Ervaringsleren
Zoeken
Home
Over ons
Links
Contact
Home » Nieuws

Op zoek naar de passende relatie - Kristof Geysemans

55 reacties | reageer hier

Kristof Geysemans, 2010

Afstudeerwerk Counselorsopleiding Faculteit voor Mens en Samenleving


ALLE WERKELIJKE LEVEN IS ONTMOETING: INLEIDING

Veelal hoor je tijdens opleidingen in het ervaringsleren en procesbegeleiding dat mensen leren om hun eigen doelen los te laten, om het proces bij de lerende te laten, om niet met een eigen agenda bezig te zijn, … Mensen leren veelal wat ze vooral niet moeten doen.
Ik ben mij beginnen afvragen wat we dan wél doen. We bieden vanalles aan (activiteiten, reflecties) vanuit het referentiekader van het experiëntiële gedachtengoed. En we gaan een relatie aan met de lerenden. Deze tekst richt zich op dat aspect van het begeleiden: minder tastbaar, minder concreet, maar wel een wezenlijk onderdeel van het begeleiden.
Vanuit mijn eigen leerproces en ervaring in het begeleiden van groepen wil ik de relatie tussen de begeleider en de lerende beschrijven. Ik wil ze zo omschrijven zoals ik geloof dat het een passende relatie is. Ik gebruik bewust niet de woorden “de juiste relatie”, want zo voelt het niet aan. Het voelt niet aan als juist of fout, eerder als meer of minder faciliterend.

Ik heb dit deel opgesplitst in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wil ik de relatie tussen de experiëntiële begeleider en de deelnemer afbakenen. Ik wil afgrenzen wat in de relatie hoort en wat niet. Welke zijn de eigenschappen die meespelen in deze relatie omwille van het kader waarbinnen deelnemer en begeleider zich bevinden?
Het tweede hoofdstuk geeft een aantal voorwaarden weer waaraan de relatie moet voldoen om van een kwaliteitsvolle relatie tussen een experiëntiële begeleider en een lerende te kunnen spreken. Het zijn deze voorwaarden die maken dat de relatie die vorm aanneemt die gepast is in de context van het ervaringsleren.  
Het derde hoofdstuk behandelt de taken die de begeleider heeft binnen de relatie. De relatie heeft een doel, nl. de lerende begeleiden in zijn groeiproces. Daarom heeft de begeleider een aantal taken te vervullen binnen de relatie. Er is een rolverdeling.


Schematisch voorgesteld ziet de relatie er zo uit:

De setting waarbinnen deelnemer en begeleider zich bevinden is dat van het ervaringsleren. Beide begeven zich daar in met heel hun hebben en houden. Met elk hun eigen geschiedenis, referentiekaders, ... Er is echter slechts een deel van beiden dat mekaar raakt.
Het is over dat deel dat ik het wil hebben: het raakvlak. Het raakvlak is begrensd door de contactgrens. De contactgrens bakent af wat in de relatie hoort en wat niet. Soms is die heel duidelijk, soms is die vaag.


1. AFBAKENING VAN DE EXPERIËNTIËLE BEGELEIDER-DEELNEMERS RELATIE

De relatie valt binnen het kader van ervaringsleren. Het kader legt een aantal kenmerken op aan de relatie. Ik som deze hieronder op en licht ze toe. Een aantal kenmerken lijken voor de hand liggend, maar maken zo een wezenlijk deel uit van het karakter van de ontmoeting dat ze bij de opsomming horen.

•    Het professionele karakter. Er is door de professionaliteit een duidelijk verschil tussen deelnemer en begeleider. De begeleider wordt er bij gehaald en gezien als expert in procesbegeleiding. De begeleider schept het kader van het ervaringsleren, de deelnemer wordt er in uitgenodigd en stapt er al dan niet in. De begeleider wordt vergoed, de begeleide vergoedt. Je vertrekt dus niet van op gelijke voet. Als begeleider stel je je wel gelijkwaardig op. De begeleider is niet de centrale figuur, hij zorgt er voor dat de groep/het individu goed functioneert.

•    Beperktheid in tijd. Meestal is er een duidelijk begin en einde aan de cursus / opleiding / traject. Dat geeft ook een duidelijke afbakening. Na afloop van het traject is de relatie begeleider-deelnemer afgelopen. Als er na het traject nog een relatie blijft bestaan (het zij een persoonlijke vriendschap, een therapeutische, een zakelijke, … relatie) dan is de aard van de relatie dusdanig veranderd dat deze in de nieuwe context herbekeken moet worden.

•    Gestelde doelen. De bijeenkomst heeft een doel, een reden, een aanleiding. Het doel wordt meestal vooraf vastgelegd of dat gebeurt in het begin van de bijeenkomst. Doelen kunnen uiteenlopend zijn: (inter)persoonlijke groei van de lerende, zicht krijgen op eigen leiderschap, de positie van verschillende mensen binnen het team helder krijgen, beter zicht krijgen op eigen en mekaars kwaliteiten, ondersteuning bij conflicten of veranderingen in een team, …
Vaak zijn bij aanvang van een traject de (inter)persoonlijke doelen nog niet helemaal scherp, en worden ze pas duidelijk na een tijdje in het proces te zitten.
De vorm en inhoud van de relatie staan in functie van het doel. Wat in de relatie ingebracht wordt, en hoe dat gebeurt, staat in functie van het doel.

•    Eigen aan het experiëntiële is dat de begeleider de belichaming is van een congruent begeleider zijn, met zijn onderliggende theorie en referentiekaders rond ervaringsleren en procesbegeleiding[1]. Zijn grondhoudingen en vaardigheden maken het verschil. Grondhoudingen zijn geen na te streven idealen. Ze zijn een voortdurend leerproces in wisselwerking met de lerende. Vòòr alles is de begeleider bewaker van de contactgrens en onderzoeker of bevrager van de situatie[2].

•    Het engagement dat beide partijen willen aangaan. Het is een niet vrijblijvende relatie: de begeleider en lerende kiezen er al dan niet voor om de relatie aan te gaan. Indien een van beide partijen kiest om de relatie niet aan te gaan, dan kan er geen sprake zijn van een leeromgeving. Het is steeds een keuze en engagement van beide kanten. Beide partijen kunnen hele goede redenen hebben om de relatie niet aan te gaan. Deze moeten ook gerespecteerd worden.
Deelnemer en begeleider zijn hier echter niet gelijk in. Als de lerende weerstand heeft tegen de relatie en/of het kader, dan blijft het de taak van de begeleider om de lerende steeds weer uit te nodigen, het contact op te zoeken en juist aan de relatie met die deelnemer extra aandacht te schenken, zonder deze te forceren.
Als het de begeleider is die de weerstand ervaart, dan is het zijn taak om daar op een gepaste, professionele manier mee om te gaan. Indien dat niet kan, dan moet overwogen worden om de taak door te geven aan een andere begeleider.
Als het engagement wel wordt aangegaan, dan spreken we van een “doorgedreven” relatie: in tijd, respect en vertrouwen[3].

•    Naast het engagement is er ook de draagkracht van zowel de begeleider als van de lerende. Als begeleider dien je de draagkracht van de lerende en van jezelf te respecteren.

____________________

[1]. Karine Vermeylen, Johan Hovelynck: “Moving active learning forward; Over het specifieke van de begeleidershouding en begeleidersvaardigheden bij het faciliteren van het ervaringsleerproces van de lerende”, Niet gepubliceerde tekst voor Outward Bound België, 2008

[2]. George Lambrechts: “Gestaltherapie tussen toen en straks”, Berchem, EPO, 2003, p. 446

[3]. zie voetnoot 1


2. VOORWAARDEN VAN DE EXPERIËNTIËLE BEGELEIDER-DEELNEMER RELATIE

In dat wat er gebeurt tussen mensen hebben alle partijen even veel aandeel. Het is dus onmogelijk om als begeleider eenzijdig een goede leer-relatie aan te gaan. Je kan wel alles in zijn werk stellen om het leren te faciliteren, je kan je eigen deel van de relatie verzorgen en je kan een klimaat scheppen waarin de lerende steeds weer wordt uitgenodigd, gemotiveerd, gestimuleerd om het contact aan te gaan (zowel met zichzelf als met de omgeving) en om de fenomenen die zich voordoen te onderzoeken.
Hieronder volgt een opsomming/omschrijving van wat ik voorwaarden noem waar je als experiëntiële begeleider zorg voor dient te dragen. Voorwaarden, want het zijn kenmerken die in mindere of meerdere mate aanwezig moeten zijn om van een kwaliteitsvolle experiëntiële begeleider-deelnemer relatie te kunnen spreken. Het ene ligt de ene begeleider echter meer dan het andere. Voorkeuren, stijlen zijn verschillend. Het is een kwaliteit van de experiëntiële begeleider om de verschillende kenmerken naar de voorgrond te laten komen, niet wanneer het hem het beste past, maar dan als de relatie dat vraagt.

•    De experiëntiële begeleider is aanvaardend: Dat wat is niet goed- of afkeuren, maar laten zijn wat het is. Niet normeren of evaluaren. Wel benoemen, woorden geven aan wat is vanuit je waarneming, niet vanuit je gedachten (Loose your mind, come to your senses – Perls). Op een fenomenologische en respectvolle manier naar de deelnemers kijken en terug geven wat je ziet, voelt, hoort, …
Als begeleider heb je je eigen referentiekaders, waardoor je de gebeurtenissen betekenis kunt geven en er een beleving aan toe kunt schijven. Onder andere het kader van het ervaringsleren. Wanneer deze betekenis of beleving thuis hoort in het raakvlak, dan kan je deze ook geven. Wanneer de betekenis die je geeft echter voortkomt uit een situatie die niet thuis hoort in het raakvlak (maar bvb uit jouw relatie met jouw ouders), dan moet je goed overwegen of je deze wilt geven. De kans op overdracht is groot.

•    De experiëntiële begeleider is empathisch: hij heeft een welgemeende interesse in en een oprechte betrokkenheid op de deelnemers. Hij is in staat om mee te voelen hoe een bepaalde ervaring is, zonder er mee samen te vallen. Hij helpt op die manier de lerende dichter bij zijn beleving te blijven.

•    Beginpunt van de relatie is inclusie: Inclusie is: zich laten insluiten in de wereld van de ander, zich zodanig inleven in de beleving van de lerende zodat het lijkt alsof je het zelf zo meemaakt. Zich partieel laten samenvallen met de lerende, wat een soort van co-experiencing mogelijk maakt. Inclusie gaat verder dan empathie.
Door dit als startpunt aan te nemen wordt de beleving van de lerende, en niet die van de begeleider centraal gesteld.
De begeleider is waakzaam en heeft een bijna kinderlijke nieuwsgierigheid in de beleving, drijfveren, referentiekaders, … van de lerende.

•    De experiëntiële begeleider-lerende relatie is een echte relatie. Je kan niet doen alsof. De begeleider is congruent: zijn daden en woorden zijn in overeenstemming, en hij is transparant: hij speelt open kaart, is open over zijn eigen drijfveren en beweegredenen. Hij heeft de wil en het vermogen om volledig als persoon aanwezig te zijn, niets verborgen te houden. De aanwezigheid en openheid heeft echter grenzen: aangegeven door de factoren die de relatie mee bepalen (zie hierboven). De volledige aanwezigheid en openheid heeft alleen betrekking op datgene wat zich op het raakvlak bevindt en relevant is voor deze relatie. Ze is afgebakend door de contactgrens.  

•    Het is een dynamische relatie. Naarmate de relatie zich ontwikkelt, past de begeleider zich aan. Hij is steeds op zoek naar de meest gepaste positionering: boven – onder, binnen – buiten, samen – tegen. Dit in functie van de groepsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, omgeving, … Niet vanuit een “ik weet wel wat goed is voor de deelnemers-houding”, maar op een transparante en congruente manier. Zodat deelnemers weten waar ze aan toe zijn.

•    De begeleider stelt in het werk wat hij kan om de andere te betrekken in de wisselwerking. Hij treedt de lerende tegemoet en legt contact. Hij zoekt het raakvlak en de contactgrens met zijn verschillen en gelijkenissen op en houdt de focus daar. Hij blijft in dit raakvlak en nodigt de andere uit om mee in dit raakvlak te blijven. Dit gebeurt tussen een individu en de begeleider, maar ook tussen groepsleden. De begeleider verbindt groepsleden door mee op zoek te gaan naar het raakvlak, en de wisselwerking te bevorderen, aan te moedigen, …
Doordat de begeleider steeds weer het raakvlak opzoekt wordt er een appèl gedaan op de deelnemers om ook in dit raakvlak te komen en daadwerkelijk te ontmoeten. De deelnemer kan daar de begeleider, zichzelf en de groepsgenoten ontmoeten. Het is in deze ontmoeting dat er contact kan gemaakt worden met datgene waar de deelnemer (nog) geen contact mee heeft kunnen maken. De relatie is van die aard dat de lerende uitgenodigd wordt, geprikkeld wordt, gestimuleerd wordt om net met dat ongekende contact te leggen.
Door de begeleider tegen te komen in het raakvlak wordt er een klimaat geschapen waarin de lerende zichzelf en de andere groepsgenoten kan tegenkomen.

•    De begeleider kan een verschil maken tussen eigen behoeften, noden, verlangens en die van de lerende. De begeleider is bereid steeds weer naar zichzelf te kijken, zichzelf te onderzoeken, en in vraag te trekken (via intervisie, supervisie, zelf in therapie gaan, ...). Hij heeft ook een duidelijk zicht op zijn eigen drijfveren, referentiekaders en voorkeuren. Hij kan hier op een gepaste wijze mee omgaan, zodat de lerende op de voorgrond blijft staan. Hij kent ook zijn eigen mogelijkheden én beperkingen. Hij kan zijn trots opzij zetten om te zeggen dat hij het niet meer weet.

•    De begeleider heeft een 'dunne huid': hij is sensitief. Hij is opmerkzaam voor de kleinste (relationele) verschuivingen, ogenschijnlijke details, én kan zich laten 'raken' door wat er gebeurt, doch wordt er niet één mee, en kan dat inbrengen in de relatie.

•    Wat nog niet behandeld is, is humor in de relatie. Het is alom geweten dat humor een zeer heilzaam middel is. Humor relativeert de geladenheid van situaties, geeft ademruimte, verlicht spanningen, benoemt de zaken soms écht zoals ze zijn, … Je kan jezelf natuurlijk niet dwingen om humoristisch te zijn, maar je kan humor wel toelaten of afwijzen.


3. RELATIONELE TAKEN VAN DE BEGELEIDER

De begeleider heeft binnen de relatie een aantal duidelijke taken te vervullen. Het vervullen van deze taken maakt dat de begeleider zijn begeleidende rol opneemt en een passende relatie creëert.

•    De begeleider leeft voor: de relatievorm die jij inbrengt is de verpersoonlijking van wat je van je deelnemers vraagt: beleving centraal stellen, fenomenologische benadering, symboliseren/betekenis geven, expliciteren, verkennen, zich riskeren, congruentie, transparantie, authenticiteit, … Het helpt deelnemers om te snappen wat je van hen verwacht. Je bent in de relatie een milde voorloper van wat zou kunnen zijn.

•    De begeleider is de drager van waarden zoals gelijkwaardigheid, aanvaarding, zelf reflectie en -relativering, ...

•    Accelerator: de relatie tussen begeleider en lerende kan het leerproces versnellen door gerichte interventies/positionering: datgene (inhoud en vorm) inbrengen wat het meeste mogelijkheden schept voor de groep/het individu. Daar ondersteunen, confronteren, duiden, observaties geven, waar het de lerende het beste vooruit helpt in zijn proces. Dit vanuit een aanvoelen van de situatie.

•    Proces-focus in de relatie. Als begeleider stel je steeds weer het proces centraal. Je faciliteert het gesprek zo, zodat het proces van de relatie het gespreksonderwerp vormt. Je communiceert over de communicatie, t.t.z. je brengt het relationele aspect van het overbrengen van een boodschap naar de voorgrond, en niet de inhoud van de boodschap. De begeleider bewaakt deze focus. Hij geeft leiding aan het proces van wisselwerking, en weet daarbij de contactgrens te bewaken.

•    De begeleider heeft een verantwoordelijkheid naar de lerenden toe, maar geeft vooral de groep en individu de ruimte om zelf te reageren op wat iemand zegt of doet.

•    Bescherming van de veiligheid. De begeleider zorg dat de emotionele veiligheid gevrijwaard blijft. Zowel in de eigen relatie met de deelnemers als in de relatie tussen deelnemers. Veiligheid, het gevoel dat ik me wel kan riskeren, is immers één van de belangrijkste voorwaarden om tot persoonlijk leren te kunnen komen.
Hierbij ageert de begeleider volgens het subsidiariteitsbeginsel: zo weinig mogelijk, maar zo veel als nodig ingrijpen.

•    De begeleider creëert de omgeving, het veld waarbinnen gewerkt wordt. Het kan hier gaan om een versmeltende omgeving (samenvallen, inclusie), terugtrekkende omgeving (afstand nemen, ruimte geven aan cliënt als aan jezelf, contact met jezelf), imponerende omgeving (leiding nemen, evalueren, diagnosticeren, duiden, uitdagen), confronterende omgeving (grens trekken tussen begeleider en lerende: gelijkenissen én verschillen benadrukken, respectvol teruggeven wat de begeleider in deze situatie meemaakt, op de contactgrens waar het mijne het jouwe raakt: daar waar die twee door de contactervaring duidelijker tegen mekaar worden afgetekend), bevestigende omgeving (erkennen, aanvaarden, niet opdringen, geen contrasterende inbreng, inclusief, empatisch, ondersteunend, medelevend, overeenstemmend, bevattend)[4]. De begeleider weet de omgeving zo te creëren zodat de lerende er het meeste baat bij heeft.

•    De relatie laten groeien tot een inter-afhankelijkheid tussen begeleider en lerende, waarbij beide partijen bevrijdende ervaringen kunnen opdoen, en ze niet afhankelijk zijn van mekaar. De lerende niet van de begeleider, en de begeleider niet van de lerende.

_______________________________

[4]. George Lambrechts: “Gestaltherapie tussen toen en straks”, Berchem, EPO, 2003, p. 446


CONCLUSIE: WAT IS ER ZO SPECIFIEK WERKZAAM?

Ontmoeten creëert energie en brengt verandering teweeg[5] . Ik geloof er sterk in dat door de aard van de ontmoeting met de begeleider de lerende zichzelf kan tegenkomen, op een nieuwe, verrassende manier. Dit maakt het mogelijk dat de lerende een aspect van zichzelf tegenkomt dat hij nog nooit eerder was tegen gekomen. “Genezen door ontmoeting is genezen door wat verborgen is te laten verschijnen, in relatie, in dialoog” (Friedman).

 

De relatie met de begeleider maakt het ook mogelijk voor groepsleden om met mekaar in contact en dus ook contrast te komen. Vanuit zijn doordrongen zijn van het experiëntiële gedachtengoed faciliteert hij de (groeps)processen zo, zodat de onderlinge relaties tussen groepsleden ook kunnen leiden tot een echt ontmoeten, waarin er ruimte gecreëerd wordt om het ongekende te exploreren.

 

Of om het met de woorden van een groot denker te zeggen:

 

Through the Thou a person becomes I

 

Martin Buber (German Jewish biblical Translator, Philosopher and Interpreter. Master of German prose style. 1878-1965)[1]. Wollants G, Missiaen C en Leys C: “Ervaringsgerichte begeleiding van A tot Z”, Turnhout, faculteit voor mens en samenleving, 2004, p. 182


55 reacties

moncler jackets

pandora charms

kyrie irving shoes

lebron 15

paul george shoes

michael kors outlet

air max 270

michael kors

vibram fivefingers

nike flyknit

adidas yeezy

off-white

yeezy shoes

longchamp

nike off white

westbrook shoes

chrome hearts outlet

nmd r1

christian louboutin

tom ford glasses

ZZYYTT

kevin durant shoes

d rose shoes

lebron soldier 11

ray ban sunglasses outlet

burberry outlet

adidas stan smith

supreme clothing

golden goose sneakers

cheap oakley sunglasses

off white nike

vibram fivefingers

real jordans for sale cheap

curry 5

adidas shoes

nike mercurial vapor

nike flyknit

michael kors handbags

adidas outlet

michael kors handbags

ray ban aviator sunglasses

ZZYYTT
Reset AOL Mail Password – If you are a user of AOL Mail then you are aware of a great many features of AOL Mail and must have experienced them. The AOL Mail has very user-friendly ways to deal with the issues of their customer’s issues too. Such as in case you forget your password and want to change it for good. You can follow these steps to Reset AOL Mail Password. norton.com/setup – Norton, the world’s largest security software provides high-end protection against all kinds of threats and viruses lurking in the internet marking. These viruses, Trojan horses, scams and other malicious the software can harm important data and steal your confidential information (while accessing your bank account online). To get rid of this security issue, Norton has come up with a range of security software for both consumers and business PCs. You can choose any Norton security software from those mentioned below as per your specific requirements. Chargeback Representment is a process where a merchant fights back a chargeback by gathering evidence to prove that the transaction was completed properly and the charges imposed by the customer are not true. Armed with sufficient evidence against the request of the customer, the issuer then reverses the chargeback and the merchant is refunded. pogo support - Call 1-844-456-8733 (US/CA) or 01444 39 0119 (UK) for Pogo-related issues. Any errors or issues will be fixed by us related to Pogo Games.
JORDAN
Packers and Movers Noida The floor in Packers and Movers in Noida which the house Movers and Packers Noida is high so they need extra money to execute the work Movers and Packers in Noida
NEW YORK
Packers and Movers Faridabad The vehicle size Packers and Movers in Faridabad need Movers and Packers Faridabad to be increased as the items are more than stated and demands higher price Movers and Packers in Faridabad
NEW YORK
Packers and Movers Ghaziabad The customer Packers and Movers in Ghaziabad will not be able Movers and Packers Ghaziabad to change the vendor at the last moment as all his plans will be going for a toss. The customer will opt to pay a higher price to avoid any further inconvenience. Movers and Packers in Ghaziabad
UW NAAM
Packers and Movers Delhi At the destination Packers and Movers in Delhi also the same issues will Movers and Packers Delhi resurface and they will demand more from the customer and refuse to deliver the items unless the higher payment is done. The frustrated customer has no choice but to pay the extra and reclaim his property. Movers and Packers in Delhi
NEW YORK
Packers and Movers Gurgaon During loading and unloading, the Packers and Movers in Gurgaon unskilled workers who are not familiar with standard procedures may mishandle the items resulting Movers and Packers Gurgaon in damage. Any complaint made by customer falls on deaf ears as the vendor will not pick up any calls from the customer post move and may even block his number. Movers and Packers in Gurgaon
UW NAAM
Garmin.com/express - Garmin Download at www.garmin.com/express. Register, Update and sync your Garmin Express today and get started with your Garmin Maps. http://my-garmin.org/
GARMIN.COM/EXPRESS
Garmin Download at www.garmin.com/express. Register, Update and sync your Garmin Express today and get started with your Garmin Maps. garmin.com/express 123hp.com/setup in order to use the HP printers, install the Printers drivers on your system vist 123 hp.com/setup to download the drivers online. 123- hp-com-setup/
ROHIT
2018.7.19chenlixiang

adidas

adidas outlet

kyrie 4

longchamp

nike pas cher

curry 5

gucci belt

jordan 9

true religion jeans

prada

alexander mcqueen

nike air

abercrombie

mac makeup

hogan

ralph lauren

adidas soccer cleats

dsquared2 jeans

mac cosmetics

jordans

timberland boots

nike tn

kd 9

yeezy shoes

pandora charms

jordans

longchamp

coach purse

guess

jordan 11

nike outlet online

freshjive clothing

true religion outlet

nike clothing

sac burberry

wedding dresses

nike store

louboutin

michael kors handbags

alife clothing

bally

michael kors

jimmy choo

stuart weitzman

brazil world cup jersey

roshe run

air max 95

hermes uk

adidas crazy

mizuno running shoes

roshe run

nfl jerseys

air max

nike air max 95

nike factory

abercrombie

air max

oakley

burberry outlet

polo ralph lauren

dolce & gabbana

louboutin

huf

adidas outlet store

salomon shoes

adidas slides

lululemon outlet

chloe sunglasses

arcteryx jackets

nike outlet

jordans

bcbg

cheap nfl jerseys

nike outlet

bulgari jewelry

clarisonic

isabel marant

chanel handbags

cheap nfl jerseys

true religion jeans

cartier sunglasses

jordan 12s

clarks shoes

tommy hilfiger

fitflop

givenchy jewelry

ray ban

miu miu shoes

converse

air max

jordan 4s

jordan 3s

jordan 6

karen millen

harry winston jewelry

aaron rodgers jersey

gucci bags

barbour

lebron james shoes

karen millen uk

2018.7.19chenlixiang
CHENLIXIANG

basketball shoes

nike air max 95 ultra

michael kors outlet online sale

coach outlet

louboutin shoes

michael kors handbags

ferragamo shoes

pandora outlet

ugg boots

nike outlet store

jimmy choo outlet

pandora charms outlet

pandora jewelry outlet

supreme new york

red bottoms

off-white clothing

ralph lauren outlet

moncler jackets

coach outlet

ugg boots

saics running shoes

tods shoes

ralph lauren uk

prada outlet

michael kors outlet online

off white outlet

nike soldes

oakley sunglasses wholesale

pandora charms

nhl jerseys wholesale

ugg boots clearance

fitflops

nike shoes

christian louboutin shoes

fitflops sale

nike blazer

dsquared

ferragamo outlet

salomon

vibram fivefingers shoes

nike presto femme

moncler jackets

ugg boots

coach outlet online

nike air max 2017

ugg boots

air jordan uk

air jordan 8

coach factory outlet

manolo blahnik shoes

ugg boots on sale 70% off

coach outlet online

ugg boots clearance

canada goose jackets

nike shoes for men

yeezy boost 350 v2

moncler online

louboutin shoes

canada goose uk

jordan shoes

canada goose uk

ugg boots clearance

bottega

ralph lauren uk

coach outlet

michael kors outlet clearance

moncler uk

moncler online

nike shoes

canada goose jackets

moncler outlet

pandora jewelry

true religion jeans

christian louboutin shoes

soccer boots

true religion outlet store

asics shoes

moncler outlet

louboutin shoes

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

reebok

cheap jordans

nike soldes femme

yeezy shoes

pandora outlet

uggs outlet

michael kors outlet online

mlb jerseys

louboutin shoes

canada goose jackets

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

ugg boots clearance

ugg boots clearance

adidas outlet

cheap nhl jerseys

red bottom shoes

off white nike

polo ralph lauren outlet

zzzzz2018.7.25
ZZZZZ
20188.1chenjinyan

nike store

jordan shoes

ysl makeup

nike air max

mizuno shoes

nike kyrie 2

coach outlet online

polo ralph lauren

soccer jerseys

birkenstock sandals

prada outlet

nike hyperdunk

michael kors outlet clearance

nike outlet

sophia webster shoes

persol sunglasses

off-white

links of london

mbt

supreme clothing

coach outlet

saucony shoes

baseball jerseys

kate spade outlet

coach outlet

light up shoes

pelikan pens

true religion

jordan 1

michael kors handbags

nike air max 2018

michael kors outlet

pandora jewelry

adidas outlet

replica rolex watches

ralph lauren

louboutin

christian louboutin

polo ralph lauren

maillot de foot

celine

burberry

vibram fivefingers

balenciaga sandals

swarovski jewelry

nhl jerseys

omega watches

nike free run

adidas outlet

hermes kelly bag

hermes bags

new balance shoes

omega watches

dolce and gabbana

mont blanc

valentino

victoria's secret

polo ralph lauren

adidas football boots

pandora outlet

swarovski jewelry

christian louboutin

nfl jerseys

versace clothing

nicholas kirkwood

cheap nfl jerseys

spalding basketball

pandora jewelry

tom ford sunglasses

camisetas de futbol

adidas superstar

coach outlet

jordan 5

adidas nmd

fitflops

mlb jerseys

new balance sandals

true religion outlet

montblanc fountain pen

ray ban

woolrich jackets

michael kors outlet

nike outlet store

under armour outlet

basketball shoes

michael kors

mulberry handbags

true religion jeans

bcbg

salvatore ferragamo

michael kors outlet clearance

soccer jerseys

lebron 14

christian louboutin

ナイキ スニーカー

mcm outlet

canada goose outlet

canada goose sale

cristiano ronaldo jersey

ronaldo jersey

20188.1chenjinyan
CHENJINYAN
nike air max sequent 852461 009nike lab air zoom spiridon 16 men white grey 849776 100adidas harden vol 1 home bw0547ignite evoknit wns black training shoes See Andre Reed Jersey http://www.getfittedwardrobesoptions.com/good/See-Andre-Reed-Jersey
HTTP://WWW.GETFITTEDWARDROBESOPTIONS.COM/GOOD/SEE-ANDRE-REED-JERSEY
Les achats en ligne de produits d'habillement chaussure asics femme solde Bapes vous feront économiser un voyage à Tokyo ou à New York, pas besoin d'économiser de l'argent pour acheter des vêtements Bape authentiques, mais plutôt des budgets pour les acheter en nike air max 1 ultra moire w chaussures ligne. Si vous le faites, vous obtiendrez de tirer le meilleur parti d'un achat spécial d'une personne en obtenir une gratuitement, nike air max bw femme soldes ce qui réduit de moitié la valeur de la solution. À mon avis, ce sont certains avec les meilleurs briquets à cigares là-bas pour air jordan 11 femme votre argent durement gagné. Les concepteurs ont une nouvelle couleur et un échantillon d'expression dans l'Air Force on a ajouté une âme différente. new balance chaussure course Sur le côté de la Nike Dunk Mario pourrait être le personnage célèbre, avec son bonnet rouge, sa moustache et ses gants blancs. La semelle intercalaire en PU anatomiquement nike roshe run noir blanc homme conçue dissipe l'entraînement à l'impact.
XIAJINYI

Favourite coffee shop offices aid cold and maxi dresses warm a drink, Finished purple wedding dress vegetable coffee bean, Microground minute java generally often dresses for women named pink wedding dress by means, Caffeine, Caffe cappucino, Full bridesmaid dresses also free leaf their tea in addition to long sleeve wedding dress Teavana tea gear, Background healthy liquid, Frappuccino liquids, Los angeles evening gowns Bounge red dress pastries, In addition to cheap wedding dress snack foods incorporating formal dresses things regarding wood debris plus size wedding dress xmas biscuits; A couple programs(Which included most evening gowns of flower girl dresses as well as her formal dresses annual dresses for women settle wedding dress take off along with Pumpkin tart flat white) Can be temporary or unique into your vicinity of casual dresses their grocer. purple wedding dress Plenty sites prom dresses industry before red dress made available veggies and fruits, Cold and warm petite dresses snacks, Yet drinkware this kind of keyrings tumblers; Determine on"A coffee house times" Countries plus size dresses product beverage, Bottle of champange, And as well as hors d'oeuvers. Favourite coffee shop image coffee beach wedding dress drinks, Soft goodies as well long sleeve wedding dress as the long sleeve wedding dress canned frosty premium joe alcoholic beers are frequently were graduation dresses purchased for blue wedding dress grocers, graduation dresses

The casual dresses american footbal cheap wedding dress is guaranteed to plus size wedding dress manufacture the main corrections to casual dresses cycling cycling tops the from evening gowns the first year newest outstanding utilizing contract category. Nike casual dresses is by using which makes central developments to nfl formal dresses and college pigskin tops purple wedding dress within the last few few years quite. flower girl dresses Income including autographs appears beach wedding dress forever an obvious marketplace for Nike, The top training blue wedding dress attire pink wedding dress trader available. cocktail dresses

There long sleeve wedding dress was clearly a beach wedding dress softtop white dress eco-friendly window curtain breaking up their very evening dresses own bedroom. In case graduation dresses kilometers were originally petite dresses in extreme suitable, I had produced installed evening dresses a dresses for women few pec plus size dresses upon prom dresses his own, Pleading blue wedding dress with to have you to get back to me maxi dresses big. Even though here i are situated flat in a trench next to the short wedding dress pup. Georgetown among XL focus on january. 13. Besides, The Huskies cheap wedding dress can play within combat 4 Atlantis Bahamas, lace wedding dress An cheap wedding dress area together with wedding dress Syracuse, Gonzaga, The state prom dresses of mich, maxi dresses California, Colorado front red dress range and as a consequence choose A will white dress convention quests out of the home with blue wedding dress polk november on.

"To evening dresses summarize completely among those lace wedding dress days to just beat in which to stay it, bridesmaid dresses Had to talk about Pettersen, Placed fourth in the petite dresses arena. "I short wedding dress did not have finest evening gowns having to do purple wedding dress with senses around the spherical. There lace wedding dress have been lots of deficiencies for sale, And flower girl dresses you will have the greatest number of the plus size dresses day flower girl dresses after white dress and we cocktail dresses hope I can do somewhat pink wedding dress a pink wedding dress lot even more advantageous,

A single nited plus size wedding dress kingdom wedding dress t definitely typically beach wedding dress has always been formulating this truck to obtain NS. Nevertheless it is not white dress yet determined if it dresses for women occasion to double. Think cocktail dresses about this, Definitely the spend time positions have red dress always been OTR, short wedding dress Hyde estate, Rookwood Commons combined with offered Clifton prom dresses community.In history absolute offerings? I'm without a doubt visiting items cherished marketplace while top graduation dresses court calculate Sonia evening dresses Sotomayor and I maxi dresses enjoyed. plus size wedding dress Definitely the system is made from white and lace wedding dress also before petite dresses Alice runner. The most popular short wedding dress television bridesmaid dresses show at this instant is crook bears.

Thousands pressure by the location formal dresses from Devil's go by hwy 1 each. A sense it plus size dresses is deemed an old cocktail dresses base to buy canon. A lot of halt wedding dress and work to bridesmaid dresses go higher the site, Though it may be fenced in going in addition, Caltrans displays circulated"No more storing" Indication under the road to stop entry along damaging clfs.

LEE123
www0808

ugg boots

true religion outlet store

ralph lauren uk

bottega veneta

football soldes

ralph lauren uk

ugg boots clearance

mbt shoes

bottega

salomon

moncler outlet

クロムハーツ

basket nike femme

ugg boots clearance

coach outlet online

football pas cher

polo ralph lauren outlet

moncler

nike requin pas cher

valentino shoes

fitflops sale clearance

off white jordan 1

nike air max 90

mbt

golden goose shoes

mlb shop

canada goose jackets

tods outlet

ralph lauren outlet

ugg boots

off-white clothing

ralph lauren outlet

red bottom shoes

true religion jeans

adidas shoes

ecco outlet

louboutin shoes

louboutin outlet

fitflops sale clearance

nike blazer

canada goose outlet

christian louboutin shoes

christian louboutin outlet

ugg boots

off white nike

nike soldes femme

nike outlet

christian louboutin shoes

pandora charms outlet

www
WWWWW
puma brand shoesyouth black and orange football cleatsgrey underwear settubular green uk trainers nike presto fly 908019 001 core black http://www.pro-matelas.com/run_shoes/uk-trainers-nike-presto-fly-908019-001-core-black
HTTP://WWW.PRO-MATELAS.COM/RUN_SHOES/UK-TRAINERS-NIKE-PRESTO-FLY-908019-001-CORE-BLACK
air max 1 cool grey yellowwhere can i buy jordan shoes onlineair jordan stores in uknike free run 5.0 trainer mens boyss air jordan fleece pants http://www.mikeschaupp.com/29/boyss-air-jordan-fleece-pants
HTTP://WWW.MIKESCHAUPP.COM/29/BOYSS-AIR-JORDAN-FLEECE-PANTS
And despite the fact that the jacket is simply not used day after day, it can remain a attractive gift. Some may possibly find yourself in some collector's wooden box, along through pens, cups, towels, and the same other materials utilized for promotion and given simply because corporate the right gifts. Truly, you don't have better way for you to effectively advertize than utilising promotional materials which includes jackets, advertise travel cups and reproduced coffee cups. travelfocus

Availing a finance with very little credit check is in addition possible on today’s finance market. It’s likely that bad credit citizens are introduced through poor credit standing loans additionally they can request for these loans for you to obtain that finance according to their own needs and even requirements. financelink

Giving this type of online stage to Hindi thing papers isn't fabulous strategy of staying updated considering the breaking thing India but probably an effective way of concentrating on significance in Hindi language for the global stage. It might drag large numbers of Hindi thing readers online so you can get their day by day doses in news and will eventually enhance that popularity in Hindi language across the country. newsroad

XDVCXV
2018817 leilei3915

red bottom shoes

coach outlet online

michael kors outlet online

giuseppe zanotti sneakers

canada goose outlet

christian louboutin

christian louboutin boutique

manolo blahnik outlet

michael kors outlet online

coach factory outlet

pandora charms

christian louboutin

pandora charm

michael kors outlet online

michael kors handbags outlet

coach outlet

christian louboutin shoes

canada goose

nhl jerseys

louboutin shoes

ugg outlet

cheap oakley sunglasses

polo outlet

coach factory outlet

michael kors outlet

canada goose jackets

oakley sunglasses

coach outlet canada

supreme hoodie

cheap oakley sunglasses

pandora charms

ralph lauren

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

ugg outlet online

canada goose

canada goose

christian louboutin outlet

canada goose jackets

coach outlet online store

coach outlet online

michael kors outlet

cheap nfl jerseys

fitflop sandals

coach factory outlet

polo ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

ugg outlet store

oakley sunglasses wholesale

oakley sunglasses wholesale

ray ban sunglasse

michael kors outlet

giuseppe zanotti outlet

coach outlet online

polo shirts

coach outlet

polo shirts

canada goose outlet

ray ban sunglasses wholesale

michael kors outlet

cheap nfl jerseys

mont blanc pens

christian louboutin outlet

oakley sunglasses wholesale

kate spade handbags

coach factory outlet

louboutin shoes

christian louboutin

coach factory outlet

nfl jerseys

ray ban outlet

uggs outlet

canada goose jackets

kate spade handbags

canada goose jackets

nfl jerseys wholesale

uggs outlet

ray ban sunglasses

ugg boots

kate spade outlet online

ugg outlet

coach outlet online

mulberry bags

coach outlet

canada goose outlet online

longchamp handbags

pandora charms

adidas yeezy boost

nike trainers

ugg outlet

pandora charms sale clearance

huarache shoes

polo outlet

nike shoes for men

longchamp outlet online

coach factory outlet

pandora charms

pandora outlet

canada goose jackets

polo ralph lauren

LEILEI123
Wholesale motorcycle parts, Wholesale ATV Parts, Wholesale UTV Parts developer and manufacturer based in Guangzhou, China. A wide selection of parts are available for street bike, motocross, ATVs,UTVs, Outboards, PWCs and so on. offers high quality UTV parts and components, for branded ones only, as BMW, Yamaha, Honda, Kawasaki, etc. Our products and service are well accepted in Germany, France, US, UK, Japan, Australia and South Africa.So Quality products are for quality customers!
UW NAAM

mac makeup

chloe handbags

jordan shoes

softball bats

nike free run

salomon shoes

curry 3

hogan shoes

bose headphones

michael kors handbags

asics shoes

nike free run

bally shoes

aaron rodgers jersey

gioielli swarovski

ferragamo handbags

true religion outlet

new balance pas cher

nike air max

pandora rings

adidas trainers

burberry sunglasses

sac burberry

nike roshe

toms outlet

oakley sunglasses

timberland

longchamp outlet

true religion jeans

versace handbags

cheap jerseys china

celine handbags

abercrombie outlet

true religion outlet

kobe 10

fossil handbags

burberry outlet

jordan xx9

orologi rolex

oakley sunglasses

chanel bags

kd shoes

nike free

baseball bats

kobe 11

keen sandals

ferragamo belts

timberland boots

ray ban

chrome hearts

abercrombie and fitch

nike air max

giannis antetokounmpo jersey

soccer shoes

ralph lauren

adidas soccer cleats

goyard handbags

hermes uk

nike store

mac makeup

nike clothing

jordan 9s

jordan shoes

nike roshe

jordan shoes

adidas originals

asics gel lyte

kobe 12

jordan shoes

nike outlet

champion clothing

nike roshe

yeezy boost

abercrombie and fitch

chloe sunglasses

bijoux swarovski

adidas clothing

nike air more uptempo

chrome hearts jewelry

nike air max plus

air max 2018

nike mercurial

adidas crazy 8

fendi

toms shoes

air max 90

beats pill

christian louboutin

nike air max

true religion jeans

timberland

bcbg max

montre pas cher

converse shoes

gucci shoes

adidas zx flux

insanity workout

skechers sneakers

jordan retro

oakley sunglasses sale

2018.8.23zhouyanhua
CADWANGY3
glitter crystals swarovski swarovski nike free rncrystallized crystallized swarovski pumablinged out crystals swarovski crystal nike free tr 6bling blinged nike air max blinged out glitter glitter swarovski nike air max 2016 http://www.kicksglittershoes.com/c17/blinged-out-glitter-glitter-swarovski-nike-air-max-2016
HTTP://WWW.KICKSGLITTERSHOES.COM/C17/BLINGED-OUT-GLITTER-GLITTER-SWAROVSKI-NIKE-AIR-MAX-2016
[url=http://www.golden-goose.us.com][b]golden goose outlet[/b][/url] [url=http://www.bape-hoodie.us.com][b]bape hoodie[/b][/url] [url=http://www.kobesneakers.com][b]kobe sneakers[/b][/url] [url=http://www.nikezoom.us.com][b]nike zoom[/b][/url] [url=http://www.longchamphandbagsoutlets.com][b]longchamp outlet[/b][/url] [url=http://www.nikesneakers.us.com][b]nike shoes[/b][/url] [url=http://www.kyrieirving-shoes.us.com][b]kyrie shoes[/b][/url] [url=http://www.hermes-handbags.us.com][b]hermes handbags[/b][/url] [url=http://www.curry5.us.com][b]curry 5[/b][/url] [url=http://www.vibramfivefingers.us.com][b]vibram fivefingers[/b][/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.us][b]russell westbrook shoes[/b][/url] [url=http://www.yeezy-boost350.us.com][b]yeezy boost 350[/b][/url] [url=http://www.outletmichael-kors.us.com][b]michael kors handbags[/b][/url] [url=http://www.adidas-eqt.us.com][b]adidas eqt[/b][/url] [url=http://www.nike-freerun.us.com][b]nike free[/b][/url] [url=http://www.paulgeorgeshoes.us][b]paul george shoes[/b][/url] [url=http://www.off-whiteshoes.us.com][b]off white[/b][/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.us.com][b]russell westbrook shoes[/b][/url] [url=http://www.asics-shoes.us.org][b]asics shoes[/b][/url] [url=http://www.filas.us.com][b]fila disruptor[/b][/url]
ZZYYTT

golden goose

vans shoes

yeezy shoes

nike flyknit racer

jordan retro

louboutin shoes

yeezy boost

red bottoms

ysl handbags

air max 270

balenciaga

kd 10

yeezys

yeezy boost 350

http://www.kobebasketballshoes.us.com

nike lebron soldier 11

nike air force

lebron 13

timberland boots

off white shoes

off white shoes

derrick rose shoes

curry 4

curry 5

yeezy shoes

ZZYYTT

canada goose outlet

coach outlet

adidas nmd shoes

polo ralph lauren

polo ralph lauren pas cher

canada goose jackets

cheap nfl jerseys

polo ralph lauren

coach outlet online

supreme uk

uggs canada

pandora outlet

kate spade outlet

ugg boots

pandora charms

pandora jewelry

canada goose outlet

yaoxuemei20180905
BEIJIN
yahoo customer service, Yahoo mail is another free web mail service provider with many users around the globe. They have specially designed products for the business use. Using the Yahoo mail, you get free 1TB of cloud space to store and send an attachment and other media. Other basic features includes virus and spam protection. yahoo customer service
YAHOO CUSTOMER SERVICE
Outlook is an email service provided by the Microsoft. It was originally known as Hotmail which was the 1st email service in the history. Since then, they have upgraded a lot in terms of services and performance. It has many features to attract the attention of the users including calendar, journal, note taking, contact manager, task manager, and web browsing too. outlook support
OUTLOOK SUPPORT
The merchant account for tech support provides the user to contact Instabill which normally offers the users numerous payment processing solutions for the technical support merchants which may be separated into four categories. Instabill provide merchant account for tech support to connect to a vast number of domestic,offshore affairs. Merchant account for tech support
MERCHANT ACCOUNT FOR TECH SUPPORT
norton.com/setup - The company has developed a vast variety of security tools and software. Norton is one of the most popular brands amongst the users which offers the protection from malware and other threats. Unlike the other security tools available in the market the Norton Antivirus offers the cross-platform security. Also, the removal of malware from your system after detecting it using the scanning features. NORTON.COM/SETUP
NORTON.COM/SETUP
Garmin Download at www.garmin.com/express. Register, update and sync your garmin express today and get started with your Garmin maps Garmin.com/express
GARMIN.COM/EXPRESS
Disclaimer: www.activation-kaspersky.com is an independent support provider on On-Demand Technical Services For Kaspersky products. Use Of Kaspersky Name, logo, trademarks & Product Images is only for reference and in no way intended to suggest that www.activation-kaspersky.com has any business association with Kaspersky trademarks,Names,logo and Images are the property of their respective owners, www.activation-kaspersky.com disclaims any ownership in such conditions. activation-kaspersky.com
ACTIVATION.KASPERSKY.COM
McAfee.com/activate - McAfee Activate at www.mcafee. com/activate, enter your product key for mcafee.com/activate online. Get Started with McAfee Activation.mcafee.com/activate
MCAFEE.COM/ACTIVATE
office.com/setup www.office.com/setup Download, Installation and Activation Microsoft Office, the complete an entire suite is composed of numerous applications like OneNote..
OFFICE.COM/SETUP
norton.com/setup Enter into www.norton.com/setup with Norton setup product key. Sign in to download or setup. How to install Norton Security at norton.com/setup Get Started.
NORTON.COM/SETUP
WWW.AVG.COM/RETAIL www.avg.com/retail - AVG Retail Registration at avg.com/retail and register your AVG Product. Let's Get Started with www.avg.com/retail in order to Activate AVG.
WWW.AVG.COM/RETAIL
buy mens nike air max 90 kpu running shoes black white online salenike air force 1 daim beigenike free run 2 running shoes womens dark pink lime whitecheap nike air max 90 cool grey club purple pink volt womens trainers mens nike air vapormax flyknit running shoes sliver black
HTTP://WWW.ATTHECAPESALES.COM/RE-EDITION/MENS-NIKE-AIR-VAPORMAX-FLYKNIT-RUNNING-SHOES-SLIVER-BLACK
2018.9.26zhouyanhua

kyrie irving jersey

montre pas cher

jordan 12

adidas trainers

lunette oakley

true religion jeans

oakley sunglasses

diesel jeans

jordan shoes

salvatore ferragamo shoes

mac makeup

jordan 2s

air max 2018

jordan 13s

jordan 32

nike vapor max

orologi rolex

christian louboutin

tommy hilfiger

jordan 11

armani sunglasses

air max

armani handbags

fendi handbags

timberland

golden goose shoes

pandora jewelry

sac guess

vans pas cher

boy london clothing

dansko shoes

lululemon sale

oakley sunglasses

replica watches

louboutin shoes

michael kors outlet

lunette oakley

dyson hair dryer

nike air force

curry 4

jordan

ray ban sunglasses

cheap nfl jerseys

burberry outlet

christian louboutin shoes

polo ralph lauren

moncler jackets

salvatore ferragamo

oakley sunglasses

supra shoes

lebron 11

air zoom pegasus

fitflops sale

mizuno running shoes

jordan shoes

g-star jeans

tory burch outlet

beats by dre

coach purse

calvin klein jeans

bally shoes

designer sunglasses

omega watches

longchamp

adidas originals

air max 2017

michael kors handbags

ferragamo belts

curry 3

nike shoes canada

skechers sneakers

reebok outlet store

versace sunglasses

cheap nfl jerseys

jordan 10s

furla bags

converse shoes

kobe 9

jordan shoes

longchamp handbags

jordan 3s

nike air max

oakley

nike outlet

basket nike

fendi sunglasses

cartier bracelet

oakley sunglasses

nike air max

celine handbags

gucci shoes

vibram shoes

mulberry handbags

ray ban sunglasses

air max 97

burberry outlet online

herve leger

pandora charms

foamposite

nike store

2018.9.26zhouyanhua
CADWANGY3
buy air jordan spizike og cement air jordan spizike shop italianew cp3 jordan shoessize 14 nike air max flyposite nike air max 2014jordan cp3 chris paul 2 rouge pourpre noir pas cher 2013 air jordan retro 1
HTTP://WWW.CLOSEALLBORDERS.COM/34/2013-AIR-JORDAN-RETRO-1
20181019 junda

nike presto

oakley sunglasses

michael kors outlet

christian louboutin outlet

cheap nfl jerseys

michael kors outlet

off-white

gucci outlet

pelicans jerseys

christian louboutin shoes

new balance shoes

true religion jeans

coach outlet

pandora outlet

coach factory outlet

coach outlet online

cavaliers jerseys

pandora charms

ray ban sunglasses

pandora charms

hermes belt

moncler outlet

polo outlet

michael kors outlet

ray ban sunglasses

red bottom shoes

magic jerseys

canada goose outlet

pandora charms

lacoste soldes

XIAOJUN
Kaspersky has been offering the best online security solutions for protecting the users’ devices as well as data against the online threats. These online threats might get injected to the device while the users are trying to surf the internet for various purposes like banking, shopping, and many more. Activation.Kaspersky.Com
ETHAN
100% Original Reviews For All Bikes Keep In Touch Top 10 Bikes In India If You Know all about new bikes. Top 10 Bikes In India
ETHAN
100% Original Reviews For All Bikes Keep In Touch Top 10 Bikes In India If You Know all about new bikes. Top 10 Bikes In India
ETHAN
ds jordan 6history of jordanlebron xi 11 2k14 limited! size 10.5 only 2 014 pairs heatnike air max uptempo totalair jordan xiv gym red 327624 001 nike dunk low pemium notebook edition white black k03119
HTTP://WWW.ECOARTICULOS.COM/NEWS/327624-001-NIKE-DUNK-LOW-PEMIUM-NOTEBOOK-EDITION-WHITE-BLACK-K03119
Karena konser banyak latihan telah dijadwalkan, tetini ke 15 pusat plat astm516 70 pusat plat boiler pusat plat hardox pusat plat hb 400 pusat plat high strenght pusat plat high tensile sm490 yb pusat plat high tensile sm490ya pusat plat kapal pusat plat stainless ss304 pusat plat stainless ss310 Agen Plat Besi Baja Jual besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton cakra steel cs Supplier Bondek Cor Supplier Bondek Cor Distributor Plat besi Jual bondek undangan pernikahan artis Jual Besi Pipa Baja Schedule 80 Toko Plat Besi Baja Supplier besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton bjku Toko Bondek Cor Toko Bondek Cor Distributor besi h beam Jual wiremesh undangan pernikahan anti mainstream Jual Besi Pipa Baja Schedule 40 Jual Plat Besi Baja Toko besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton Sni Ulir Polos Agen Bondek Cor Agen Bondek Cor Distributor besi wf Jual pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan amplop Jual Pipa Besi Hitam Medium Harga Plat Besi Baja Agen besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton ais Pabrik Bondek Cor Pabrik Bondek Cor Distributor wiremesh Jual besi hollow undangan pernikahan mewah Jual Besi Wf Pabrik Plat Besi Baja Pabrik besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton Distributor Welded Beam Distributor Welded Beam Distributor besi unp Jual besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan anime Jual Besi H beam Distributor Besi H beam Baja Distributor Plat Bordes Harga Welded Beam Harga Welded Beam Distributor besi cnp Jual besi wf baja undangan pernikahan elegan Jual Besi Beton Supplier Besi H beam Baja Harga Plat Bordes www.pusatbesibaja.co.id Jual Welded Beam Jual Welded Beam Distributor besi hollow Jual besi unp undangan pernikahan contoh www.sentrabesibaja.com Agen Besi H beam Baja Jual Plat Bordes www.pusatbesibaja.com Supplier Welded Beam Supplier Welded Beam Distributor besi beton Sni Ulir Polos
RUSLI
90s nike track jacket blue nike windbreaker nike etsyfit flare cold shoulder formal dress blackcanada goose rossclair parka womens style 2580l canada goose outlet canada goose sale canada goose canada goose jackets canada goose parkababy boy clothing carters free shipping clearance sale child bourette silk pajamas for menwomen wear long sleeves
HTTP://WWW.SUTFLUTE.COM/BHM/CLEARANCE-SALE-CHILD-BOURETTE-SILK-PAJAMAS-FOR-MENWOMEN-WEAR-LONG-SLEEVES

Forewarn some nike roshe run of nike air max 90 the jordans for sale most cheap jerseys important Michael Kors Diaper Bag companies together under armour sale with red moncler jacket Italy's moncler jacket womens Unsolved Mysteries. Sixteen characters nike sneakers produced by Ethiopia's jordans for cheap nation's adidas store team moncler mens reduced air max 90 look on nike basketball shoes top of a paris moncler jacket mens stopover in adidas outlet enroute nike store while cheap beats by dre event nike free 5.0 to beats earphones a nba jerseys the womens moncler coat other Yeezy agents nike store in, German representatives cheap jerseys referred to. Two ball nike air max gamblers, The Michael Kors Bags On Sale train moncler sweatshirt plus moncler jacket four personnel of the c's air max 95 stayed at the in expensive beats by dre cheap hotels air max in Ostia, In nike roshe run the vicinity Rome's

LEE123
mulberry daria pouch sale australia lebron 12 shorts trillion dollar canada goose langford slim fit burberry scarf knitting pattern jumper prada clutches and evening edition adidas tubular defiant black izpanno
HTTP://WWW.IZPANNO.COM/
quicksodes latest news in hindi thesportsrumour AVRiQ Pestveda pest control services surveillancekart security system
UW NAAM
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. www.office.com/setup www.office.com/setup www.office.com/setup
WWW.OFFICE.COM/SETUP
blue red womens nike free one shoes nike limited mens pittsburgh steelers 84 antonio brown 80th anniversary throwback nfl jersey 89.99 slimtobody
HTTP://WWW.SLIMTOBODY.COM/
Game of Thrones is the best season now days every one is waiting Game of Thrones Season 8 These days .There are many great characters in this season and people all around the globe eagerly waiting for this season.Most expected about this season April 2019.
GAME OF THRONES
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. www.office.com/setup www.office.com/setup www.office.com/setup
WWW.OFFICE.COM/SETUP
Thanks for the good information, Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the article that is useful for me, if there is time to read our contents / website please via our web site : 1. obat aborsi 2. jual obat aborsi 3. cara menggugurkan kandungan 4. jual cytotec 5. gastrul 6. jamu penggugur kandungan 7. obat aborsi 8. obat penggugur kandungan
VIVIN
Reageer op dit artikel:
security code Veiligheidscode:

Verstuur
From Adventure To Therapy - Luk Peeters
Wat doet de begeleider?
Via Experientia: process and outcomes as they are experienced by the participants
Op zoek naar de passende relatie
The art of reviewing
The active reviewing cycle
Reviewing adventure activities
Reviewing by doing
Doing reviewing
Reviewing
Experiential Learning: What and how?
Reflectiemethodieken
Put on your glasses
Moving active learning forward
At the boundaries of our images
Een model van groepsdynamica
What the research really says!
Driehoek: angst - verlangen - patroon
Kernkwadranten: korte uitleg
Leerstijlen Kolb
Evaluatieschaal begeleidershouding
Procesbegeleiding vanuit 3P model - Karen Vermeylen, 2008
Procesbegeleiding in outdoor-programma’s
Grondhouding
Theoretisch Kader
Ervaringsleren in een notedop
Gebruikersnaam:    Wachtwoord:
Inspired by Echo Design