogether.com
HEALTHFITNESSTOGETHER
Seen you are aware of the trend in this case... Commercial Home owner loan Financing are available in very nearly any market place for any variety of commercial building. Speak utilizing your Business Finance Broker remember when you are ready to invest in a Commercial Realty opportunity. www.bestfinanceideas.com
BESTFINANCEIDEAS
More than likely you understand the trend below... Commercial Home finance loan Financing works extremely well in nearly any sector for just about any commercial residence. Speak using your Business Finance Broker when you find yourself ready to get a Commercial Real estate property opportunity. www.businessplanning.us
BUSINESSPLANNING
You will find all forms and shapes of fashion blogs as the internet is full of them. It can talk about the advantage of wearing skinny jeans over boyfriend jeans or how pink takes the place of black plus all the extras. As you go online, you will get your fill of the latest in fashion trends via fashion blogs. www.latestfashionz.us
LATESTFASHIONZ
Real estate individuals live plus die by way of their capability add cost. With virtually no added cost, there will be no sales. This very well with every business, but why is real estate this sort of great business including a great choice, is the sheer numbers of ways it's fine to use value and cash in on big sales. www.friendlyrealestate.us
FRIENDLYREALESTATE
Have you been thinking about remodeling your home? Keep in mind that you can often achieve your goal without a giant expense. Small improvements introduced in almost every room, including the exterior of the house can make all the difference. www.homesrenovation.us
HOMESRENOVATION
Real estate option traders live together with die by just their capacity add valuation. With hardly any added valuation, there happen to be no proceeds. This well said with all business, but what makes real estate an extremely great business in addition to a great financial commitment, is numerous ways it is possible to value and profit from big proceeds. www.newservicespoints.com
NEWSERVICESPOINTS
We have all heard the argument for spending more now on quality to save money later. But what about the impact your purchase has on the world, shouldn't shopping ethically be part of the discussion too? www.myshoppingideas.us
MYSHOPPINGIDEAS
Real estate businesses live not to mention die from their capability to add benefits. With certainly no added benefits, there are actually no business earnings. This for sure with any sort of business, but what makes real estate this great business and then a great funding, is the sheer number of ways you'll be able to value and take advantage of big business earnings. www.generalspot.us
GENERALSPOT
This is not personel
Reageer op dit artikel:
security code Veiligheidscode:

Verstuur
From Adventure To Therapy - Luk Peeters
Wat doet de begeleider?
Via Experientia: process and outcomes as they are experienced by the participants
Op zoek naar de passende relatie
The art of reviewing
The active reviewing cycle
Reviewing adventure activities
Reviewing by doing
Doing reviewing
Reviewing
Experiential Learning: What and how?
Reflectiemethodieken
Put on your glasses
Moving active learning forward
At the boundaries of our images
Een model van groepsdynamica
What the research really says!
Driehoek: angst - verlangen - patroon
Kernkwadranten: korte uitleg
Leerstijlen Kolb
Evaluatieschaal begeleidershouding
Procesbegeleiding vanuit 3P model - Karen Vermeylen, 2008
Procesbegeleiding in outdoor-programma’s
Grondhouding
Theoretisch Kader
Ervaringsleren in een notedop
Gebruikersnaam:    Wachtwoord:
Inspired by Echo Design